Alert Section

COVID-19 Cyngor i fusnesau


Gweler isod ddolenni cyswllt i gyngor swyddogol mewn perthynas â Coronafeirws Covid-19.  Darllenwch y wybodaeth yn ofalus ac fe wnawn geisio’n gorau i roi’r newyddion diweddaraf i chi pan fydd gennym ragor o wybodaeth.

Grantiau a Chefnogaeth a weinyddir gan Gyngor Sir Y Fflint

CRONFA FUDDSODDI SIR Y FFLINT

Ar gyfer Busnesau Meicro ac SME
At ddibenion:
 • Prosiectau Lleihau Carbon
 • Gosod Cyfarpar Digidol a Phrosiectau Uwchraddio Digidol
 • Prosiectau COVID Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 
Mae Cronfa Fuddsoddi Sir y Fflint (FIF) yn gynllun cefnogi busnes hyblyg sy’n anelu at gynorthwyo twf ac ehangiad busnesau (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i sectorau twf uchel), drwy ddarparu pecyn cefnogaeth ariannol yn ôl disgresiwn ar gyfer busnesau sydd eisoes yn bodoli.

Mae’r cynllun yn cynnig cyllid o hyd at 50% ar wariant cyfalaf a refeniw cymwys ar gyfer prosiectau â dyfarniad sy’n cael ei gynnig o rhwng £5,000 a £50,000. 
Bydd taliad grant yn cael ei wneud wedyn, unwaith mae’r gwaith wedi’i gwblhau a’i dystiolaethu.

Mae’n rhaid tystiolaethu canlyniadau o fewn 12 mis o ddyddiad llythyr cynnig y dyfarniad grant.   
         
Terfynau Amser
 • Mae Grant FIF ar agor i geisiadau mis Rhagfyr 2021 ac yn cau ar 31 Ionawr, 2022
 • Mae’n rhaid cyflwyno Ceisiadau FIF a PHOB dogfen i dystiolaethu erbyn 31 Ionawr, 2022
 • Bydd llythyrau cynnig Grant FIF yn cael eu dosbarthu i geisiadau llwyddiannus ym mis Chwefror 2022
 • Mae’n RHAID i brosiectau FIF sydd wedi’u cymeradwyo eu CWBLHAU a’u HAWLIO erbyn 20 Awst, 2022
Cymhwysedd
Mae’r grant ar gael i brosiectau newydd nad ydynt wedi cychwyn eto, yn unig.  Ni fydd unrhyw brosiectau sy’n mynd rhagddynt, neu sydd eisoes wedi cael eu cwblhau, yn gymwys i ymgeisio.

Mae Cronfa Fuddsoddi Sir y Fflint (FIF):
 • Ar gyfer busnesau meicro a busnesau bach a chanolig (SME) (sy’n cyflogi 249 neu lai o bobl)
 • Ar agor i fusnesau cyfredol gyda chyfrifon o 2 flynedd o leiaf
 • Ar gyfer prosiect cyfalaf a refeniw
 • Yn amodol ar arian cyfatebol o 50% gan yr ymgeisydd
 • Dyfarniad Grant FIF o £5,000 o leiaf ac uchafswm o ddyfarniad Grant FIF o £50,000
 • Ar gyfer cefnogi prosiectau sy’n disgyn i un o’r tri chategori canlynol:
  1. Prosiectau Lleihau Carbon h.y. gosod paneli solar; ailosod prosesau busnes; inswleiddio; goleuadau ynni isel
  2. Prosiectau Gosod Cyfarpar Digidol ac Uwchraddio Digidol h.y. isadeiledd; buddsoddiad mewn systemau
  3. Prosiectau COVID o ran Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle h.y. system awyru; cylchredu aer; iechyd a diogelwch; mesurau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae’n RHAID gwneud cais am Grant FIF erbyn 31 Ionawr 2022
 • Mae’n RHAID i brosiectau gael eu cwblhau a’r cyllid wedi’i hawlio erbyn 20 Awst, 2022
 • Bydd taliad y grant yn cael ei wneud unwaith mae’r gwaith wedi’i gwblhau a’i dystiolaethu
 • Bydd yn amodol ar ymweliadau monitro gan Gyngor Sir y Fflint o fewn 12 mis o ddyddiad cychwyn y prosiect.
Linc i Nodiadau Cyfarwyddyd Grant

