Hafan > Busnes > Cymorth a Chyngor i Fusnesau > COVID-19 Cyngor i fusnesau

COVID-19 Cyngor i fusnesau

Y newyddion Busnes diweddaraf gan Gyngor Sir y Fflint

Grantiau i fusnesau

Gweler isod ddolenni cyswllt i gyngor swyddogol mewn perthynas â Coronafeirws Covid-19.  Darllenwch y wybodaeth yn ofalus ac fe wnawn geisio’n gorau i roi’r newyddion diweddaraf i chi pan fydd gennym ragor o wybodaeth.

Diweddariadau Llywodraeth Ganolog

https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response

Diweddariadau’r GIG

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

Cyngor i gyflogwyr ar ddelio gyda coronafeirws a chefnogi eich gweithwyr

https://www.acas.org.uk/coronavirus

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-businesses

Diweddariadau Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice

AR GYFER POB BUSNES

Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafirws

Mae’r Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafirws yn agor ar gyfer ceisiadau heddiw ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfonebau a chyllid asedau a gallant ddarparu cyfleusterau o hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y DU sy’n wynebu colli neu ohirio refeniw, gan arwain at amhariadau ar eu llif arian.  Gwefan CBILS yw’r ffynhonnell orau o wybodaeth wedi’i diweddaru.

Benthyciad Bounce Back

Bydd y cynllun hwn yn helpu busnesau bach a chanolig yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws (COVID-19) i geisio am fenthyciadau o hyd at £50,000.

Nid yw'r cynllun ar gael eto.

Bydd yn lansio ar 4 Mai 2020.

Bydd y cynllun Benthyciadau Bounce Back yn helpu busnesau bach a chanolig i fenthyg rhwng £2,000 a £50,000.

Bydd y llywodraeth yn gwarantu 100% o’r benthyciad ac ni fydd unrhyw ffioedd na llog i’w dalu am y 12 mis cyntaf.

Bydd telerau’r benthyciadau’n para hyd at 6 mlynedd. Ni fydd rhaid gwneud unrhyw ad-daliadau yn ystod y 12 mis cyntaf. Bydd y llywodraeth yn gweithio gyda’r benthycwyr i gytuno ar gyfradd llog isel am weddill cyfnod y benthyciad.

Bydd y cynllun yn cael ei ddarparu drwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-coronavirus-bounce-back-loan

CEFNOGAETH CYLLID A THOLLAU EI MAWRHYDI

 Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi sefydlu llinell gymorth i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sydd yn poeni am allu talu eu treth yn sgil Coronavirus (COVID-19). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/news/tax-helpline-to-support-businesses-affected-by-coronavirus-covid-19

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws

O dan Gynllun Cadw Swyddi Coronafeirws, bydd pob cyflogwr yn y DU yn gallu cael cefnogaeth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr, ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall yn colli eu gwaith yn ystod yr argyfwng hwn, mae pob busnes yn y DU yn gymwys.

I gael mynediad at y cynllun, bydd angen i fusnesau:

 • ddynodi’r gweithwyr yr effeithir arnynt fel ‘gweithwyr sydd wedi cael caniatâd i fod yn absennol,’ a rhoi gwybod i’ch gweithwyr am y newid hwn – mae newid statws gweithwyr yn parhau i fod yn destun cyfraith cyflogaeth gyfredol ac yn dibynnu ar y contract cyflogaeth, gall fod yn destun trafodaeth
 • cyflwyno gwybodaeth i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi am y gweithwyr sydd wedi cael caniatâd i fod yn absennol a’u henillion drwy borth ar-lein newydd, nid yw’r porth hwn yn ei le eto a byddwn yn cyhoeddi manylion cyn gynted ag y byddant ar gael (bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi’n nodi rhagor o fanylion ynghylch y wybodaeth sy’n ofynnol)

Bydd Cyllid a Thollau ei Mawrhydi’n ad-dalu 80% o gostau cyflog gweithwyr sydd wedi cael caniatâd i fod yn absennol, i fyny at drothwy o £2,500 y mis. Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi’n gweithio ar frys i sefydlu system ad-dalu. Nid yw systemau presennol yn cael eu sefydlu i hwyluso taliadau i gyflogwyr.  Bydd mwy o wybodaeth ar gael o

https://businesswales.gov.wales/cy/cymorth-llywodraeth-i-fusnesau

Cefnogaeth Tâl Salwch Statudol

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu busnesau bach a chanolig a chyflogwyr i adennill Tâl Salwch Statudol a delir am absenoldeb salwch oherwydd y coronafeirws. Bydd y meini prawf cymhwyso ar gyfer y cynllun fel a ganlyn:

 • bydd yr ad-daliad hwn yn cwmpasu pythefnos o Dâl Salwch Statudol fesul gweithiwr cymwys, sydd i ffwrdd o’r gwaith oherwydd COVID-19
 • bydd cyflogwyr gyda llai na 250 o weithwyr yn gymwys – bydd maint cyflogwr yn cael ei benderfynu gan nifer y bobl maent wedi’i gyflogi fel ag y mae 28 Chwefror 2020
 • bydd cyflogwyr yn gallu adennill gwariant ar gyfer unrhyw weithiwr sydd wedi hawlio Tâl Salwch Statudol (yn ôl y meini prawf cymhwyso newydd) o ganlyniad i COVID-19
 • dylai cyflogwyr gynnal cofnodion o absenoldebau staff a thaliadau Tâl Salwch Statudol, ond ni fydd angen i weithwyr ddarparu nodyn ffitrwydd Meddyg Teulu.
 • bydd cyfnod cymwys y cynllun yn dechrau’r diwrnod ar ôl i’r rheoliadau ar ehangu’r Tâl Salwch Statudol i’r rhai hynny sy’n aros adref ddod i rym
 • bydd y llywodraeth yn gweithio gyda chyflogwyr dros y misoedd i ddod i sefydlu’r dull ad-dalu i gyflogwyr cyn gynted â phosibl

Cronfa Cadernid Economaidd

Gellir rhannu’r Gronfa Cadernid Economaidd fel a ganlyn:

Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru COVID-19 £100 miliwn a weinyddir gan Fanc Datblygu Cymru (wedi’w ddefnyddio’n llawn)

 • Cronfa £100 miliwn i gefnogi microfusnesau
 • Cronfa £300 miliwn i gefnogi BBaChau a busnesau mawr

Cymorth ar gyfer Microfusnesau:

Mae grant gwerth hyd at £10,000 ar gael i gefnogi microfusnesau sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng COVID-19.

Dim ond busnesau sy’n bodloni’r meini prawf canlynol sy’n gallu hawlio’r grant hwn:

 • cyflogi rhwng 1 a 9 o weithwyr (Yn ogystal â pherchennog y busnes)
 • mae'r cyfeiriad Gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • wedi cofrestru ar gyfer TAW
 • wedi profi gostyngiad mewn trosiant mwy na >40% yn sgil yr argyfwng COVID-19 (ers 1 Mawrth 2020)
 • Mae’n rhaid i’r busnes a gefnogir geisio cynnal cyflogaeth am 12 mis
 • Dim ond un cais fesul busnes
 • Bydd angen i fusnesau ddarparu:
  • Manylion gostyngiad mewn trosiant yn sgil yr argyfwng COVID-19
  • Tystiolaeth o gyfeiriad busnes drwy ddarparu cofrestriad TAW (o fewn y 3 mis diwethaf)

Mae’r grant ar gael i ficrofusnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y Grant Ardrethi Busnes neu’r grant cymorth i’r hunangyflogedig.

Mae’r Gronfa Cadernid Economaidd ar gyfer microfusnesau ar agor i geisiadau o 17 Ebrill 2020 am 12 mis.

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/ 

AR GYFER BUSNESAU MANWERTHU, HAMDDEN, LLETYGARWCH A BUSNESAU BACH

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yr holl fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o dan £500,000 bellach yn cael gostyngiad o 100% mewn ardrethi annomestig yn 2020-21.
Mae hyn yn ychwanegol at y cynlluniau rhyddhad ardrethi busnesau bach sy'n bodoli eisoes.

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau grant i gefnogi busnesau yng Nghymru drwy'r pandemig coronafeirws. Mae'r grantiau hyn ar gael i fusnesau sydd wedi'u cofrestru i dalu ardrethi ar eu heiddo ar 20 o Fawrth 2020 neu cyn hynny.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol i ddarparu'r grantiau i fusnesau cymwys.

Grant 1: Mae grant o £25,000 yn cael ei ddarparu ar gyfer busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy'n meddiannu eiddo sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Mae hyn yn golygu busnesau sy'n byw mewn eiddo fel siopau, bwytai, caffis, sefydliadau yfed, sinemâu, lleoliadau cerddoriaeth fyw, gwestai, safleoedd gwestai ac ystafelloedd preswyl a llety hunanarlwyo.

Grant 2: A £10,000 grant i bob busnes sy'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnesau bach (SBRR) yng Nghymru gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y cyfyngiad ar eiddo lluosog sy'n berthnasol i ryddhad ardrethi i fusnesau bach yn berthnasol i'r grant hwn hefyd. Felly, dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo yn ardal pob awdurdod lleol y caiff yr un trethdalwr dderbyn y grant.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn ymdrechu i weinyddu'r grantiau hyn yn awtomatig, fodd bynnag, os dymunwch lenwi ein ffurflen i sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf ac yn derbyn y rhyddhad a/neu'r grant, cwblhewch y ceisiadau isod:

I wneud cais am ryddhad manwerthu, cliciwch yma
I wneud cais am gymorth busnes, cliciwch yma

AR GYFER SEFYDLIADAU ELUSENNOL 

https://www.civilsociety.co.uk/news/coronavirus-what-charities-need-to-know.html

 

Y FANC DATBLYGU CYMRU

Mae Banc Datblygu Cymru’n cynnig saib ad-dalu cyfalaf tri mis i’w cwsmeriaid, i helpu gyda’r llif arian wrth i’r Coronafeirws barhau i ddatblygu.

https://developmentbank.wales/coronavirus-support-welsh-businesses

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19 gwerth £100m i gefnogi busnesau sy’n cael eu heffeithio gan y Covid-19.

Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig.

Ei fwriad yw darparu cefnogaeth i fusnesau sy’n cael anawsterau llif arian o ganlyniad i’r pandemig.

Bydd y cynllun benthyciadau yn gweithio ochr yn ochr â Chynllun Benthyciadau Ymyrraeth Busnes Coronafeirws y DU a chynigion cefnogi eraill gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth Y DU, gan ddarparu mwy o opsiynau hanfodol i fusnesau Cymru.

Nodweddion allweddol

 • Benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000, mae uchafsymiau benthyca yn berthnasol
 • Gwyliau ad-dalu cyfalaf a llog o 12 mis
 • Dim trefniant na ffioedd monitro
 • Llog sefydlog o 2% am 6 mlynedd (gan gynnwys y gwyliau o 12 mis)
 • Benthyca diogel rhannol yn dibynnu ar faint y benthyciad, gweler y manylion isod

Pwy all wneud cais?

Pob busnes bach a chanolig yng Nghymru sydd wedi bod yn masnachu am 2 flynedd neu fwy gan gynnwys masnachwyr unigol a phartneriaethau.

Mae mwy o fanylion am y gronfa a sut i wneud cais ar gael yma.

 

CEFNOGAETH A CHYNGOR I’R HUNANGYFLOGEDIG

Gweler y wybodaeth a’r gefnogaeth ddiweddaraf i fusnesau hunangyflogedig ac entrepreneuriaid yma.

 

FFEDERASIWN BUSESNAU BACH

Hwb Coronafeirws Ffederasiwn Busnesau Bach - i gael rhagor o wybodaeth ewch i:

www.fsb.org.uk/coronavirus

Mae nifer o fanteision o fod yn aelod o Ffederasiwn Busnesau Bach a gall aelodau newydd ddechrau elwa’n syth – i gael rhagor o wybodaeth ewch i:

https://www.fsb.org.uk/join-us/membership.html

CEFNOGAETH GYFFREDINOL I CHI YN YSTOD PANDEMIG COVID-19

A yw'r pandemig presennol sy’n lledaenu ar draws y wlad wedi effeithio arnoch? I gael gwybodaeth ar gyflogaeth, mentora, cyngor ar bopeth, budd-daliadau, gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd a thai dilynwch y ddolen hon.

 

AR GYFER CYFLOGWYR SY’N CYFLWYNO GWEITHIO GARTREF/GWEITHIO’N HYBLYG

Gwybodaeth am Weithio o Gartref/Gweithio'n Hyblyg 

https://businesswales.itinfohub.co.uk/topics/flexible-working/introducing-homeworking-checklist 

CYFEIRLYFR CYMORTH I FUSNESAU COVID-19 

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol