COVID-19 Cyngor i fusnesau


Gweler isod ddolenni cyswllt i gyngor swyddogol mewn perthynas â Coronafeirws Covid-19.  Darllenwch y wybodaeth yn ofalus ac fe wnawn geisio’n gorau i roi’r newyddion diweddaraf i chi pan fydd gennym ragor o wybodaeth.

Cyngor Twristiaeth a Lletygarwch

Mae Lletygarwch y DU wedi cyhoeddi eu canllawiau ar gyfer ailagor lletygarwch yng Nghymru. Gellir dod o hyd i’r ddogfen drwy glicio ar y ddolen hon.

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html?_ga=2.40601440.372328440.1601475388-126791245.1566223346

Os ydych chi’n hunangyflogedig

Mae'r cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogedig wedi'i ymestyn. Os oeddech chi'n gymwys i gael y grant cyntaf ac yn gallu cadarnhau i Gyllid a Thollau EM bod eich busnes wedi cael effaith andwyol ar 14 Gorffennaf 2020 neu ar ôl hynny, byddwch nawr yn gallu gwneud cais am ail grant a therfyn terfynol (rhaid cyflwyno'ch cais ymlaen neu cyn 19 Hydref 2020 fodd bynnag). Os ydych yn gymwys bydd yr ail grant olaf a’r grant terfynol yn grant trethadwy gwerth 70% o’ch elw masnachu misol ar gyfartaledd, wedi’i dalu allan mewn un rhandaliad sy’n cwmpasu gwerth 3 mis arall o elw, ac wedi’i gapio ar gyfanswm o £ 6,570.

Os ydych chi’n cyflogi pobl neu’n talu drwy'r Cynllun Talu wrth Ennill (PAYE) (gall hyn gynnwys cyfarwyddwyr cwmnïau)

Mae’r cynllun ar agor i geisiadau newydd tan Mehefin 30 2020 gan holl gyflogwyr y DU sydd wedi creu a dechrau cynllun cyflogau PAYE ar Mawrth 19 2020. Tan ddiwedd Gorffennaf, bydd y

Cynllun Cadw Swyddi (dolen gyswllt allanol) yn talu 80% o gyflog gweithwyr sy’n absennol gyda thâl, hyd at uchafswm o £2,500 y mis.

Sylwch, o 1 Gorffennaf, ni fydd cyflogwyr yn gallu parhau i roi gweithwyr ar gynllun absenoldeb gyda thâl oni bai eu bod wedi bod ar y cynllun am gyfnod o 3 wythnos lawn ar 30 Mehefin. Yn y pendraw, golyga hyn bod cyflogwr sy’n rhoi gweithiwr ar gynllun absenoldeb gyda thâl am y tro cyntaf, angen gwneud hynny erbyn 10 Mehefin (er mwyn sicrhau eu bod wedi bod ar y cynllun am 3 wythnos pan fydd y cynllun yn cau i geisiadau newydd ar 30 Mehefin). Mae gan gyflogwyr tan 31 Gorffennaf i wneud unrhyw geisiadau o ran y cyfnod hyd at 30 Mehefin. Gellir gweld manylion o ran sut fydd y cynllun yn newid / gweithredu ym mis Gorffennaf, Awst, Medi a Hydref isod.

Mae Canllawiau a gyhoeddwyd gan CThEM (dolen gyswllt allanol) wedi cadarnhau y gall prentisiaid fod ar y cynllun yn yr un modd â gweithwyr eraill a pharhau i hyfforddi.

Sut fydd y Cynllun Cadw Swyddi yn newid ym mis Medi a Hydref

Medi

O Medi 1 bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at £2,187.50. Bydd cyflogwyr rŵan yn talu am yswiriant gwladol a chyfraniadau pensiwn  a 10% o gyflogau i gyrraedd 80% hyd at £2,500. Ar gyfer yr hawliad cyfartalog, mae hyn yn cynrychioli 14% o gostau gros cyflogaeth y bydd y cyflogwr wedi ei dalu os na fyddai’r gweithiwr wedi bod ar y cynllun.

Hydref

Yn ystod mis Hydref bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at £1,875. Bydd cyflogwyr yn talu am yswiriant gwladol a chyfraniadau pensiwn  a 20% o gyflogau i gyrraedd 80% hyd at £2,500. Ar gyfer yr hawliad cyfartalog, mae hyn yn cynrychioli 23% o gostau gros cyflogaeth y bydd y cyflogwr wedi ei dalu os na fyddai’r gweithiwr wedi bod ar y cynllun.