Linc i'r Cais: Bydd ar gael yn fuan

Ar gyfer pob ymholiad, e-bostiwch: BusDev@flintshire.gov.uk

Cyngor Twristiaeth a Lletygarwch

Mae Lletygarwch y DU wedi cyhoeddi eu canllawiau ar gyfer ailagor lletygarwch yng Nghymru. Gellir dod o hyd i’r ddogfen drwy glicio ar y ddolen hon.

Gov.Wales
Cymru Wales
Llywodraeth Cymru

Profi, Olrhain, Diogelu

Mae tudalen Canllawiau i Gyflogwyr - Profi, Olrhain, Diogelu bellach yn fyw:

Cafodd olrhain cysylltiadau a chwestiynau diweddaraf am Brofi, Olrhain a Diogelu eu cyhoeddi ddoe, dyma’r dolenni:

Cwmnïau buddiannau cymunedol a sefydliadau dielw

Mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint (dolen gyswllt allanol) yn cydlynu ymateb gwirfoddolwyr i Covid19. Maent yn gweithio'n ddiflino i helpu'r rheini sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, ac maent yn gwneud gwaith mor wych.

Cronfeydd mewn Argyfwng – CV-19 – Cefnogaeth Sefydliadau Gweithredu Cymunedol

Mae gan Grwpiau Gweithredu Lleol yn ardaloedd gwledig Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam gronfeydd ar gael i gefnogi mentrau cymunedol, elusennau, grwpiau cymunedol ffurfiol a sefydliadau sector cyhoeddus yn ardaloedd gwledig Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam i'w galluogi i addasu eu cefnogaeth gymunedol rheng flaen yng nghyd-destun sefyllfa bresennol y coronafeirws a’r sefyllfa sy’n newid yn barhaus.

Mae’r cronfeydd hyn ar gael drwy Cadwyn Clwyd.

Gall sefydliadau ymgeisio am hyd at £3000 o gostau cymwys i ddatblygu dulliau newydd o ddarparu cefnogaeth i wasanaethau. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Donna Hughes – 01490 340500 neu donna.hughes@cadwynclwyd.co.uk

Rheoleiddwyr elusennau yn cyhoeddi canllawiau ar y coronafeirws

Mae canllawiau wedi eu hanelu at ymddiriedolwyr Elusennau (dolen gyswllt allanol) yn ymwneud â gweithredu yn ystod sefyllfa'r coronafeirws ar gael gan y Comisiwn Elusennau ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r canllawiau yn cynnwys cefnogaeth ariannol sydd ar gael, cynnal cyfarfodydd ar-lein neu dros y ffôn, rhoi gwybod am ddigwyddiadau difrifol a chadw pobl yn ddiogel ayb.

 

CEFNOGAETH CYLLID A THOLLAU EI MAWRHYDI

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi sefydlu llinell gymorth i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sydd yn poeni am allu talu eu treth yn sgil Coronavirus (COVID-19). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/news/tax-helpline-to-support-businesses-affected-by-coronavirus-covid-19

FFEDERASIWN BUSESNAU BACH

Hwb Coronafeirws Ffederasiwn Busnesau Bach - i gael rhagor o wybodaeth ewch i:

www.fsb.org.uk/coronavirus

Mae nifer o fanteision o fod yn aelod o Ffederasiwn Busnesau Bach a gall aelodau newydd ddechrau elwa’n syth – i gael rhagor o wybodaeth ewch i:

https://www.fsb.org.uk/join-us/membership.html

CEFNOGAETH GYFFREDINOL I CHI YN YSTOD PANDEMIG COVID-19

A yw'r pandemig presennol sy’n lledaenu ar draws y wlad wedi effeithio arnoch? I gael gwybodaeth ar gyflogaeth, mentora, cyngor ar bopeth, budd-daliadau, gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd a thai dilynwch y ddolen hon.