Alert Section

Beicio


Os ydych chi’n feiciwr profiadol, sy’n mwynhau mynd ar daith eithaf heriol a hir, neu’n rhywun sydd erioed wedi mentro ar feic, mae gan Sir y Fflint y llwybr feicio i chi! 

Llwybr Beicio Cenedlaethol a Rhanbarthol Rhwydwaith Llwybr

Mae Llwybr 5 o Rwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans (NCN 5) yn mynd yr holl ffordd o Gaer i Gaergybi. Mae’n cynnig rhywbeth i bawb – o lwybrau gwastad, hawdd sy’n dilyn llwybrau’r hen reilffyrdd i lonydd gwledig i fyny’r bryniau, lle mae golygfeydd godidog dros aber Afon Dyfrdwy.

Yn Sir y Fflint, mae NCN 5 yn mynd â chi o Sealand yn y dwyrain, draw i lan y môr yn Gronant yng ngogledd y sir. Rhwng Caer a Chei Connah, mae llwybr di-draffig wyth milltir o hyd y gall beicwyr a defnyddwyr cadair olwyn ei fwynhau. Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Swydd Gaer sy’n gyfrifol am ddatblygu’r rhan hon o’r llwybr.

Gall beicwyr mwy profiadol deithio ar hyd y ffyrdd drwy bentrefi tlws Helygain, Chwitffordd a Llanasa. 

Llwybr oddi ar y ffordd, chwe milltir o hyd, yw Llwybr Rhanbarthol 89 ac mae’n rhedeg rhwng Pont Penarlâg a Chaer ar hyd glannau gogleddol Afon Dyfrdwy. Mae’r llwybr hwn yn cysylltu Queensferry a Saltney, ar hyd y llwybr troed yn Higher Ferry. O’i gyfuno ag NCN5, mae hwn yn llwybr cylchol ardderchog.

Yn Nhalacre, crëwyd rhan arall o’r llwybr beiciau drwy’r twyni tywod yn Gronant, ac yna ymlaen i Brestatyn. Mae’r llwybr hwn yn uno ag NCN5 yn Sir Ddinbych.  Cewch fanylion hefyd yn y llyfryn 

Crwydro Cefn Gwlad Sir y Fflint (tudalennau 76 & 77) (PDF 15MB ffenestr newydd).

Bryniau Clwyd

Dynodwyd yr ardal yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ym 1985 ac mae’n cynnwys rhostiroedd eang, bryniau grug, clogwynni calchfaen a glynnoedd lle ceir golygfeydd godidog a llwybrau tawel. P’un a ydych am gerdded ynteu feicio mae Bryniau Clwyd yn lle delfrydol i ddianc iddo, gan fod llwybr ar gyfer pawb – teuluoedd a cherddwyr neu’n feicwyr brwdfrydig. 

Mae gwefan AHNE Bryniau Clwyd yn rhoi’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i drefnu’ch ymweliad â’r ardal.

Os oes gennych ddiddordeb arbennig mewn beicio mynydd, cewch ddigon o wybodaeth ar y wefan Mountain Bike Wales gan gynnwys disgrifiad o’r llwybrau hawsaf a’r anoddaf, llefydd i aros a digwyddiadau.  

Llwybrau eraill

Ewch i CycleUK.com os ydych yn chwilio am syniadau neu ysbrydoliaeth ar gyfer eich taith feiciau nesaf neu os ydych am awgrymu llwybrau ar gyfer pobl eraill. Ar y wefan, mae  gwybodaeth am y DU gyfan felly cewch hyd i lwybrau ble bynnag  yr ydych ond mae hefyd yn rhoi manylion a ffotograffau o lwybrau lleol gan bobl sydd wedi rhoi cynnig arnynt.

Cadw’n ddiogel!

Cyn i chi feicio i unrhyw le gofalwch eich bod yn gwybod sut i gadw’n ddiogel. Darllenwch dudalennau Beicio'n Ddiogel ar wefan y gwasanaethau cyhoeddus, RoSPA.

Rhagor o wybodaeth

 phwy y dylwn i gysylltu yng Nghyngor Sir y Fflint?Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Swyddog Beicio ar 01352 701234 neu cyflwynwch ymholiad

I gael rhagor o wybodaeth am wella’r system drafnidiaeth yng ngogledd Cymru, ewch i atodiad 2 , ‘Cerdded a Beicio’ yng Nghynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar wefn Taith.

Gallwch hefyd fynd ar eich beic i ddal trên! Wyddoch chi bod loceri beic ar gael yn holl orsafoedd trên y sir?