Hafan > Busnes > Cymorth a Chyngor i Fusnesau > COVID-19 Cyngor i fusnesau

COVID-19 Cyngor i fusnesau

Gweler isod ddolenni cyswllt i gyngor swyddogol mewn perthynas â Coronafeirws Covid-19.  Darllenwch y wybodaeth yn ofalus ac fe wnawn geisio’n gorau i roi’r newyddion diweddaraf i chi pan fydd gennym ragor o wybodaeth.

Mae Lletygarwch y DU wedi cyhoeddi eu canllawiau ar gyfer ailagor lletygarwch yng Nghymru. Gellir dod o hyd i’r ddogfen drwy glicio ar y ddolen hon.

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance


Disgwylir canllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru. Byddwn yn eu rhannu yma unwaith y byddant wedi cael eu cyhoeddi.

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html?_ga=2.53296552.1660940060.1594388417-1791477186.1594388417

Cyngor Sir y Fflint Grant Cychwyn Busnes

Gweithredwyd y grant cychwyn busnes ar sail y cyntaf i'r felin. Yn anffodus, mae'r grant bellach wedi'i ymrwymo yn llawn ac nid oes unrhyw geisiadau pellach yn cael eu hystyried

 

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sydd newydd eu creu sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19.

Diben y grant yw cefnogi busnesau newydd gyda chymorth llif arian ar unwaith i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd COVID-19. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru mewn ymateb i COVID-19.

Mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grant fel a ganlyn:

 • Wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 ac 1 Mawrth 2020
 • Trosiant blynyddol / rhagweladwy yn debygol o fod yn llai na £50,000
 • Heb fod yn derbyn Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, y Grant Ardrethi Annomestig, y Gronfa Cadernid Economaidd
 • Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru
 • Rhaid i fusnesau gael un neu fwy o'r canlynol
  • Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr CThEM
  • Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW
  • Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau ei fod wedi cofrestru gyda CThEM
 • Wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant o ganlyniad i'r achosion o COVID-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020
 • Rhaid i fusnesau sy'n cael cymorth geisio cynnal swyddi am 12 mis
 • Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gofrestru i gael cymorth gyda gwasanaeth Busnes Cymru unwaith y dyfernir y grant

Bydd y Grant i Fusnesau Newydd yn agor ar 29 Mehefin 2020 ac yn parhau nes bod yr holl  gronfa wedi cael ei defnyddio. Mae 2,000 o grantiau ar gael ledled Cymru, a bydd ceisiadau’n derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin. Mae’n bosibl y bydd hyn yn golygu na fydd rhai ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno’n cael eu gwerthuso, os yw’r holl gronfa wedi cael ei defnyddio

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch Ganllawiau'r Grant Cychwyn Busnes.

Os ydych chi wedi darllen y canllawiau a'ch bod yn gymwys am y grant ac eisiau gwneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais a chwblhwech y cwestiynau gorfodol gan ddilyn canllawiau a ddarperir a'i dychwelyn mewn e-bost i startupgrant@flintshire.gov.uk

Sicrhewch eich bod yn cyflwyno’r holl dystiolaeth angenrheidiol yn eich e-bost gyda’ch ffurflen gais. Gweler y nodiadau canllaw am fwy o wybodaeth.  Nodwch y bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad yw’r dystiolaeth atodol yn cael ei darparu gyda’ch ffurflen gais.    Mae’r dystiolaeth sydd ei hangen yn cael ei rhestru yn y nodiadau canllaw. Os yw’n cael ei wrthod oherwydd ni ddarparwyd digon o dystiolaeth, mae cyfle i ailgyflwyno.  Fodd bynnag, bydd yn cael ei drin fel cais newydd a'r dyddiad y derbynnir y cais newydd fydd y dyddiad yr ystyrir y cais ac yn amodol y darperir yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Bydd y Grant i Fusnesau Newydd yn agor ar 29 Mehefin 2020 ac yn parhau nes bod yr holl  gronfa wedi cael ei defnyddio. Mae 2,000 o grantiau ar gael ledled Cymru, a bydd ceisiadau’n derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin. Mae’n bosibl y bydd hyn yn golygu na fydd rhai ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno’n cael eu gwerthuso, os yw’r holl gronfa wedi cael ei defnyddio

 https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy

Agor yn ddiogel yn ystod y Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth i fusnesau ynglŷn ag agor yn ddiogel yn ystod y pandemig presennol.

Diweddariadau Llywodraeth Ganolog

https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response

Diweddariadau’r GIG

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

Iechyd Cyhoeddus Cymru

https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/

Cyngor i gyflogwyr ar ddelio gyda coronafeirws a chefnogi eich gweithwyr

https://www.acas.org.uk/coronavirus

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-businesses

Diweddariadau Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice

AR GYFER POB BUSNES

Canllawiau i gyflogwyr – Profi, Olrhain, Diogelu

Mae tudalen Canllawiau i Gyflogwyr - Profi, Olrhain, Diogelu bellach yn fyw:

https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-canllawiau-i-gyflogwyr

Cafodd olrhain cysylltiadau a chwestiynau diweddaraf am Brofi, Olrhain a Diogelu eu cyhoeddi ddoe, dyma’r dolenni:

https://llyw.cymru/olrhain-cysylltiadau-eich-cwestiynau

https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-eich-cwestiynau

https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-crynodeb-or-broses?_ga=2.247925383.1664924248.1594632370-126791245.1566223346

Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafirws

Mae’r Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafirws yn agor ar gyfer ceisiadau heddiw ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfonebau a chyllid asedau a gallant ddarparu cyfleusterau o hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y DU sy’n wynebu colli neu ohirio refeniw, gan arwain at amhariadau ar eu llif arian.  Gwefan CBILS yw’r ffynhonnell orau o wybodaeth wedi’i diweddaru.

Benthyciad Bounce Back

Bydd y cynllun hwn yn helpu busnesau bach a chanolig yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws (COVID-19) i geisio am fenthyciadau o hyd at £50,000.

Nid yw'r cynllun ar gael eto.

Bydd yn lansio ar 4 Mai 2020.

Bydd y cynllun Benthyciadau Bounce Back yn helpu busnesau bach a chanolig i fenthyg rhwng £2,000 a £50,000.

Bydd y llywodraeth yn gwarantu 100% o’r benthyciad ac ni fydd unrhyw ffioedd na llog i’w dalu am y 12 mis cyntaf.

Bydd telerau’r benthyciadau’n para hyd at 6 mlynedd. Ni fydd rhaid gwneud unrhyw ad-daliadau yn ystod y 12 mis cyntaf. Bydd y llywodraeth yn gweithio gyda’r benthycwyr i gytuno ar gyfradd llog isel am weddill cyfnod y benthyciad.

Bydd y cynllun yn cael ei ddarparu drwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-coronavirus-bounce-back-loan

CEFNOGAETH CYLLID A THOLLAU EI MAWRHYDI

 Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi sefydlu llinell gymorth i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sydd yn poeni am allu talu eu treth yn sgil Coronavirus (COVID-19). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/news/tax-helpline-to-support-businesses-affected-by-coronavirus-covid-19

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau gan weithwyr newydd i fod ar y Cynllun Cadw Swyddi oedd 10 Mehefin. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

Cefnogaeth Tâl Salwch Statudol

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu busnesau bach a chanolig a chyflogwyr i adennill Tâl Salwch Statudol a delir am absenoldeb salwch oherwydd y coronafeirws. Bydd y meini prawf cymhwyso ar gyfer y cynllun fel a ganlyn:

 • bydd yr ad-daliad hwn yn cwmpasu pythefnos o Dâl Salwch Statudol fesul gweithiwr cymwys, sydd i ffwrdd o’r gwaith oherwydd COVID-19
 • bydd cyflogwyr gyda llai na 250 o weithwyr yn gymwys – bydd maint cyflogwr yn cael ei benderfynu gan nifer y bobl maent wedi’i gyflogi fel ag y mae 28 Chwefror 2020
 • bydd cyflogwyr yn gallu adennill gwariant ar gyfer unrhyw weithiwr sydd wedi hawlio Tâl Salwch Statudol (yn ôl y meini prawf cymhwyso newydd) o ganlyniad i COVID-19
 • dylai cyflogwyr gynnal cofnodion o absenoldebau staff a thaliadau Tâl Salwch Statudol, ond ni fydd angen i weithwyr ddarparu nodyn ffitrwydd Meddyg Teulu.
 • bydd cyfnod cymwys y cynllun yn dechrau’r diwrnod ar ôl i’r rheoliadau ar ehangu’r Tâl Salwch Statudol i’r rhai hynny sy’n aros adref ddod i rym
 • bydd y llywodraeth yn gweithio gyda chyflogwyr dros y misoedd i ddod i sefydlu’r dull ad-dalu i gyflogwyr cyn gynted â phosibl

