Casgliadau Gwastraff Gardd COVID-19 - Cwestiynau Cyffredin


Cyngor Sir y Fflint – Casgliadau Gwastraff Gardd COVID-19

 Cyfnod casglu pythefnos dydd Llun 11 Mai hyd ddydd Sadwrn 23 Mai

 Cwestiynau Cyffredin

Pam cafodd y Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd ei atal?

Ar 23 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fesurau newydd llym ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol er mwyn arafu lledaeniad COVID-19.

Ar yr adeg hon, creodd weithwyr sawl busnes ledled y DU weithleoedd newydd yn eu cartrefi, neu roeddent yn cael mynediad at gymorth ariannol fyddai'n eu helpu i fodloni’r gofynion newydd ac aros adref. 

Roedd yn rhaid i’r Cyngor – fel gwasanaethau allweddol eraill megis y GIG, gwasanaethau golau glas, dosbarthwyr a chyflenwyr bwyd – weithio’n gyflym i gyflwyno arferion gwaith newydd fyddai’n galluogi gwasanaethau hanfodol i barhau i weithredu, a diogelu iechyd a diogelwch ei weithwyr ar yr un pryd.

Golygai’r rheol pellter cymdeithasol o 2 fetr nad oedd hi’n bosibl mwyach i'r un nifer o weithwyr deithio gyda’i gilydd yng nghab cerbydau. Er mwyn parhau fel arfer gyda gwasanaethau casglu biniau duon a chasgliadau deunyddiau ailgylchu wythnosol, roedd angen cyflwyno patrymau gwaith 12 awr newydd / 3 diwrnod o waith a 3 diwrnod i ffwrdd.

Er mwyn cydymffurfio gyda’r gyfarwyddeb amser gwaith, roedd angen mwy o weithwyr i gyflawni’r patrymau gwaith newydd wrth gasglu biniau duon a deunyddiau ailgylchu. Yr unig ffordd o wneud hyn oedd adleoli criwiau o’r gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd i weithio ar y gwasanaeth casglu biniau duon a deunyddiau ailgylchu. ailgylchu.

Pam bod casglu biniau duon a deunyddiau ailgylchu yn cael blaenoriaeth?

Mae’n ddyletswydd gyfreithiol ar y Cyngor i gasglu gwastraff a deunyddiau ailgylchu.

Rydym yn cydnabod gwerth y gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd i rai o drigolion Sir y Fflint ond does dim gofyniad cyfreithiol i’r Cyngor gasglu gwastraff gardd.  

Dan yr amgylchiadau diweddar yma, mae’n rhaid i ni flaenoriaethu cynnig gwasanaeth casglu biniau duon a deunyddiau ailgylchu yn ddi-dor.

Pam ydych chi’n adfer y casgliadau am bythefnos yn unig?

Rydym yn cydnabod pryderon preswylwyr Sir y Fflint, yn enwedig dros yr wythnosau diwethaf o dywydd braf a’r gwair yn tyfu a phobl wedi treulio amser allan yn eu gerddi.

Mae cryn waith wedi ei wneud i symud gweithwyr i’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd dros y cyfnod hwn o bythefnos – ond nid yw’n gynaliadwy.

Mae ein blaenoriaethau’n parhau 

 • Cydymffurfio gyda’r canllawiau pellter cymdeithasol
 • Iechyd a diogelwch ein gweithwyr
 • Parhau i gynnig gwasanaeth casglu deunyddiau ailgylchu a biniau duon yn ddi-dor

Rydw i wedi talu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd 2020. Alla i gael ad-daliad?

Rydym yn gobeithio gallu ailgychwyn y gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn llawn yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn darparu blwyddyn lawn o wasanaeth casglu gwastraff gardd – hyd yn oed oes yw’n parhau hyd y flwyddyn nesaf.

Er mwyn cydnabod yr aelwydydd sydd eisoes wedi talu am wasanaeth 2020 – rydym yn ystyried cynnig tâl gostyngol ar gyfer 2021. Bydd mwy o wybodaeth ar gael ynglŷn â hyn yn fuan. 

Fyddwch chi’n casglu gwastraff gardd o bob aelwyd sy’n gadael bin brown allan?

Byddwn yn casglu’r biniau brown o bob aelwyd gymwys.

Dyma’r meini prawf ar gyfer gasglu:

 • Aelwydydd a dalodd ac a gafodd gasgliadau bin brown yn 2019, a sticer 2019 dilys yn dal ar y bin 

ac/neu

 • Aelwydydd sydd wedi talu a thanysgrifio am wasanaeth 2020, a thag melyn 2020 neu rif cyfeirio taliad dilys ar y bin.

