Cerdded


Hawliau Tramwy

Yn ôl y gyfraith mae hawliau tramwy cyhoeddus yn briffyrdd, sef llwybrau diffiniedig y mae gan y cyhoedd hawl i’w defnyddio. Mae 1056.2 km o hawliau tramwy cyhoeddus yn Sir y Fflint. Gallwch eu gweld ar ein map rhyngweithiol o Hawliau Tramwy ar-lein.

Llyfryn Teithiau Cerdded Gwledig

Mae llyfryn Teithiau Cerdded Gwledig Sir y Fflint yn argymell 25 o deithiau cerdded gorau’r sir ac yn cynnwys mapiau, cyfarwyddiadau a ffotograffau lliw, yn ogystal â llawer o straeon lleol. Yn ogystal â Bryniau Clwyd a grybwyllir uchod, gallwch archwilio glannau afonydd tawel, dyffrynnoedd coediog a thir amaethyddol tonnog Llanasa, Ysgeifiog, Chwitffordd a Chaergwrle. Dewch i ddarganfod arfordiroedd llawn bywyd gwyllt Talacre ac aber Afon Dyfrdwy. Neu am dro bach gwahanol, beth am ddarganfod y straeon cyfoethog am dreftadaeth ddiwydiannol Helygain, Maes Glas a Bwcle?

Rhaglen Troedio Sir y Fflint

Mae'r prosiect ‘Troedio Sir y Fflint’, a ddechreuwyd fel rhan o'r fenter Cerdded Llwybr Iechyd, wedi llunio cyfres o deithiau cerdded i helpu pobl i reoli eu pwysau, cadw'n heini ac aros yn iach. Mae'r teithiau cerdded yn cael eu graddio yn ôl pellter, nifer a graddfa’r llethrau a'r math o wyneb, ac maent yn addas i bob gallu.  Maent yn cael eu harwain gan arweinwyr cerdded gwirfoddol. Darllenwch fwy am y Rhaglen Troedio Sir y Fflint 

Bryniau Clwyd

Dynodwyd yr ardal hon yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn 1985.  Mae’n cynnwys llawer o rostir, bryniau llawn grug, creigiau a dyffrynnoedd calchfaen sy’n cynnig golygfeydd gwych a llwybrau tawel.  P'un a ydych yn teithio ar droed neu feic, mae Bryniau Clwyd yn lle delfrydol i ddianc ac mae rhywbeth yno i bob gallu, o deuluoedd i selogion.

Mae gwefan AHNE Bryniau Clwyd yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio’ch ymweliad â'r ardal.  

Aber Afon Dyfrdwy a Sir y Fflint

Mae’r aber llanwol ariannaidd hwn ar ymyl ddwyreiniol Môr Iwerddon rhwng Bryniau Clwyd a Phenrhyn Cilgwri yn rhyngwladol bwysig ar gyfer adar, planhigion ac anifeiliaid. Mae traethau eang a bryniau tywodlyd Talacre yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer cerddwyr. Mae gwefan Adar Aber y Dyfrdwy yn rhestru’r ardaloedd gorau i wylio adar ar Aber y Dyfrdwy ac yn darparu mapiau manwl a’r newyddion diweddaraf i wylwyr adar selog ac achlysurol fel ei gilydd. 

Cerdded Gogledd Cymru

Mae gwefan Cerdded Gogledd Cymru yn darparu nifer o daflenni y gellir eu lawrlwytho a gwybodaeth am gerdded Gororau Gogledd Cymru. 

Llwybr Cyswllt Cymru - Datganiad i'r wasg a map

Diogelwch ar y ffyrdd

Gofalwch eich bod yn ddiogel bob amser wrth gerdded.  Gallwch ddarganfod mwy yn Rheolau'r Ffordd Fawr sy'n cynnwys rheolau ar gyfer cerddwyr.

Gwybodaeth Bellach

Ceir cyngor cyffredinol am gerdded ar y tudalennau cerdded ar wefan Gov.uk - gwefan gwasanaethau cyhoeddus.