Cronfa Cadernid Economaidd

Gellir rhannu’r Gronfa Cadernid Economaidd fel a ganlyn:

Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru COVID-19 £100 miliwn a weinyddir gan Fanc Datblygu Cymru (wedi’w ddefnyddio’n llawn)

 • Cronfa £100 miliwn i gefnogi microfusnesau
 • Cronfa £300 miliwn i gefnogi BBaChau a busnesau mawr

Cymorth ar gyfer Microfusnesau:

Mae grant gwerth hyd at £10,000 ar gael i gefnogi microfusnesau sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng COVID-19.

Dim ond busnesau sy’n bodloni’r meini prawf canlynol sy’n gallu hawlio’r grant hwn:

 • cyflogi rhwng 1 a 9 o weithwyr (Yn ogystal â pherchennog y busnes)
 • mae'r cyfeiriad Gweithredu yng Nghymru ac mae ganddo weithwyr yng Nghymru
 • wedi cofrestru ar gyfer TAW
 • wedi profi gostyngiad mewn trosiant mwy na >40% yn sgil yr argyfwng COVID-19 (ers 1 Mawrth 2020)
 • Mae’n rhaid i’r busnes a gefnogir geisio cynnal cyflogaeth am 12 mis
 • Dim ond un cais fesul busnes
 • Bydd angen i fusnesau ddarparu:
  • Manylion gostyngiad mewn trosiant yn sgil yr argyfwng COVID-19
  • Tystiolaeth o gyfeiriad busnes drwy ddarparu cofrestriad TAW (o fewn y 3 mis diwethaf)

Mae’r grant ar gael i ficrofusnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y Grant Ardrethi Busnes neu’r grant cymorth i’r hunangyflogedig.

Mae’r Gronfa Cadernid Economaidd ar gyfer microfusnesau ar agor i geisiadau o 17 Ebrill 2020 am 12 mis.

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/ 

AR GYFER BUSNESAU MANWERTHU, HAMDDEN, LLETYGARWCH A BUSNESAU BACH

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yr holl fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o dan £500,000 bellach yn cael gostyngiad o 100% mewn ardrethi annomestig yn 2020-21.
Mae hyn yn ychwanegol at y cynlluniau rhyddhad ardrethi busnesau bach sy'n bodoli eisoes.

I wneud cais am ryddhad manwerthu, cliciwch yma

AR GYFER SEFYDLIADAU ELUSENNOL 

https://www.civilsociety.co.uk/news/coronavirus-what-charities-need-to-know.html

CEFNOGAETH A CHYNGOR I’R HUNANGYFLOGEDIG

Gweler y wybodaeth a’r gefnogaeth ddiweddaraf i fusnesau hunangyflogedig ac entrepreneuriaid yma.

 

FFEDERASIWN BUSESNAU BACH

Hwb Coronafeirws Ffederasiwn Busnesau Bach - i gael rhagor o wybodaeth ewch i:

www.fsb.org.uk/coronavirus

Mae nifer o fanteision o fod yn aelod o Ffederasiwn Busnesau Bach a gall aelodau newydd ddechrau elwa’n syth – i gael rhagor o wybodaeth ewch i:

https://www.fsb.org.uk/join-us/membership.html

CEFNOGAETH GYFFREDINOL I CHI YN YSTOD PANDEMIG COVID-19

A yw'r pandemig presennol sy’n lledaenu ar draws y wlad wedi effeithio arnoch? I gael gwybodaeth ar gyflogaeth, mentora, cyngor ar bopeth, budd-daliadau, gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd a thai dilynwch y ddolen hon.

 

AR GYFER CYFLOGWYR SY’N CYFLWYNO GWEITHIO GARTREF/GWEITHIO’N HYBLYG

Gwybodaeth am Weithio o Gartref/Gweithio'n Hyblyg 

https://businesswales.itinfohub.co.uk/topics/flexible-working/introducing-homeworking-checklist 

CYFEIRLYFR CYMORTH I FUSNESAU COVID-19 

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol