Cyllido eich busnes


Mae sicrhau bod y cyllid iawn gennych yn hanfodol wrth ddatblygu eich busnes.

Os hoffech drafod eich amgylchiadau busnes unigol yn gyfrinachol, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Busnes.

Ffôn: 01352 703040

E-bost: busdev@flintshire.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth am gymorth â chyllid, cysylltwch â:

Busnes Cymru (ffenestr newydd)

Banc Datblygu Cymru (ffenestr newydd)

UK Steel Enterprise Ltd (ffenestr newydd)

Cyllid i unigolion a busnesau

Pecyn cymorth yw ReAct i helpu pobl sydd wedi colli eu swydd i ddychwelyd i waith cyn gynted ag sy’n bosibl.

Mae’r holl gyllid dan ReAct yn ddewisol ac mae amodau a meini prawf cymhwysedd ynghlwm wrtho.

ReAct i unigolion

Gallai ReAct ddarparu cyfraniad tuag at gost cyrsiau hyfforddiant galwedigaethol i’ch helpu i ddod o hyd i swydd newydd. Mae cymorth ReAct ar gael:

  • os ydych wedi cael eich gwneud yn ddi-waith yn ystod y chwe mis diwethaf o ganlyniad i gael eich diswyddo, os ydych yn ddi-waith ar hyn o bryd a heb fod mewn cyflogaeth barhaus am chwe wythnos neu fwy ers cael eich diswyddo; neu
  • os ydych wedi cael rhybudd i ddweud y byddwch yn cael eich diswyddo; ac
  • os ydych yn byw yng Nghymru ar y dyddiad y cyhoeddwyd y rhybudd diswyddo
  • os ydych yn 25 mlwydd oed neu’n hŷn, a
  • heb fod yn dilyn unrhyw hyfforddiant a gaiff ei ariannu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan arian cyhoeddus (gan gynnwys rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith megis Prentisiaethau Modern).

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ReAct i unigolion, cysylltwch â Gyrfa Cymru Sir y Fflint ar 01352 750456 neu anfonwch e-bost i enquiries@cwne.org

ReAct i fusnesau

  • Mae Cymorth Recriwtio i Gyflogwyr yn talu cyflogwyr sy’n penodi unigolion a gafodd eu diswyddo yn ystod y chwe mis diwethaf. Mae’r cynllun yn cynnig hyd at £2,080 o gymorth, wedi’i dalu mewn pedwar rhandaliad, fel cyfraniad tuag at gost cyflogau.
  • Mae Cymorth Hyfforddi i Gyflogwyr yn gronfa ddewisol ar wahân sy’n cynnig swm o hyd at £1,000 y gall cyflogwr ei roi tuag at gostau hyfforddiant sy’n berthnasol i swydd unigolyn sydd newydd ei benodi.
  • Mae cymorth ar gael ar yr amod bod y swydd yn newydd neu fod gennych reswm dilys i chwilio am rywun i lenwi swydd wag; a bod y swydd yn golygu o leiaf 16 awr o waith yr wythnos; a bod disgwyl i’r swydd bara o leiaf 12 mis.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ReAct i fusnesau a chael gwybodaeth am gymorth arall â hyfforddiant i’ch busnes, cysylltwch â’ch Ymgynghorwyr Datblygu Adnoddau Dynol lleol ar 01978 366366. Neu ffoniwch dîm ReAct ar 01792 765888. Caiff ReAct ei ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.