Dolenni defnyddiol i fusnesau


Cysylltiadau defnyddiol i wefannau allanol sy’n darparu gwybodaeth ychwanegol am fusnes.


Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi – canllaw i fusnesau

Ydych chi’n gweithio i chi’ch hun?  Oes gennych chi gwestiynau am drethi, Yswiriant Gwladol, cofnodion busnes a threuliau?  Os felly, rhowch gynnig ar y cwrs e-ddysgu CaThEM.  Mae’n cymryd tua 1 ½ awr i’w gwblhau ond gellir ei rannu’n adrannau i’ch helpu gam wrth gam.

Ydych chi’n chwilio am gyngor?  Gall y canllaw trethi ar-lein i fusnesau bach eich helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth gywir yn gyflym.  Cliciwch ar destun am fwy o wybodaeth.

Businesslink 


Gwefan Cyswllt Busnes, y gwasanaeth cenedlaethol sy’n rhoi cyngor i fusnesau. Defnyddiwch y safle hwn i gael gwybodaeth ddi-lol am eich anghenion busnes ac i gael hyd i rwydwaith eang o gyrff sy’n cynorthwyo busnesau. 


Busnes a’r economi – Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Y WDA yw prif gorff galluogi busnesau yng Nghymru. Rydym yn gweithio ar ran pobl Cymru drwy ysgogi mwy o fusnesau cystadleuol i sefydlu mewn cymunedau bywiog.


Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) 

Mae’r Adran yn dwyn swyddogaethau’r hen adran Masnach a Diwydiant ynghyd,  gan gynnwys cyfrifoldebau dros gynhyrchiant, cysylltiadau busnes, ynni, cystadleuaeth a defnyddwyr, gyda’r Weithrediaeth Rheolaeth Well (BRE), a fu gynt yn rhan o Swyddfa’r Cabinet.


Gwefannau Donut – cymorth ar y we i fusnes bach am ddim

Adnoddau ar gyfer busnesau bach yw gwefannau Donut -  Marketing Donut, Start Up Donut a Law Donut. Fe’u cefnogir gan Google ac maent yn llawn o awgrymiadau, cyngor ac offer.

Marketing Donut - mae’n cynorthwyo busnesau bach i ddatblygu diwylliant o wasanaethu cwsmeriaid. Mae pob busnes bach yn gwybod bod cwsmeriaid yn allweddol i’w llwyddiant. Ond sut allwch chi fod yn siŵr eich bod yn cynnig y gwasanaeth gorau bosibl i gwsmeriaid bob amser ac yn rhoi’ch cwsmeriaid yn gyntaf?  

Start Up Donut  – mae’n llawn o gyngor ac adnoddau am ddim i helpu busnesau newydd i gymryd y camau iawn.    

Law Donut  – yn rhoi cyngor a chymorth cyfreithiol i fusnesau bach o ganllawiau ymarferol ar y gyfraith cyflogaeth i hawliau cytundebau masnachol.

Mae IT Donut yn rhoi cyngor TG deallus ac ymarferol sydd wedi ei lunio yn benodol ar gyfer busnesau bach ac sydd wedi ei wirio gan arbenigwyr annibynnol er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cyngor gorau a mwyaf diweddar.


Ffederasiwn Busnesau Bach 

Gyda dros 180,000 o aelodau, y Ffederasiwn Busnesau Bach yw llais busnesau bach.


Busnes.cymru.gov.uk 

Gwasanaeth ar-lein Llywodraeth Cymru i fusnesau Cymru

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) yn grŵp ar y cyd o sefydliadau preifat a chyhoeddus yng Ngogledd Cymru sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo twf economaidd yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam.

Rydym wedi ehangu dros y blynyddoedd diwethaf, gan weithio gyda mwy o bartneriaid ... gan gynnwys colegau lleol, prifysgolion ym Mangor a Wrecsam, a Chyngor Busnes Gogledd Cymru.

Rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, ac mae ein hamcanion allweddol yn cynnwys annog buddsoddiad busnes yng Ngogledd Cymru, gan helpu cwmnïau lleol i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi, ac annog sgiliau cysylltiedig â gwaith yn y rhanbarth.

DATGANIAD I’R WASG - Lansiad cyfeirlyfr busnes newydd yn tynnu sylw at sector gweithgynhyrchu Gogledd Cymru  

Cronfa Wybodaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau gyda llawer o gyngor am amrywiaeth o destunau gwahanol.

Cyngor gan Ofcom i fusnesau (e.e. deall y jargon, dewis neu newid darparwyr gwasanaeth). 

Gwirydd argaeledd Band Eang: Mae U Switch yn rhoi syniad i chi o’r gwasanaethau sydd ar gael o fewn cod post a gall helpu busnesau i benderfynu ar y math o gontract sydd yn addas iddyn nhw.