Alla i danysgrifio ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gardd rŵan?

Mae tanysgrifio ar gyfer gwasanaeth gwastraff gradd 2020 bellach wedi ei atal.

Os nad oeddech wedi llwyddo i danysgrifio ar gyfer gwasanaeth casglu 2020 cyn iddo gael ei atal – ond roeddech wedi talu a derbyn casgliadau yn 2019 – cyn belled â bod sticer 2019 dilys yn dal ar eich bin, caiff eich bin ei gasglu.

Sut fydd y criwiau’n gwybod pa finiau i’w casglu?

Bydd angen i finiau gwastraff gardd cymwys arddangos:

 • Tag tanysgrifio melyn 2020 

neu

 • Rif cyfeirio taliad 2020

neu

 • Sticer tanysgrifio 2019

Pa ddiwrnod fyddwch chi’n casglu fy ngwastraff gardd?

Byddwn yn casglu eich gwastraff gardd ar eich diwrnod casglu gwastraff gardd arferol.

Bydd hynny ar yr un diwrnod â’ch casgliad bwyd a deunyddiau ailgylchu ac ar yr wythnos pan na fydd eich bin du yn cael ei gasglu.

Gallwch wirio eich diwrnod casglu arferol ar ein gwefan www.siryfflint.gov.uk/gwirio'chdiwrnodbiniau neu drwy edrych ar eich calendr gwastraff eich hun

Sawl casgliad fydda i’n ei gael dros y cyfnod hwn o bythefnos?

Bydd aelwydydd cymwys yn derbyn un casgliad gwastraff gardd yn ystod y cyfnod hwn o bythefnos ar eu diwrnod casglu gwastraff gardd arferol.

Er mwyn gwirio eich diwrnod casglu ewch i www.siryfflint.gov.uk/gwirio'chdiwrnodbiniau  neu edrychwch ar eich calendr gwastraff eich hunain. 

Ni allaf roi fy holl wastraff gardd yn y bin brown, fyddwch chi’n derbyn gwastraff ar yr ochr?

Yn anffodus ni allwn gasglu gwastraff wrth ochr y bin brown. 

Mae casglu gwastraff ar yr ochr yn peri risg i iechyd a diogelwch ein gweithwyr wrth lwytho’r cerbyd.  

Byddai’r camau fyddai angen eu cymryd i leihau’r risg yma yn lleihau swm y gwastraff gardd y gallem ei gasglu yn sylweddol, a does gennym ni ddim adnoddau ar gael i wneud sawl casgliad.

Ein blaenoriaeth fydd casglu gwastraff a roddir yn y bin brown gyda’r caead wedi ei gau’n iawn.

Peidiwch â gadael mwy o wastraff na llenwi eich bin dros yr ymylon. Os gwnewch chi hynny, ni fyddwn yn gallu ei gymryd it.

Fyddwch chi’n dychwelyd ar gyfer y rhai sydd wedi methu casgliad?

Ni allwn gynnig gwasanaeth i’r rhai sy’n methu casgliad gwastraff gardd yn ystod y cyfnod casglu pythefnos hwn.

Er mwyn sicrhau bod eich gwastraff gardd yn cael ei gasglu, gwnewch yn siŵr:

 • Bod eich bin brown allan erbyn 7am ar eich diwrnod casglu arferol 
 • Mai dim ond gwastraff gardd sydd yn eich bin brown
 • Bod caead eich bin wedi ei gau’n iawn

Sut allwn ni helpu i’n cadw ni a’r criwiau casglu’n ddiogel?

Gallwch helpu i gadw’ch criwiau casglu yn ddiogel drwy: 

 • lanhau handlenni eich bin cyn ac ar ôl ei roi allan i’w gasglu
 • olchi eich dwylo cyn ac ar ôl cyffwrdd yn eich bin.bin.

Rydw i’n arfer mynd â’r gwastraff gardd i fy nghanolfan ailgylchu cartref leol. Beth alla i wneud gyda’r gwastraff tra mae’r rhain yn parhau ar gau?

