Hafan > Preswyl > Ysgolion > Derbyn disgyblion i ysgolion

Derbyn disgyblion i ysgolion

Mae gwybodaeth am y broses o dderbyn disgyblion a materion addysgol cysylltiedig ar gael yn y Canllaw i Wasanaethau Addysg (sy’n atodedig isod).  Cyn gwneud cais am le mae’n bwysig eich bod yn darllen y ddogfen hon gan y bydd yn eich helpu i lenwi’ch cais.

Gall eich plentyn yn dechrau mewn dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd yn y mis Medi yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 4ydd. 

Does dim rhaid i blant ddechrau yn y dosbarth derbyn yn y mis Medi ond, yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid iddynt ddechrau erbyn y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 5 oed.

Canllaw i'r Gwasanaethau Addysg 2018

Canllaw i’r Gwasanaethau Addysg 2019

Rhestr o Ysgolion 2018- 2019  

Amserlen Derbyniadau 2018     

Amserlen Ar Gyfer Apeliadau Derbyn Ysgolion 2019

I fynd at y ffurflenni isod os gwelwch yn dda ehangu'r wybodaeth drwy glicio ar y + ar y bar gwyrdd.

Ffurflenni Ar-lein Gwybodaeth Bwysig

Nodwch fod y ffurflenni ar-lein wedi cael eu datblygu i weithio gyda Google Chrome, ac nid Internet Explorer, felly bydd angen i chi osod Google Chrome porwr rhyngrwyd i gwblhau a chyflwyno.

Os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr: -

 1. Eich rhif ffôn yn ei gwblhau,
 2. Eich cyfeiriad e-bost ei gofnodi i gwirio  wedi'i gyflwyno yn llwyddiannus
 3. Eich cyfeiriad a chod post cywir ei gofnodi. 

Cais am le mewn ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ym mis Medi 2019

Cais am le mewn Ysgol Uwchradd (Blwyddyn 7) ar gyfer mis Medi 2019

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn disgyblion i ysgolion uwchradd ym mis Medi 2019 oedd 09 Tachwedd, 2018.

Gallwch ddal i wneud cais ar-lein isod ond caiff ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau eu hystyried fel rhai hwyr a gan hynny byddant yn cael eui hystyried ar ôl y rheiny a dderbyniwyd ar amser. Golyga hyn y gallai'ch plentyn fod â llai o siawns cael cynnig lle yn eich ysgol ddewisedig.

Os hoffech drosglwyddo i ysgol arall ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol, gweler 'Newid ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol'. Rwy'n deall...
 • Mai dim ond unigolion sydd â chyfrifoldeb rhieni dros y plentyn all wneud cais am le.
 • Pan fo cyfrifoldeb a rennir rhwng rhieni, dylai pob rhiant fod yn gytûn ar y dewisiadau a restrir ar y cais hwn. Cyfrifoldeb y rhieni yw i ddod i'r cytundeb hwn.
 • Dim ond cyfeiriad cartref y disgybl a dderbynnir gan yr Awdurdod Addysg Lleol (yr ALl) ac ni dderbynnir cyfeiriadau gwarchodwyr plant neu neiniau a theidiau er enghraifft. Gall yr ALl ofyn am brawf o'ch cyfeiriad er mwyn dilysu'r cais.
 • Gallwn dynnu'ch lle mewn ysgol yn ôl os darparwch wybodaeth ffug ar ffurflen gais eich plentyn.
 • Bydd angen i chi ystyried sut y bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol wrth ddewis. Fel arfer darperir cludiant ysgol am ddim i'r ysgol uwchradd addas agosaf os yw dros 3 milltir o gyfeiriad y cartref (gweler y 'Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol' am fanylion llawn).
 • Mae gan rieni'r hawl i fynegi pa ysgol y maent yn dymuno i'w plant gael eu derbyn iddi. Os caiff y cais ei dderbyn, mae'r rhiant yn colli eu hawl i ymgeisio am gludiant am ddim os nad hon yw'r ysgol addas agosaf ydyw, oni bai eu bod yn cwrdd ag unrhyw un o'r meini prawf eraill a nodir yn y polisi cludiant.
 • Pan fydd disgybl yn mynychu ysgol nad ydi hi'r ysgol addas agosaf iddynt fel y cydnabyddir gan Gyngor Sir y Fflint o ganlyniad i ddymuniadau rhieni, rhaid deall bod rhaid i rieni gymryd cyfrifoldeb llawn dros gostau a threfniadau cludiant.
 • Cynghorir rhieni i beidio â seilio eu dymuniadau ar argaeledd llwybr cludiant cyhoeddus, oherwydd ni ellir sicrhau'r gwasanaeth na'r lleoedd ac mae'n bosibl na fydd o fewn rheolaeth yr Awdurdod Lleol.
 • Rhaid i breswylwyr o'r tu allan i'r UE ddarparu llungopi o'u Visa cyn y gall yr ALl ystyried eu cais.
 • Os na fyddwch yn nodi dewis, neu os anfonwch y ffurflen gais yn hwyr, mae'n llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu'ch ysgol ddewisedig. Os bydd ysgol wedi gordansygrifio, caiff ceisiadau am leoedd eu trin gan ddefnyddio'r meini prawf gordanysgrifio fel y nodir yn y Canllaw i Wasanaethau Addysg Medi 2019 (ffenestr newydd)
 • Os byddwch yn mynegi dewis, ni ellir gwarantu lle yn eich ysgol ddewisedig ond bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i'ch plentyn dros rieni sydd heb fynegi dewis ar gyfer yr ysgol honno ar y ffurflen gais.
 • Drwy gwblhau'r cais hwn ar-lein, rydych yn cytuno i ddarparu cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwn i gydnabod ein bod wedi derbyn eich cais.
 • Sylwch mai'r dull cyfathrebu dewisedig yw e-bost.Mae'n hanfodol felly fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir ac yn gyfredol
Cadarnhaf fy mod wedi darllen y wybodaeth a ddarperir uchod. Derbyniwch drwy osod tic yn y blwch hwn

 

Cais am le mewn dosbarth derbyn ym mis Medi 2019

Dechrau mewn dosbarth Derbyn ym mis Medi 2019

Gallwch bellach wneud cais ar-lein am le mewn dosbarth Derbyn ar gyfer mis Medi 2019.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am leoedd mewn dosbarthiadau Derbyn ym mis Medi 2019 yw 23 Tachwedd 2018.

Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau eu hystyried fel ceisiadau hwyr. Os derbynnir eich cais ar ôl y dyddiad cau gallai'ch plentyn fod â llai o siawns o dderbyn lle yn eich ysgol ddewisedig.

Os hoffech drosglwyddo i ysgol arall ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol, gweler Newid Ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol.

Rwy'n deall...
 • Mai dim ond unigolion sydd â chyfrifoldeb rhieni dros y plentyn all wneud cais am le.
 • Pan fo cyfrifoldeb a rennir rhwng rhieni, dylai pob rhiant fod yn gytûn ar y dewisiadau a restrir ar y cais hwn. Cyfrifoldeb y rhieni yw i ddod i'r cytundeb hwn.
 • Dim ond cyfeiriad cartref y disgybl a dderbynnir gan yr Awdurdod Addysg Lleol (yr ALl) ac ni dderbynnir cyfeiriadau gwarchodwyr plant neu neiniau a theidiau er enghraifft. Gall yr ALl ofyn am brawf o'ch cyfeiriad er mwyn dilysu'r cais.
 • Gallwn dynnu'ch lle mewn ysgol yn ôl os darparwch wybodaeth ffug ar ffurflen gais eich plentyn.
 • Bydd angen i chi ystyried sut y bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol wrth ddewis. Fel arfer darperir cludiant ysgol am ddim i'r ysgol uwchradd addas agosaf os yw dros 2 milltir o gyfeiriad y cartref (gweler y 'Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol' am fanylion llawn).
 • Mae gan rieni'r hawl i fynegi pa ysgol y maent yn dymuno i'w plant gael eu derbyn iddi. Os caiff y cais ei dderbyn, mae'r rhiant yn colli eu hawl i ymgeisio am gludiant am ddim os nad hon yw'r ysgol addas agosaf ydyw, oni bai eu bod yn cwrdd ag unrhyw un o'r meini prawf eraill a nodir yn y polisi cludiant.
 • Pan fydd disgybl yn mynychu ysgol nad ydi hi'r ysgol addas agosaf iddynt fel y cydnabyddir gan Gyngor Sir y Fflint o ganlyniad i ddymuniadau rhieni, rhaid deall bod rhaid i rieni gymryd cyfrifoldeb llawn dros gostau a threfniadau cludiant.
 • Cynghorir rhieni i beidio â seilio eu dymuniadau ar argaeledd llwybr cludiant cyhoeddus, oherwydd ni ellir sicrhau'r gwasanaeth na'r lleoedd ac mae'n bosibl na fydd o fewn rheolaeth yr Awdurdod Lleol.
 • Rhaid i breswylwyr o'r tu allan i'r UE ddarparu llungopi o'u Visa cyn y gall yr ALl ystyried eu cais.
 • Os na fyddwch yn nodi dewis, neu os anfonwch y ffurflen gais yn hwyr, mae'n llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu'ch ysgol ddewisedig. Os bydd ysgol wedi gordansygrifio, caiff ceisiadau am leoedd eu trin gan ddefnyddio'r meini prawf gordanysgrifio fel y nodir yn y Canllaw i Wasanaethau Addysg Medi 2019 (ffenestr newydd)
 • Os byddwch yn mynegi dewis, ni ellir gwarantu lle yn eich ysgol ddewisedig ond bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i'ch plentyn dros rieni sydd heb fynegi dewis ar gyfer yr ysgol honno ar y ffurflen gais.
 • Drwy gwblhau'r cais hwn ar-lein, rydych yn cytuno i ddarparu cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwn i gydnabod ein bod wedi derbyn eich cais.
 • Sylwch mai'r dull cyfathrebu dewisedig yw e-bost.Mae'n hanfodol felly fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir ac yn gyfredol
Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen y wybodaeth a ddarperir uchod, derbyniwch drwy osod tic yn y blwch hwn


Cais am le mewn dosbarth meithrin ym mis Medi 2019

Cais ar-lein

Cais am le mewn dosbarth meithrin ym mis Medi 2019. Darllenwch y wybodaeth bwysig isod, mae gwybodaeth bellach ar gael yn ein Canllaw i Wasanaethau Addysg.Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin yw 22 Chwefror 2019.

Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau eu hystyried fel ceisiadau hwyr. Os derbynnir eich cais ar ôl y dyddiad cau gallai'ch plentyn fod â llai o siawns o dderbyn lle yn eich ysgol ddewisedig.

Os hoffech drosglwyddo i ysgol arall ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol, gweler Newid Ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol.

Rwy'n deall...
 • Mai dim ond unigolion sydd â chyfrifoldeb rhieni dros y plentyn all wneud cais am le.
 • Pan fo cyfrifoldeb a rennir rhwng rhieni, dylai pob rhiant fod yn gyt?n ar y dewisiadau a restrir ar y cais hwn. Cyfrifoldeb y rhieni yw i ddod i'r cytundeb hwn.
 • Dim ond cyfeiriad cartref y disgybl a dderbynnir gan yr Awdurdod Addysg Lleol (yr ALl) ac ni dderbynnir cyfeiriadau gwarchodwyr plant neu neiniau a theidiau er enghraifft. Gall yr ALl ofyn am brawf o'ch cyfeiriad er mwyn dilysu'r cais.
 • Gallwn dynnu'ch lle mewn ysgol yn ôl os darparwch wybodaeth ffug ar ffurflen gais eich plentyn.
 • Rhaid i breswylwyr o'r tu allan i'r UE ddarparu llungopi o'u Visa cyn y gall yr ALl ystyried eu cais.
 • Nid yw lle mewn dosbarth Meithrin yn gwarantu lle mewn dosbarth Derbyn yn yr un ysgol (rhaid anfon cais newydd am le mewn dosbarth Derbyn yn ddiweddarach).
 • Os na fyddwch yn nodi dewis, neu os anfonwch y ffurflen gais yn hwyr, mae'n llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu'ch ysgol ddewisedig. Os bydd ysgol wedi gordansygrifio, caiff ceisiadau am leoedd eu trin gan ddefnyddio'r meini prawf gordanysgrifio fel y nodir yn y Canllaw i Wasanaethau Addysg Medi 2019 (ffenestr newydd)
 • Os byddwch yn mynegi dewis, ni ellir gwarantu lle yn eich ysgol ddewisedig ond bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i'ch plentyn dros rieni sydd heb fynegi dewis ar gyfer yr ysgol honno ar y ffurflen gais.
 • Sylwch mai'r dull cyfathrebu dewisedig yw e-bost.Mae'n hanfodol felly fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir ac yn gyfredol
Cadarnhaf fy mod wedi darllen y wybodaeth a ddarperir uchod. Derbyniwch drwy osod tic yn y blwch hwn

