Cerddwch filltir mewn #EsgidiauCyn-filwr


Cerddwch filltir mewn #EsgidiauCyn-filwr

Mae Newid Cam, gwasanaeth Cymru gyfan ar gyfer cyn-filwyr, yn lansio ymgyrch ar-lein i godi ymwybyddiaeth am y rôl y mae teuluoedd yn ei chwarae yn y cyfnod pontio i fywyd fel sifiliaid a'r adferiad o faterion y mae rhai cyn-filwyr yn cael trafferth gyda hwy ar ôl gadael y lluoedd arfog.

Yn rhan o elusen CAIS, mae'r prosiect Newid Cam yn wasanaeth mentora cyn-filwyr i gyn-filwyr. Maen nhw yno i gynorthwyo cyn-filwyr o Gymru a'u teuluoedd; bydd defnyddwyr gwasanaeth yn cysylltu â hwy i gael cymorth gydag ystod o faterion sy'n deillio o wasanaeth milwrol, boed hynny’n Anhwylder Straen Wedi Trawma (ASWT), digartrefedd, caethiwed, diweithdra neu gamdriniaeth.

I godi ymwybyddiaeth am wasanaethau’r cyn-filwr ac i helpu i godi arian hanfodol ar gyfer cynnal y prosiect, mae Newid Cam yn lansio ymgyrch ar-lein o'r enw #EsgidiauCyn-filwyr ar 7 Awst, yn y gobaith y bydd y cyn-filwyr a’r sifiliaid yn ymuno ac yn lledaenu'r gair ar-lein i'w holl ffrindiau a rhwydweithiau.

Dywed y Rheolwr Codi Arian, Linzi Jones "Ydych chi wedi clywed yr hen ddywediad hwnnw “Cerddwch filltir yn fy esgidiau os ydych am fy neall"? Yn Newid Cam, mae’n fwy na dim ond dywediad, dyma yw craidd popeth a wnawn! Mae ein mentoriaid cyfoed i gyd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog ac maent yn cefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth am eu bod yn eu deall fel cyn-filwr arall. Fodd bynnag, nod yr ymgyrch yw tynnu sylw at y rôl arwyddocaol y mae aelodau o'r teulu yn ei chwarae, nad ydynt wedi cerdded milltir mewn esgidiau cyn-filwr mewn gwirionedd, ond sydd wedi bod yno i'w cefnogi bob cam o'r ffordd.

Mae Newid Cam yn anelu at ddangos y daith hon yn symbolaidd drwy un llun. Esbonia Cyfarwyddwr Newid Cam, Geraint Jones, "Mae cymuned ar-lein enfawr o filwyr a chyn-filwyr sydd i gyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter i gadw mewn cysylltiad, cefnogi ei gilydd a hel atgofion. Rydym yn gobeithio y bydd y cymunedau hyn yn ymgysylltu â'r ymgyrch fel cyfle i ddod o hyd i hen filwyr, dathlu ein harwyr ac yn enwedig ein harwyr di-glod, eu teuluoedd”.

Drwy'r ymgyrch, mae Newid Cam yn gobeithio y bydd cyn-filwyr a’u teuluoedd yn darganfod ffrindiau a chymrodyr y maent wedi colli cysylltiad â hwy dros y blynyddoedd. Mae ynysiad ac unigrwydd ar ôl colli cymrawd, brawdgarwch / chwaeroliaeth a ffurfiwyd yn ystod cyfnod yn y gwasanaeth, yn ffactorau arwyddocaol mewn materion iechyd meddwl i lawer o gyn-filwyr. Mae Newid Cam yn gobeithio, drwy'r ymgyrch hon, y bydd llawer o gyn-filwyr yn cael eu haduno.

I ymuno yn yr ymgyrch, ewch i unrhyw un o'r tudalennau Facebook, Twitter, Instagram, JustGiving, Youtube a Google+ penodedig. Cymerwch lun o'ch hun gyda'ch cyn-filwr, yn gwisgo ei esgidiau/hesgidiau. Dywedwch wrth bawb am eich cyn-filwr, pwy ydynt, pa gatrawd roedd yn ei gynrychioli, ac yn ystod pa flynyddoedd y buont yn gwasanaethu. Dangoswch i'r byd pa mor falch ydych chi ohonyn nhw. Rhannwch y llun hwnnw gyda'ch ffrindiau drwy gyfryngau cymdeithasol, a rhowch rodd i Newid Cam gan ddefnyddio cod neges destun Shoe22 os ydych yn awyddus i wneud hynny. Bydd pob ceiniog a godir yn yr ymgyrch yn mynd yn uniongyrchol i wasanaeth y cyn-filwr er mwyn sicrhau bod cyn-filwyr a'u teuluoedd yn cael y cymorth hanfodol sydd ei angen arnynt.

Mae Newid Cam yn wasanaeth mentora a chynghori gan gyfoedion ar gyfer Cymru gyfan. Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer cyn-filwyr ac eraill sydd ag Anhwylder Straen Wedi Trawma ac amrywiaeth o broblemau seicogymdeithasol sy'n awyddus i wneud newidiadau cadarnhaol i'w bywydau. Caiff ei ddarparu gan gyn-filwyr ar gyfer cyn-filwyr a’r nod yw cefnogi'r rhai sy'n ceisio cymorth ar gyfer problemau a gafwyd o ganlyniad i ddyletswydd filwrol neu weithredol. Mae'r rhaglen yn cynnig cefnogaeth cymheiriaid, cyfleoedd hyfforddi a chyfeiriad at wasanaethau iechyd a lles perthnasol. Mae Newid Cam yn gweithio gyda chyrff statudol a sefydliadau perthnasol eraill i sicrhau fframwaith hygyrch a chynhwysfawr a ddefnyddir i dywys unigolion tuag at y gwasanaeth mwyaf priodol.

Ewch i ChangeStep Wefan

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rheolwr Codi Arian Newid Cam, Linzi Jones.
Linzi.Jones@cais.co.uk / 01492 863008