GOV.UK - Cymorth ariannol i fusnesau yn ystod coronafeirws (COVID-19) (dolen gyswllt allanol)

Cais am gyflog drwy gynllun cadw swyddi coronafeirws (dolen gyswllt allanol)

Mae tudalen Canllawiau i Gyflogwyr - Profi, Olrhain, Diogelu bellach yn fyw:

https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-canllawiau-i-gyflogwyr

Cafodd olrhain cysylltiadau a chwestiynau diweddaraf am Brofi, Olrhain a Diogelu eu cyhoeddi ddoe, dyma’r dolenni:

https://llyw.cymru/olrhain-cysylltiadau-eich-cwestiynau

https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-eich-cwestiynau

Cefnogaeth ar gyfer busnesau sy’n talu tâl salwch i weithwyr

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu busnesau bach a chanolig a chyflogwyr i adennill Tâl Salwch Statudol a delir am absenoldeb salwch oherwydd y coronafeirws. Bydd y meini prawf cymhwyso ar gyfer y cynllun fel a ganlyn:

 • bydd yr ad-daliad hwn yn cwmpasu pythefnos o Dâl Salwch Statudol fesul gweithiwr cymwys, sydd i ffwrdd o’r gwaith oherwydd COVID-19
 • bydd cyflogwyr gyda llai na 250 o weithwyr yn gymwys – bydd maint cyflogwr yn cael ei benderfynu gan nifer y bobl maent wedi’i gyflogi fel ag y mae 28 Chwefror 2020
 • bydd cyflogwyr yn gallu adennill gwariant ar gyfer unrhyw weithiwr sydd wedi hawlio Tâl Salwch Statudol (yn ôl y meini prawf cymhwyso newydd) o ganlyniad i COVID-19
 • dylai cyflogwyr gynnal cofnodion o absenoldebau staff a thaliadau Tâl Salwch Statudol, ond ni fydd angen i weithwyr ddarparu nodyn ffitrwydd Meddyg Teulu.
 • bydd cyfnod cymwys y cynllun yn dechrau’r diwrnod ar ôl i’r rheoliadau ar ehangu’r Tâl Salwch Statudol i’r rhai hynny sy’n aros adref ddod i rym
 • bydd y llywodraeth yn gweithio gyda chyflogwyr dros y misoedd i ddod i sefydlu’r dull ad-dalu i gyflogwyr cyn gynted â phosibl

https://www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19

Y sector diwylliant, creadigol neu chwaraeon

Cronfa Gydnerthedd y Celfyddydau (dolen gyswllt allanol)

Dan arweiniad Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd y gronfa yn cefnogi artistiaid a sefydliadau celfyddydol gyda’r anghenion mwyaf a’r rhai sydd llai tebygol o elwa o raglenni cefnogaeth eraill.

Cronfa Gynnal Creadigrwydd Sefydliad PRS (dolen gyswllt allanol)

Bydd y gronfa hon yn ceisio cefnogi artistiaid a chyfansoddwyr i greu a datblygu pan fo'r angen mwyaf arnynt ar ffurf grant o £750.

Cronfa Gymorth Argyfwng Coronafeirws PRS (dolen gyswllt allanol)

Yn agored i rai sy’n aelodau o’r Performing Right Society (PRS) ers o leiaf dwy flynedd, sydd wedi ennill dros £500 mewn breindaliadau PRS yn y ddwy flynedd ddiwethaf, bydd y gronfa yn darparu grant o £1000 i'r ymgeiswyr llwyddiannus sy'n creu cerddoriaeth (ysgrifennu caneuon a chyfansoddi) i'w cynorthwyo yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cronfa Argyfwng i Awduron (dolen gyswllt allanol)

Yn agored i awduron, darlunwyr, cyfieithwyr llenyddol, ysgrifenwyr sgriptiau, beirdd, newyddiadurwyr ac eraill, mae’r gronfa yn debygol o ddarparu grantiau o  hyd at £2,000 mewn ymgais i gynnig cefnogaeth i awduron y mae pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt yn ariannol.

