Alert Section

Cynllun Cyhoeddi

Paratowyd a chymeradwywyd y cynllun cyhoeddi enghreifftiol hwn gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Gellir ei fabwysiadu heb ei addasu gan unrhyw awdurdod lleol heb gymeradwyaeth bellach a bydd yn ddilys hyd nes y clywir yn wahanol.

Mae’r cynllun cyhoeddi hwn yn rhwymo awdurdod i ofalu bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’i weithgareddau busnes arferol. Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn perthyn i’r dosbarthiadau o wybodaeth a grybwyllir yn y ddogfen isod, lle bo’r wybodaeth hon yn cael ei chadw gan yr awdurdod.

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Gwybodaeth, strwythurau, lleoliadau a chysylltiadau sefydliadol

Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario

Gwybodaeth ariannol yn ymwneud ag incwm a gwariant gwirioneddol ac a ragwelir, caffael a chontractau ac archwiliad ariannol

Beth yw ein blaenoriaethau ac ein cynnydd

Strategaethau a chynlluniau, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, ymchwiliadau ac adolygiadau

Sut rydym ni’n gwneud penderfyniadau

Prosesau gwneud penderfyniadau a chofnodion o benderfyniadau.

Ein polisïau a gweithdrefnau

Protocolau, Polisïau a Gweithdrefnau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein gwasanaethau a chyfrifoldebau.

Rhestrau a chofrestri

Cofrestru cyhoeddus a chofrestri a ddelir fel cofnodion cyhoeddus

Gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor

Gwybodaeth am y gwasanaethau mae’r cyngor yn ei ddarparu gan gynnwys taflenni, canllawiau a newyddlenni