Rydym ni’n falch iawn o gyhoeddi y bydd pob un o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Sir y Fflint yn ailagor ddydd Mawrth, 26 Mai 2020. Bydd y pum canolfan ar agor rhwng 9am ac 8pm bob dydd

Ein cyngor ni i breswylwyr ar yr adeg hon lle bynnag bo modd yw:

 • Ceisiwch beidio â chynhyrchu gormod o wastraff na ellir ei storio'n ddiogel yn rhywle o fewn ffiniau eich eiddo chi
 • Rhowch gynnig ar gompostio cartref – mae ein gwefan yn cynnig awgrymiadau a chyngor ar sut i wneud hyn
 • Peidiwch â llosgi gwastraff gardd:
  • Gall tanau gardd fynd allan o reolaeth yn gyflym a rhoi mwy o bwysau ar y gwasanaeth tân os cânt eu galw i ymateb.
  • Gall mwg o danau gardd wneud pethau’n waeth i rai sy’n dioddef problemau anadlu

Pa bryd fyddwch chi’n agor y Canolfannau Ailgylchu Cartref eto? (updated 15 May 2020)

Rydym ni’n falch iawn o gyhoeddi y bydd pob un o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Sir y Fflint yn ailagor ddydd Mawrth, 26 Mai 2020. Bydd y pum canolfan ar agor rhwng 9am ac 8pm bob dydd.

Roeddem yn awyddus iawn i ailagor ein canolfannau gan eu bod yn darparu gwasanaeth pwysig i’n preswylwyr. Bu’n rhaid cau pob canolfan yng Nghymru ym mis Mawrth gan nad oedd teithio i’r canolfannau - i waredu gwastraff a deunyddiau i'w hailgylchu - yn cael ei ystyried yn hanfodol dan reoliadau brys y llywodraeth.  

Rydym ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ar ein cynlluniau i ailagor ein safleoedd, ochr yn ochr â chynghorau eraill yng Nghymru, gan geisio ailagor erbyn diwedd mis Mai. Yr wythnos hon mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau i ganiatáu cludiant cyhoeddus i ganolfannau. Mae hyn yn golygu bod modd i ni rwan ddechrau arni go iawn gyda’n cynlluniau i ailagor.   

Bydd y rhan fwyaf o gynghorau yn ailagor eu canolfannau tua’r un pryd ac efallai y bydd rhai yn agor yn gynt. Dydyn ni ddim mewn sefyllfa i agor yn gynt gan ein bod ni wedi adleoli’r timau sy’n gweithio yn y canolfannau i helpu gyda’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd sy’n cael ei gynnal dros dro’r wythnos hon a’r wythnos nesaf. 

Gall ailagor y canolfannau ar benwythnos gwyl y banc arwain at giwio mawr, a gall hynny fod yn rhwystredig i gwsmeriaid yn ogystal â gweithwyr. Drwy ailagor ar ddydd Mawrth mae’n fwy tebygol y bydd y galw yn cael ei wasgaru ar draws yr wythnos - gan osgoi ciwiau hir a all arwain at dagfeydd ar y briffordd a gwrthdrawiadau traffig. 

Bydd yna alw mawr yn ystod yr wythnos gyntaf ac felly rydym ni’n galw ar bawb i gydweithredu ac osgoi teithio i’r canolfannau yn ystod y dyddiau cyntaf os nad oes wir angen gwneud hynny. 

Mae’n rhaid i ni ddiogelu'r cyhoedd a gweithwyr ac felly byddwn yn rhoi’r mesurau diogelwch canlynol yn ar waith: 

 • Cydymffurfio’n llawn â rheoliadau iechyd a diogelwch a chanllawiau’r llywodraeth 
 • Mannau glanweithdra priodol ar gyfer defnyddwyr a gweithwyr 
 • Mesurau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer cwsmeriaid a gweithwyr - ni fydd cymorth ar gael i dynnu na chario deunyddiau o gerbydau cwsmeriaid.
 • Systemau rheoli traffig - nifer cyfyngedig o gerbydau fydd yn cael dod i mewn ar yr un pryd

Gofynnwn yn garedig i chi fod yn amyneddgar gyda’r rheolau newydd hyn a gweithio efo ni i gadw pawb yn saff. 

Rydym ni’n rhagweld y bydd galw mawr am y gwasanaeth yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf a bydd yn rhaid rheoli’r canolfannau yn ofalus i sicrhau diogelwch preswylwyr a gweithwyr.   

I helpu i leihau’r galw ar y canolfannau rydym ni wedi ailgychwyn y casgliadau gwastraff gardd - am gyfnod o bythefnos yn unig o ddydd Llun 11 Mai tan ddydd Sadwrn 23 Mai - ar gyfer preswylwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth yn 2019 neu 2020. Ceir rhagor o wybodaeth am y casgliad untro hwn ar dudalen Casgliadau Gwastraff Gardd ein gwefan. Rydym ni’n bwriadu ailgynnig y gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn fwy rheolaidd cyn gynted â phosibl. 

Bydd rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r canolfannau ar gael yr wythnos nesaf