Chwaraeon Cymru – Cronfa Gymorth mewn Argyfwng (dolen gyswllt allanol)

Ar gyfer chwaraeon cymunedol nad er elw sy'n wynebu heriau sylweddol o ganlyniad i bandemig COVID-19, bydd y gronfa yn darparu grantiau o hyd at £5,000 i glybiau cymwys sy’n ceisio parhau i fod yn rhan bwysig o’u cymunedau yn y dyfodol, gyda chyllid yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwariant megis:

 • Rhent
 • Costau gwasanaethau
 • Yswiriant
 • Llogi cyfleuster neu offer (lle bo cost sefydlog)
 • Gweithgareddau neu gostau na ellir eu talu gyda ffynonellau cyllid y llywodraeth
 • Efallai y bydd gan glybiau yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd yn ddiweddar gostau cyfalaf neu gostau glanhau nad ydynt yn gallu talu amdanynt

Os ydych chi’n glwb ac yn credu eich bod angen cymorth ariannol, ond nad ydych yn gymwys ar gyfer y gronfa hon, dylech anfon eich manylion ar e-bost at: emergencyrelief@sport.wales.

Sefydliadau yn y sector diwylliant, creadigol neu chwaraeon

Mae nifer o gynlluniau cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chwaraeon Cymru i geisio diogelu busnesau a swyddi, rhai ohonynt wedi'u nodi’n fanylach uchod. Bydd cynlluniau (dolen gyswllt allanol) yn ceisio cefnogi artistiaid, sefydliadau celfyddydau, clybiau chwaraeon, lleoliadau cerddoriaeth, sector y teledu a chyhoeddi, amgueddfeydd, gwasanaethau cadwraeth, archifau, llyfrgelloedd cymunedol a chyhoeddus a sefydliadau treftadaeth ac ati. Mae gwybodaeth gyfyngedig wedi’i darparu ar gyfer rhai o’r rhain ar hyn o bryd.

Cronfa gwydnwch diwylliant

Mae'r gronfa gwytnwch diwylliannol yn darparu cymorth i amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifdai, casgliadau a gwasanaethau cadwraeth hunangyflogedig, er enghraifft cadwraethwyr a churaduron sydd o ganlyniad i'r pwysau yn wyneb coronaidd y tymor byr ar frys i

Gwnewch gais drwy e-bost gydag amlinelliad o'ch gofynion (dim mwy na 200 o eiriau).

Cwmnïau buddiannau cymunedol a sefydliadau dielw

Mae cronfa argyfwng y gwasanaethau gwirfoddol (dolen gyswllt allanol) yn galluogi'r grwpiau a'r sefydliadau hynny sy'n darparu cymorth hanfodol i grwpiau fel: pobl ar eu pen eu hunain, yr henoed, gofalwyr, pobl sy'n cael trafferth cael gafael ar fwyd ac ati naill ai i barhau neu i wneud y gwaith hanfodol hwnnw ar yr adeg hon o argyfwng.

Nid oes gofyniad am Reg TAW ac mae'r dyfarniadau yn seiliedig ar y gallu i ddangos angen a'r cyllid sy'n gallu diwallu'r angen hwnnw a chreu effaith.

Cronfa cydnerthedd y trydydd sector (dolen gyswllt allanol) yw helpu sefydliadau i aros mewn busnes a darparu cymorth llif arian i helpu sefydliadau drwy'r argyfwng presennol. Nid yw i ddisodli cyllid a gollir ond mae'n helpu sefydliadau a fyddai'n gorfod cau fel arall oherwydd nad oes ganddynt fynediad i gronfeydd eraill (fel cronfeydd wrth gefn) i'w gweld yn ystod y 6 mis nesaf.

Nid oes gofyniad cofrestru TAW na'r angen i ddangos tystiolaeth o ostyngiad canrannol mewn incwm/trosiant ac mae'n seiliedig ar angen i oroesi. Mae'r gronfa hon yn canolbwyntio ar gefnogi'r rheini sydd, yn bennaf, wedi colli incwm o roi/codi arian neu nad ydynt yn gymwys ar gyfer Cronfa Cymru Gydnerth oherwydd rhesymau cymhwysedd.

Mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint (dolen gyswllt allanol) yn cydlynu ymateb gwirfoddolwyr i Covid19. Maent yn gweithio'n ddiflino i helpu'r rheini sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, ac maent yn gwneud gwaith mor wych.

