Alert Section

Busnes

Gwybodaeth yn cynnwys cynlluniau adfywio ar draws y sir, cefnogaeth i bob maes o sefydlu a datblygu busnes a gwybodaeth a chyngor am brentisiaethau

Ardrethi Busines

Ardrethi Busnes tudalen gartref

Gwerthu i'r Cyngor

Y ffordd y byddwn ni'n hysbysebu tendrau am nwyddau a gwasanaethau yn ogystal â gwybodaeth ar y broses gaffael.

Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol

Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol

Cymorth a Chyngor i Fusnesau

Rydym yn cynnig cyngor am ddim i fusnesau newydd a busnesau sydd mewn bod ar gyllid, gwerthiannau a marchnata, ail-leoli, hyfforddiant a mwy

Trwyddedau a hawlenni

Gwnewch gais ar-lein a chael at amrywiaeth o wybodaeth am drwyddedau, cofrestriadau a hawlenni

Diogelwch Bwyd a Hylendid

Cynnal arolygon glendid bwyd, cwynion yn ymwneud â bwyd a hylendid, rheoli achosion o wenwyn bwyd ac afiechydon heintus, archwilio bwyd, cofrestru eiddo sy'n trin bwyd

Ganiatâd Cynllunio ar Gyfer Busnesau

Gwnewch gais neu apêl, edrychwch ar gynlluniau a pholisïau Datblygu, cael gwybod am newid defnydd

Tir a Eiddo

Prisiannau Tir Lleol, CON29R ymholiadau, eiddo masnachol

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Gwybodaeth am sut mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cael ei gweithredu yn Sir y Fflint.

Safonau masnach

Sut i gydymffurfio â'r rheoliadau a sicrhau amgylchedd teg a diogel ar gyfer eich cwsmeriaid a'ch gweithwyr

Adfywio Canol Tref

Bydd y Rhaglen yn helpu'r trefi yn Sir y Fflint i addasu yn llwyddiannus ac mewn modd cynaliadwy i fyd sy'n newid; yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol.

Iechyd a Diogelwch

Yn cynnwys gorfodi iechyd a diogelwch a chyngor ar gyfer rhai gweithleoedd penodol, gweithgareddau a digwyddiadau gwaith; cofrestrediadau a gorfodaethau tyllu croen; gorfodi cyfraith gwelyau haul

Prentisiaethau yn Sir y Fflint

Prentisiaethau yn Sir y Fflint

Cynllunio Argyfwng

Gwybodaeth am Gynllunio at Argyfwng.

Gwasanaeth Cofrestru

Gall y Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar y broses ar gyfer cymeradwyo lleoliadau eiddo ar gyfer priodasau a seremonïau.

Gwastraff

Gwasanaethau gwaredu gwastraff y gallwn eu cynnig a sut i gael gwared ar eich gwastraff yn gyfrifol (dyletswydd gofal)