Trwydded Petroliwm


Crynodeb o’r drwydded 

Mae angen trwydded gan eich awdurdod trwyddedu petroliwm lleol arnoch chi ar gyfer cynnal busnes lle mae petrol yn cael ei storio i’w gyflenwi’n uniongyrchol i danc petrol injan tanio mewnol – neu lle bo swm mawr o betrol yn cael ei storio at ddefnydd preifat. 

Bydd rhaid talu ffi am drwydded o’r fath – manylion isod. 

Rhoir amodau ar y drwydded. 

Meini prawf cymhwysedd 

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth.

Crynodeb o’r rheoliadau 

Gweld crynodeb o’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y drwydded hon (ffenestr newydd) 

Proses gwerthuso cais 

Os hoffech gael rhagor o fanylion ffoniwch y Tîm Diogelwch ar 01352 703181

A fydd cydsyniad mud yn berthnasol?

Na fydd.  Er budd y cyhoedd mae’n rhaid i’r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir rhoi trwydded.  Os nad ydych chi wedi clywed oddi wrth yr awdurdod lleol ymhen cyfnod rhesymol, cysylltwch â’r adran berthnasol.  Cewch wneud hyn ar-lein os gwnaethoch chi gyflwyno eich cais trwy’r gwasanaeth UK Welcomes neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod. 

Ffioedd 

Trwydded i gadw petroliwm, yn ôl cyfaint:

- heb fod yn fwy na 2,500 litr. £42.00

- dros 2,500 litr ond heb fod yn fwy na 50,000 litr. £58.00

- dros 50,000 litr. £120.00

Trosglwyddo trwydded. £8.00

Gwneud cais ar-lein 

Cais am drwydded storio petroliwm (ffenestr newydd)

Cais i newid trwydded storio petroliwm (ffenestr newydd)

Cais i drosglwyddo trwydded storio petroliwm (ffenestr newydd)

Cais i adnewyddu trwydded storio petroliwm (ffenestr newydd)

Gwneud iawn am gais a fethodd 

Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol fel man cychwyn.

Os gwrthodir cais gall yr ymgeisydd gyflwyno apêl i’r Ysgrifennydd Gwladol. 

Manylion cyswllt 

Rhif ffôn: 01352 703181

Rhif ffacs: 01352 703192

E-bost: safonau.masnach@siryfflint.gov.uk

Gwasanaeth Safonau Masnach, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NF

Cymdeithasau/mudiadau’r diwydiant 

Petrol Retailers Association (PRA) (ffenestr newydd)

Mewn partneriaeth â EUGO