Cronfeydd mewn Argyfwng – CV-19 – Cefnogaeth Sefydliadau Gweithredu Cymunedol

Mae gan Grwpiau Gweithredu Lleol yn ardaloedd gwledig Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam gronfeydd ar gael i gefnogi mentrau cymunedol, elusennau, grwpiau cymunedol ffurfiol a sefydliadau sector cyhoeddus yn ardaloedd gwledig Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam i'w galluogi i addasu eu cefnogaeth gymunedol rheng flaen yng nghyd-destun sefyllfa bresennol y coronafeirws a’r sefyllfa sy’n newid yn barhaus.

Mae’r cronfeydd hyn ar gael drwy Cadwyn Clwyd.

Gall sefydliadau ymgeisio am hyd at £3000 o gostau cymwys i ddatblygu dulliau newydd o ddarparu cefnogaeth i wasanaethau. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Donna Hughes – 01490 340500 neu

donna.hughes@cadwynclwyd.co.uk

Rheoleiddwyr elusennau yn cyhoeddi canllawiau ar y coronafeirws

Mae canllawiau wedi eu hanelu at ymddiriedolwyr Elusennau (dolen gyswllt allanol) yn ymwneud â gweithredu yn ystod sefyllfa'r coronafeirws ar gael gan y Comisiwn Elusennau ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r canllawiau yn cynnwys cefnogaeth ariannol sydd ar gael, cynnal cyfarfodydd ar-lein neu dros y ffôn, rhoi gwybod am ddigwyddiadau difrifol a chadw pobl yn ddiogel ayb.

Grant argyfwng coronafeirws y Sefydliad Cymorth i Elusennau ar gyfer elusennau bach

Mae’r grant argyfwng £5 miliwn (dolen gyswllt allanol) sydd wedi ei lansio gan y Sefydliad Cymorth i Elusennau ar gyfer elusennau bach sydd wedi eu heffeithio gan sefyllfa’r coronafeirws yn darparu grantiau o hyd at £10,000 ar gyfer elusennau gydag incwm o £1 miliwn neu lai er mwyn ymdrin â chostau craidd, staffio, costau gwirfoddolwyr, cyflenwadau ac offer, cyfathrebu a gweithgareddau elusennol hanfodol eraill.

Estyniad ar ffeilio i elusennau sydd i gyflwyno datganiadau blynyddol

Mae’r Comisiwn Elusennau ar gyfer Cymru a Lloegr (dolen gyswllt allanol) wedi cyhoeddi y gall unrhyw elusen sydd angen estyniad i ddyddiad cau eu datganiad blynyddol gysylltu â’r Comisiwn Elusennau i ofyn am estyniad. 

Canllawiau yn ymwneud â’r coronafeirws i gwmnïau buddiannau cymunedol

Mae Swyddfa Rheoleiddiwr y Cwmnïau Buddiannau Cymunedol wedi cyhoeddi canllawiau (dolen gyswllt allanol) ynglŷn â sut y gall Cwmnïau Buddiannau Cymunedol reoli effaith y sefyllfa yn sgil yr achos o'r haint.

£26 miliwn i helpu elusennau bychain yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gall miloedd o elusennau bychain o fewn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch hawlio grant cymorth busnes o £10,000 i’w helpu i ymateb i’r heriau ariannol sydd ynghlwm â Covid-19.

Benthyciadau newydd a lansiwyd i gefnogi busnesau sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19

Cynllun Benthyciad Amhariad Busnes

Wedi’i ddarparu gan Fanc Busnes Prydain, mae

Cynllun Benthyciad Amhariad Busnes y Coronafeirws (dolen gyswllt allanol) yn ceisio cefnogi busnesau bach a chanolig ac yn darparu mynediad at ystod o gynnyrch gwahanol megis benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfoneb a chyllid asedau. Bydd y llywodraeth yn darparu gwarant i fenthycwyr o 80% ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau), ni fydd cost i fusnesau na banciau ar gyfer y gwarant hon. Bydd y 12 mis cyntaf yn cael eu darparu ar sail dim llog, gyda’r llywodraeth yn talu am y taliadau hyn.

