Alert Section

Natur yn Sir y Fflint


Coed a Choetir
Mae gan Sir y Fflint ardal dirwedd hynod o amrywiol yn amrywio o ddyffrynnoedd isel i lwyfandiroedd uchel agored sy’n cynnwys ardaloedd gwledig a diwydiannol.  Mae Sir y Fflint yn cynnwys dynodiadau gwarchod natur rhyngwladol, cenedlaethol a lleol.  Mae safleoedd wedi’u dynodi yn rhyngwladol yn y sir yn cynnwys: Aber yr Afon Dyfrdwy, yr Afon Dyfrdwy, safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle, Mynydd Helygain a choedwig Dyffryn Alun.  Mae gan y sir gyfanswm o dros 23 o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a dros 300 o safleoedd bywyd gwyllt a ddynodwyd yn lleol.  Mae’r rhain yn cynnwys cynefinoedd sensitif gan gynnwys cors bori arfordirol ac ar orlifdir (5% o adnodd Cymru), Glaswelltir calchaidd iseldir (17% o adnodd Cymru), Morfa Heli (12% o adnodd Cymru), rhostir, corsleoedd, glaswelltir metelaidd, pyllau a thwyni tywod arfordirol.  Yn ogystal, mae nifer o safleoedd a chynefinoedd heb eu dynodi sydd â gwerth gwarchod natur ac sy’n elfennau allweddol o ran bioamrywiaeth y Sir.  Mae’r rhain yn cynnwys nentydd, perthi a choetiroedd, yn arbennig y rhai o darddiad lled naturiol hynafol.  Mae ein cynefinoedd yn Sir y Fflint yn darparu ar gyfer rhywogaethau prin megis Madfallod y Twyni, llyffantod Cefnfelyn, Ystlumod, Pathewod, Dyfrgi, Madfallod Dŵr Cribog a miloedd o adar rhydiol ar aber Afon Dyfrdwy.  Mae Sir y Fflint yn gadarnle ar gyfer y madfall ddŵr gribog. Mae pwysau datblygu cryf o amgylch safleoedd Madfall Ddŵr Gribog Ewropeaidd allweddol yn y Sir.  Bydd dyfodol y rhywogaeth yn Sir y Fflint yn dibynnu ar gynnal cysylltiadau cynefinoedd drwy’r dirwedd sy’n datblygu, mae hyn hefyd yn hanfodol ar gyfer cynnal tirwedd ac ecosystemau a fydd yn gryf mewn hinsawdd sy’n newid. 

Y Bartneriaeth Natur Leol
Mae Cyngor Sir y Fflint yn cydlynu’r Bartneriaeth Natur leol (Rhwydwaith Bioamrywiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru). Ffurfiwyd Rhwydwaith Bioamrywiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru ym mis Hydref 2009.  Mae’n dod a phartneriaethau bioamrywiaeth lleol oedd yn bodoli yn siroedd Conwy, Dinbych, y Fflint a Wrecsam ynghyd.  Mae’n cynnwys nifer o sefydliadau megis awdurdodau lleol Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam, a Sir y Fflint, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, RSPB, Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid, Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Cymru, Cymdeithas Brydeinig saethu a chadwraeth, Cadwraeth Gloÿnnod Byw, Sw Gaer, Grŵp Moch Daear Clwyd, Cadwch Gymru'n Daclus, Tir Gwyllt, busnesau Cofnod (Canolfan Gofnodion Amgylcheddol Gogledd Cymru) a chofnodwyr ac ymgynghorwyr annibynnol.  Nod eang y rhwydwaith yw cadw, diogelu ac gwella bioamrywiaeth ar gyfer cenedlaethau heddiw a’r dyfodol. Mae cydweithio yn bwysig i’r bartneriaeth ynghyd ag amcanion eraill sy’n cynnwys codi ymwybyddiaeth ac annog bioamrywiaeth, a nodi blaenoriaethau lleol i fodloni targedau natur lleol.   Dilynwch ni ar gyfer y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf ar draws gogledd ddwyrain Cymru.Retain facebook and twitter link

Facebook:  www.facebook.com/NEWBioNet  
Twitter: 
@newbionet 

Cynlluniau, Polisïau a Deddfwriaethau: 
Canllaw Cyngor Sir y Fflint ar ddyletswyddau
Deddf yr Amgylchedd Deddf yr Amgylchedd Cyngor Sir y Fflint Adran 6 cynllun cyflawni dyletswydd bioamrywiaeth Polisi 2020
Cynllun Cyflawni Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystem 2019
adroddiad

Cynaliadwyedd Cyngor Sir y Fflint

Dogfennau Canllaw: 
Nodyn cyfarwyddyd Cyngor Sir y Fflint ar adar sy’n nythu
Nodyn cyfarwyddyd Cyngor Sir y Fflint ar Rhywogaeth  Mewnlifol nad ydynt yn Gynhenid
Taflen wybodaeth Gogledd Cymru ar rhywogaeth a warchodir a’r Gyfraith 
Ardaloedd Blodau Gwyllt: Nodyn Cyfarwyddyd

Cymerwch ran:

  • Cyfle i greu lloches ar gyfer bywyd gwyllt gyda’n pecyn garddio Bywyd Gwyllt  
  • Plannu ar gyfer peillwyr: Dywedwch wrthym am ardal leol yr hoffech gael ei hystyried i blannu ar gyfer peillwyr drwy anfon neges e-bost at biodiversity@flintshire.gov.uk  Rhowch ‘peillwyr’ fel testun i’r neges.
  • Cymerwch ran yn y drafodaeth am ddraenogod gydag Ymddiriedolaeth y Bobl ar gyfer Rhywogaethau mewn Perygl a ‘hedgehog street’
  • Darganfyddwch fwy am Dylluanod Gwynion a llenwch y ffurflen os hoffech gael eich ystyried am focs yn ein prosiect i osod bocsys ar draws y rhanbarth.
  • Cofnodi’r natur rydych yn ei weld ar draws Gogledd Cymru gyda 'Cofnod’, canolfan cofnodi natur gogledd Cymru.
  • Bydd ein llyfryn cyflwyniad i reoli perllannau yn rhoi’r hanfodion i gyd i chi er mwyn plannu a gofalu am eich perllan eich hun
  • Cofrestru i wirfoddoli ar brosiectau cadwraeth gyda ni drwy anfon neges e-bost at biodiversity@flintshire.gov.uk  Rhowch ‘gwirfoddoli’ fel testun i'r neges. 

Dysgwch fwy am fioamrywiaeth yng Nghymru ar wefan Bioamrywiaeth Cymru

Ffôn: 01352 703263
E-bost: bioamrywiaeth@siryfflint.gov.uk