Cronfa Adfywio Cymunedol y DU


Rhagarweiniad
Mae Cyngor Sir y Fflint yn ceisio cynigion gan sefydliadau sy’n dymuno darparu gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.  

Er mwyn paratoi cais gweler y dogfennau canlynol: 

 • Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:  Prosbectws 2021-22
 • Ffurflen Gais Cronfa Adfywio Cymunedol y DU
 • Meini Prawf Asesu Cronfa Adfywio Cymunedol y DU 
 • Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:  Nodyn Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Darparwyr Prosiectau
 • Cronfa Adfywio Cymunedol y DU : Cwestiynau Cyffredin
 • Hysbysiad Preifatrwydd

Gellir canfod y rhain yn: https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus

Bydd cynigion llwyddiannus Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ar gyfer 2021/22 yn unig.   Mae’n rhaid gallu cyflwyno holl weithgarwch a gwariant y prosiect o ddiwedd yr haf 2021 a’i gwblhau erbyn diwedd Mawrth 2022.   

Cefndir
I gynorthwyo ardaloedd lleol i baratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant a Rennir y DU, mae Llywodraeth y DU yn darparu cyllid yn 2021/22 drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Canolbwynt y Gronfa yw cefnogi arloesi a syniadau newydd a buddsoddi mewn cynlluniau peilot sy’n defnyddio mewnwelediad lleol. 

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi’i ddynodi fel awdurdod arweiniol gan Lywodraeth y DU.  Fel awdurdod arweiniol mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am:

 • gyflwyno’r gwahoddiad hwn
 • derbyn cynigion
 • dewis cynigion fydd yn cael eu hanfon at Lywodraeth y DU i’w hystyried
 • talu grantiau i brosiectau llwyddiannus a rheoli eu perfformiad 

Gellir canfod manylion llawn rôl yr awdurdodau arweiniol ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU. 

Pa fathau o gynigion yr ydym ni’n chwilio amdanynt? 
Mae’n rhaid i brosiectau ddarparu gweithgaredd sy’n unol â Phrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ac alinio gydag o leiaf un o’r blaenoriaethau buddsoddi canlynol: 

 • Buddsoddiad mewn sgiliau
 • Buddsoddiad ar gyfer busnesau lleol
 • Buddsoddiad mewn cymunedau a lle
 • Cefnogi pobl i dderbyn cyflogaeth 

Nid oes dyraniadau ariannol i’r blaenoriaethau hyn.  Mae Llywodraeth y DU yn rhagweld y byddant yn cefnogi ystod o brosiectau o ran thema a maint ond anogir yr ymgeiswyr i wneud y mwyaf o effaith a'r gallu i gyflawni drwy brosiectau mwy (£500,000+) lle bo modd. 

Gan fod 90% o’r cyllid sydd ar gael drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU yn gyllid refeniw ac ar gael yn 2021/22 yn unig, dylai prosiectau fod yn seiliedig ar refeniw yn bennaf neu’n gyfangwbl.  Ni fydd prosiectau sy’n canolbwyntio’n bennaf ar adeiladu neu drawsnewid adeiladau, prynu tir neu brynu darnau mawr o offer yn cael eu cefnogi.  

Sut fydd cynigion yn cael eu hasesu
Fel yr awdurdod arweiniol bydd Cyngor Sir y Fflint yn asesu’r holl gynigion sy’n cael eu cyflwyno.  Bydd cynigion yn cael eu hasesu yn erbyn: 

 • y meini prawf  a nodwyd ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU – ni fydd cynigion sy’n methu â diwallu’r meini prawf hyn yn gymwys ar gyfer cefnogaeth a byddant yn cael eu gwrthod
 • i ba raddau y maent yn diwallu amcanion Cronfa Adfywio Cymunedol y DU
 • i ba raddau y byddai cynigion yn cefnogi darpariaeth blaenoriaethau cefnogi twf a chyflogaeth leol
 • i ba raddau y gellir cyflawni prosiectau o fewn terfyn amser byr (oddeutu 6 mis) a’u cwblhau’n llwyr erbyn 31 Mawrth 2022. 

Yn dilyn asesiad, bydd Cyngor Sir y Fflint yn cyflwyno’r ceisiadau cymwys sy’n diwallu blaenoriaethau Cronfa Adfywio Cymunedol y DU a’r blaenoriaethau lleol orau i Lywodraeth y DU i’w hystyried, hyd at uchafswm o £3m.   Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i beidio â chynnwys unrhyw gynigion nad ydynt yn diwallu’r meini prawf asesu. 

Bydd Llywodraeth y DU yn asesu’r holl gynigion a gyflwynir gan yr awdurdodau arweiniol yn erbyn y meini prawf a nodwyd ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.  

Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi canlyniad y broses asesu o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 ymlaen. 

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn ffurfio cytundeb ariannu gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus. 

Cyflwyno cynnig.  
Mae’n rhaid cyflwyno cynigion drwy ddefnyddio Ffurflen Gais Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.   Ni dderbynnir unrhyw gynigion a gyflwynir mewn ffurf arall.  

Mae’n rhaid cyflwyno cynigion i Gyngor Sir y Fflint gan ddefnyddio’r cyfeiriad yma: regeneration@flintshire.gov.uk  

Mae’n rhaid cyflwyno cynigion erbyn 5.00pm ddydd Gwener 14 Mai 2021. Ni fydd unrhyw gynigion a gyflwynir ar ôl y terfyn amser hwn yn cael eu derbyn. 

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn broses gystadleuol ac ni fydd Cyngor Sir y Fflint na Llywodraeth y DU yn dechrau trafodaethau gyda’r ymgeiswyr.