Hyfforddi a datblygu'r gweithlu


Rhaglen datblygu’r gweithlu

Gallwn helpu'ch busnes i wneud y mwyaf o’i botensial drwy ddatblygu sgiliau'ch gweithlu. Trwy Raglen Datblygu’r Gweithlu Llywodraeth y Cynulliad, gallwn ddarparu gwasanaethau ymgynghorydd sgiliau profiadol i’ch helpu i adolygu eich strategaeth bresennol ar gyfer datblygu staff a’ch helpu i gyrraedd y nodau yr ydych wedi’u pennu ar gyfer eich busnes.

Fel rheol, byddwn yn cynnal adolygiad diagnostig o ddatblygiad staff yn eich busnes er mwyn cael dealltwriaeth dda o:

  • eich dull presennol o ymdrin â rheolaeth a hyfforddiant
  • eich anghenion o ran hyfforddiant
  • y cyfeiriad y mae'ch busnes yn mynd iddo

Byddwn yn gweithio gyda chi i greu cynllun hyfforddiant i’ch busnes, a fydd yn seiliedig ar yr opsiynau hyfforddiant sydd fwyaf priodol i anghenion eich busnes. Yn ogystal, byddwn yn eich helpu i gael gafael ar yr hyfforddiant y mae ei angen arnoch, a allai gynnwys atebion mewnol neu brynu cymorth gan ddarparwyr allanol.

Gallai fod modd cael cyllid dewisol o 50% (hyd at uchafswm o £1000) tuag at gost yr anghenion hynny o ran hyfforddiant a nodir yn ystod yr adolygiad.

Mae’r adolygiad sgiliau yn rhad ac am ddim ac nid yw’n eich rhwymo i ddim – y cyfan y mae angen ichi ei roi yw eich amser.

Gwirio iechyd eich busnes

Help i sicrhau bod eich busnes yn gweithio cystal ag y gall.  Byddwn yn:

  • edrych ar eich strategaeth bresennol ar gyfer datblygu staff i wneud yn siŵr bod yr hyfforddiant yr ydych yn ei ddarparu yn cyfrannu at gyrraedd yr amcanion yr ydych wedi’u pennu ar gyfer eich busnes
  • eich helpu i lunio a gweithredu cynllun datblygu ar gyfer eich sefydliad er mwyn gwella'ch dull o ymdrin â rheolaeth a hyfforddiant lle bo'r angen
  • nodi'ch anghenion o ran hyfforddi a datblygu staff a chreu cynllun dysgu y cytunir arno er mwyn eu diwallu
  • nodi cyrsiau hyfforddi addas a’ch rhoi mewn cysylltiad â darparwyr hyfforddiant priodol
  • eich cynghori ynghylch unrhyw fentrau hyfforddi a chyllido a gynigir gan Lywodraeth y Cynulliad a allai fod yn briodol i’ch busnes
  • darparu cyngor rhad ac am ddim i’ch helpu i ennill safon Buddsoddwyr mewn Pobl ar gyfer datblygu’r gweithlu, sef safon a gydnabyddir yn genedlaethol (os yw’n berthnasol)

Cysylltiadau allanol defnyddiol

Coleg Cambria (ffenestr newydd)

Prifysgol Glyndŵr (ffenestr newydd)

Gyrfa Cymru (ffenestr newydd)