Buddsoddi yn Sir y Fflint


Pam buddsoddi yn Sir y Fflint?

Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi’r economi a buddsoddi ar frig ei restr o flaenoriaethau. Rydym yn falch iawn o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni yn y sir. Sir y Fflint yw canolbwynt diwydiant awyrofod y DU, ac yn y sir hon y ceir un o’r unig ddwy ganolfan yn y byd sy’n gallu adeiladu ‘adenydd mawr’ ar gyfer y diwydiant hedfan sifil. Sir y Fflint yw ‘pwerdy’ economi gogledd Cymru, ac ynghyd â’i hawdurdodau cyfagos, sef Caer, Wrecsam a Sir Ddinbych, mae’n rhan o un o’r isranbarthau economaidd mwyaf bywiog yn y DU.

Mae Sir y Fflint wedi datblygu’n brif ganolfan economaidd dros yr ugain mlynedd diwethaf. Mae gweithgynhyrchu’n dal i fod wrth wraidd yr economi leol sy’n beth anghyffredin iawn yn y DU, ac mae 34% o holl swyddi’r sir yn rhai sy’n ymwneud â’r maes (y ffigur ar gyfer y DU yw 13%). Mae gweithgynhyrchu gwerth uchel yn ganolog yma, a cheir cynrychiolaeth dda o gwmnïau sy’n gweithio ym meysydd awyrofod, cydrannau modurol, cemegion arbenigol, bwyd a phapur a phecynnu. Mae ffatri enfawr Airbus UK ym Mrychdyn yn cyflogi 7,000 o bobl bellach, a deallir mai hon yw’r ffatri weithgynhyrchu fwyaf yn y DU. Mae pob adain ar gyfer pob un o’r 3,000 o awyrennau Airbus a gynhyrchwyd ers y 1970au, wedi ei chynhyrchu yn Sir y Fflint.

Mae ffatri bapur UPM Kymenne yn Shotton yn cyflenwi 25% o’r galw yn y DU am bapur newyddion ac mae wedi’i lleoli wrth ochr ffatri injans Toyota UK sy’n Ganolfan Ragoriaeth Ewropeaidd. Ymhlith yr enwau adnabyddus eraill yn yr ardal leol mae Kimberley Clark, Iceland, Kingspan, Trelars Ifor Williams, Corus a Warwick International.

Yn ogystal, mae Sir y Fflint yn gartref i sector TG a gwasanaethau ariannol sy’n tyfu. Mae moneysupermarket.com a Chanolfan Gwasanaeth TG Fyd‑eang Unilever wedi’u lleoli ym Mharc Dewi Sant, Ewlo ac mae DARA (Defence Avionics Repairs Agency) yn Sealand.

Mae dulliau cynaliadwy o gynhyrchu ynni yn dod yn rhan fwy pwysig o’r economi leol. Ym Mhorthladd Mostyn, ceir canolfan sy’n gwasanaethu ac yn cefnogi ffermydd gwynt o’r môr, a hon yw’r ganolfan fwyaf llwyddiannus ar arfordir gorllewinol Prydain. Mae ffermydd gwynt sydd mor bell i ffwrdd â Chulfor Solway yn cael cymorth gan y ganolfan ym Mostyn a bydd y fferm wynt ar y môr fwyaf yn Ewrop ar hyn o bryd – Gwynt y Môr- yn cael ei datblygu a’i chynnal o Borthladd Mostyn.

Mae’r Cyngor yn croesawu buddsoddiad, boed gan fusnesau presennol neu fusnesau newydd. Mae ffyniant ein hardal yn y dyfodol yn dibynnu ar ansawdd a llwyddiant busnesau lleol a bydd y Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu i sicrhau bod Sir y Fflint yn parhau i fod yn lle da i gynnal busnes ynddo.

Mae Cyngor Sir y Fflint yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith o ddarparu cymorth i fusnesau yn Sir y Fflint. Yn ogystal â darparu ystod integredig o wasanaethau, mae gennym enw da am fod yn gadarn, a thraddodiad o weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol.  Mae ein dull gweithredu yn sicrhau bod gwasanaeth o safon yn cael ei ddatblygu a’i gyflwyno o fewn fframwaith integredig o ansawdd, lle mae anghenion y cwsmer o’r pwys mwyaf.

Llywodraeth Cymru