Alert Section

Brexit - Cyngor i fusnesau a sefydliadau gwirfoddol


Nid yw Cyngor Sir y Fflint yn gallu darparu cyngor na chymorth uniongyrchol ynglŷn â Brexit i fusnesau na mudiadau gwirfoddol. Ond, dyma gysylltau i wefannau sy’n rhannu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael:

 • Porth Cyngor Brexit - gwybodaeth am y chwe maes busnes allweddol
 • GOV.UK - Pecyn adnoddau i gyflogwyr sy'n  rhoi'r adnoddau a'r wybodaeth briodol i gyflogwyr fel bod modd iddyn nhw helpu staff sy'n Ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd i wneud cais am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog.

Hawliau yn y Gweithle:

 • GOV.UK - Hawliau yn y Gweithle os na fydd Bargen Brexit
 • Gwefan Busnes Cymru:  Nodi risgiau posibl a meysydd allweddol i'w hystyried er mwyn gwella cyflawniad o ran sgiliau a strwythurau rheoli yn y dyfodol i sicrhau gweithlu llwyddiannus

Strategaethau a Gweithrediadau Busnes:

 • GOV.UK - canllawiau i fusnesau ynglŷn â gadael yr UE
 • Gwefan Busnes Cymru - Nodi risgiau a heriau posibl, ystyried sefyllfaoedd gwahanol a llunio cynlluniau gweithredu gwahanol er mwyn cynnal twf a darparu cynnyrch a gwasanaethau cost-effeithiol
 • GOV.UK - Diogelu data os na fydd bargen Brexit.

Arloesi:

 • Gwefan Busnes Cymru - Edrych ar syniadau arloesol newydd ar gyfer cystadlu â busnesau eraill, yn ogystal ag edrych ar y newidiadau a allai effeithio ar drwyddedau a chytundebau.
 • Gwefan Busnes Cymru - Pethau i'w hystyried o ran gwerthiant a marchnata mewn byd ar ôl Brexit. 

Allforio:

 • Gwefan Busnes Cymru -  Ystyried  risgiau  ar gyfer contractau sy'n bodoli eisoes a chontractau yn y dyfodol mewn perthynas ag unrhyw newidiadau cyfreithiol sy'n digwydd oherwydd Brexit.
 • GOV.UK - Allforio nwyddau wedi'u rheoli os nad os bargen Brexit.
 • Pontio’r UE – Strategaeth Cludo Nwyddau Cymru ar gyfer Ffyrdd, Rheilffyrdd, Porthladdoedd a Morgludiant a Meysydd Awyr https://gov.wales/wales-freight-strategy

Materion ariannol:

Sefydliadau Gwirfoddol:

 • NCVO - Y canllawiau a'r adnoddau diweddaraf i helpu'ch sefydliad i ddeall a bod yn barod am effaith bosibl Brexit.


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r ‘Atodiad i Fusnesau’ sydd i’w weld trwy ddilyn y ddolen ganlynol:
https://llyw.cymru/y-berthynas-newydd-ar-ue-beth-maen-ei-olygu-i-gymru