Benthyciad Adfer yn dilyn y Coronafeirws

Fe fydd y

Benthyciad Adfer (dolen gyswllt allanol), sy’n cael ei lansio ar 4 Mai, yn helpu busnesau bach a chanolig i fenthyg rhwng £2,000 a £50,000 dros gyfnod o hyd at 6 mlynedd. Fe fydd 100% o’r benthyciad yn cael ei warantu gan lywodraeth y DU ac ni fydd unrhyw ffioedd, llog nac ad-daliadau yn weithredol ar gyfer y 12 mis cyntaf. I fod yn gymwys mae’n rhaid i fusnesau fod wedi eu lleoli yn y DU, wedi eu heffeithio'n negyddol gan y Coronafeirws a ddim yn ‘gwmni mewn trafferthion' ar Rhagfyr 31 2019. Ni fyddwch yn gallu cymhwyso os ydych eisoes wedi cael benthyciad o dan y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws, ond fe fyddwch yn gallu trosglwyddo hwn i’r cynllun Benthyciadau Adfer hyd at Tachwedd 4 2020.

Cronfa’r Dyfodol yn sgil y Coronafeirws

Fe fydd Cronfa'r Dyfodol yn sgil y Coronafeirws (dolen gyswllt allanol), sydd i’w lansio yn ystod Mai 2020, yn darparu benthyciadau yn amrywio o rhwng £125,000 i £5 miliwn i gwmnïau arloesol (yn amodol ar arian cyfatebol o leiaf gan fuddsoddwyr preifat). Fe all y benthyciadau fod yn ddewis addas i fusnesau sy’n dibynnu ar fuddsoddiad ecwiti ac na allant gael mynediad i’r Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws. Mae’r meini prawf cymhwysedd hefyd yn nodi fod rhaid i fusnes fod wedi codi o leiaf £250,000 yn flaenorol mewn buddsoddiad ecwiti gan fuddsoddwyr trydydd parti yn ystod y 5 mlynedd diwethaf.

Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes Mawr yn sgil y Coronafeirws

Drwy'r Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes Mawr (dolen gyswllt allanol) fe all busnesau gyda throsiant o dros £45 miliwn y flwyddyn wneud cais am hyd at £25 miliwn o gyllid. Fe all cwmnïau gyda throsiant o dros £250 miliwn wneud cais am hyd at £50 miliwn o gyllid. Fe fydd y llywodraeth yn darparu gwarant o 80% i fenthycwyr ar fenthyciadau unigol, a bydd cyfraddau llog masnachol yn weithredol. I fod yn gymwys mae’n rhaid i’r rhoddwr benthyciadau ystyried y cynnig benthyca fel un hyfyw oni bai am bandemig y coronafeirws, gyda’r rhoddwr benthyciadau hefyd yn credu y bydd y benthyciad yn galluogi'r cwmni i fasnachu drwy’r cyfnod hwn o anhawster tymor byr i ganolig.

Cyfleuster Cyllid Corfforaethol COVID-19 (busnesau mawr)

Fe fydd y Cyfleuster Cyllid Corfforaethol (dolen gyswllt allanol) yn gweithredu am o leiaf 12 mis a bydd yn cael ei ddarparu gan roddwyr benthyciadau masnachol a'i gefnogi gan Fanc Lloegr. Fe fydd yn arwain at Fanc Lloegr yn prynu dyled tymor byr gan gwmnïau mawr sydd wedi eu heffeithio gan COVID-19, gan gynnig cefnogaeth drwy ganiatáu i gwmnïau ariannu eu hatebolrwydd tymor byr.

CEFNOGAETH CYLLID A THOLLAU EI MAWRHYDI

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi sefydlu llinell gymorth i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sydd yn poeni am allu talu eu treth yn sgil Coronavirus (COVID-19). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/news/tax-helpline-to-support-businesses-affected-by-coronavirus-covid-19

FFEDERASIWN BUSESNAU BACH

Hwb Coronafeirws Ffederasiwn Busnesau Bach - i gael rhagor o wybodaeth ewch i:

www.fsb.org.uk/coronavirus

Mae nifer o fanteision o fod yn aelod o Ffederasiwn Busnesau Bach a gall aelodau newydd ddechrau elwa’n syth – i gael rhagor o wybodaeth ewch i:

https://www.fsb.org.uk/join-us/membership.html

CEFNOGAETH GYFFREDINOL I CHI YN YSTOD PANDEMIG COVID-19

A yw'r pandemig presennol sy’n lledaenu ar draws y wlad wedi effeithio arnoch? I gael gwybodaeth ar gyflogaeth, mentora, cyngor ar bopeth, budd-daliadau, gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd a thai dilynwch y ddolen hon.