Newid ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol

Gwneud cais ar-lein

Os ydych yn symud i fyw ac yn chwilio am le mewn ysgol newydd, neu os ydych am i'ch plentyn symud i ysgol arall oherwydd problemau yn eich ysgol bresennol, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trafod hyn gyda'r Pennaeth yn gyntaf.

Os ydych yn dal i ddymuno newid ysgol llenwch Ffurflen Trosglwyddo Ysgol, sydd ar gael isod.

Darllenwch y nodiadau pwysig hyn a rhowch dic i gadarnhau?ch bod yn deall ac yn cytuno cyn cwblhau?r cais hwn i drosglwyddo i ysgol arall.

 • Fe'ch argymhellir yn gryf i drafod unrhyw broblemau neu bryderon sydd gennych gyda phennaeth presennol eich plentyn cyn gwneud cais am le mewn ysgol arall
 • Dim ond rhiant, gofalwr neu warcheidwad cyfreithiol y plentyn all lenwi'r ffurflen gais hon.
 • Anelwn at brosesu'ch cais cyn pen 10 diwrnod ysgol.
 • Pan fo cyfrifoldeb a rennir rhwng rhieni, dylai pob rhiant fod yn gyt?n ar y dewisiadau a restrir ar y cais hwn. Cyfrifoldeb y rhieni yw i ddod i'r cytundeb hwn.
 • Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn am brawf o'ch cyfeiriad.
 • Gallwn dynnu'ch lle mewn ysgol yn ôl os darperir gwybodaeth dwyllodrus.
 • NID yw lle mewn dosbarth Meithrin yn eich ysgol ddewisedig yn gwarantu lle i chi mewn dosbarth Derbyn - bydd y broses ymgeisio yn dechrau o'r newydd.
 • Bydd angen i chi ystyried sut y bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol wrth ddewis. Fel arfer darperir cludiant ysgol am ddim i'r ysgol addas agosaf yn unig os yw dros 2 filltir o gyfeiriad y cartref ar gyfer ceisiadau Derbyn - Blwyddyn 6, neu dros 3 milltir o gyfeiriad y cartref ar gyfer ceisiadau Blwyddyn 7 - Blwyddyn 11.
 • Gallwch fynegi dewis am addysg cyfrwng Saesneg neu Gymraeg, neu addysg sy'n seiliedig ar ffydd.
 • Os hoffech wneud cais am leoedd i fwy nag un plentyn mewn ysgol, rhaid i chi gyflwyno un ffurflen gais ar gyfer pob plentyn.
 • Drwy gwblhau'r ffurflen gais ar-lein, rydych yn cytuno i ddarparu cyfeiriad e-bost, a ddefnyddiwn i gydnabod ein bod wedi derbyn eich cais.
 • Rhaid i breswylwyr o'r tu allan i'r UE ddarparu llungopi o'u Visa cyn y gall yr AALl ystyried eu cais.
Cadarnhaf fy mod wedi darllen y wybodaeth a ddarperir uchod. Derbyniwch drwy osod tic yn y blwch hwn

 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol unig: -

Cyffredinol Ysgol Gynradd

Cyffredinol Ysgol Uwchradd