Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Ailgylchu Nadolig

Ailgylchu Nadolig

Ailgylchu Coed, Addurniadau a Phapur Lapio’r Nadolig

Papur lapio 

Nid yw’n bosib ailgylchu pob math o bapur lapio. 
• Mae papur lapio’n aml wedi’i liwio, yn laminedig ac/neu’n cynnwys ychwanegion heb fod yn bapur, fel siapiau lliw aur ac arian, gliter, plastigau ac ati, nad yw’n bosib eu hailgylchu.
• Mae rhai mathau o bapur lapio’n denau iawn ac ychydig o ffibrau o ansawdd da i’w hailgylchu sydd ynddo.
• Mae gan lawer o ddarnau o bapur lapio dâp gludiog a labeli'n sownd ynddyn nhw, sy’n ei gwneud yn anodd iawn eu hailgylchu.

Gallwch weld a oes yna haen blastig ar y papur drwy ei wasgu yn eich dwylo. Os yw’n aros mewn pelen wedi’i wasgu, mae’n iawn i’w ailgylchu yn ôl pob tebyg a gallwch ei roi yn eich casgliad ailgylchu papur.  Ond os yw’n sboncio’n ôl i’w siâp, mae’n golygu ei fod wedi’i orchuddio â haen o blastig a does dim posib ei ailgylchu.  Rhowch bapur o’r math yma yn y bin du.
 
Ceisiwch dynnu unrhyw dâp gludiog, rhubanau a labeli cyn rhoi’r papur lapio allan i’w ailgylchu.

Ceisiwch brynu papur lapio sydd wedi’i wneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. Dydi hwn ddim bob amser yn hawdd ei gael yn y siopau, ond mae'r wefan hon yn fuddiol: Recycled Paper Supplies (http://rps.gn.apc.org/)
Mae Recycled Paper Supplies yn gwerthu papur lapio wedi’i ailgylchu.

I gael rhagor o wybodaeth am bapur lapio wedi’i ailgylchu, ewch i:
https://www.recycleforwales.org.uk/cy/what-to-do-with/papur-lapio

Cardiau Cyfarch 
Mae’r rhan fwyaf o gardiau wedi'u gwneud o bapur ac mae posib eu hailgylchu, ynghyd â'u hamlenni, naill ai yn eich casgliad ailgylchu papur, yn eich canolfan ailgylchu gwastraff y cartref neu mewn banciau casglu mewn meysydd parcio archfarchnadoedd.

Allwch chi ddim ailgylchu unrhyw addurniadau fel rhubanau, sticeri neu gliter, felly dylech eu tynnu’n gyntaf drwy rwygo’r darn hwnnw o’r cerdyn i ffwrdd. Dylech hefyd dynnu batris allan o gardiau cerddorol a chael gwared arnyn nhw mewn mannau ailgylchu batris.

Goleuadau’r Nadolig 
Gelwir unrhyw eitemau sydd â phlwg, sy’n defnyddio batris, sydd angen eu gwefru neu sydd â llun o fin olwynion gyda chroes trwyddo, yn Gyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff (CTEG). Ddylech chi ddim rhoi’r eitemau hyn, gan gynnwys goleuadau neu oleuadau bach, yn eich bin gwastraff cyffredinol (bin du).  Gallwch eu hailgylchu yn eich canolfan ailgylchu gwastraff y cartref agosaf.

Gwastraff Bwyd
Hyd yn oed ar ôl dod â’n holl neges adref, rydym yn aml yn taflu bwyd i'r bin, yn enwedig adeg y Nadolig.
Gallwch ailgylchu gwastraff bwyd y cartref i gynhyrchu ynni adnewyddadwy a bio-wrtaith y mae’n bosib ei ledaenu wedyn ar dir fferm.

Rydym yn casglu gwastraff bwyd bob wythnos.  Rhowch eich gwastraff bwyd yn y bag bioddiraddadwy yn eich cadi gwastraff bwyd, a’i roi allan i’w gasglu gyda gweddill eich deunyddiau ailgylchu.

Rydyn ni’n derbyn:
• Ffrwythau cwymp
• Pasta, reis a grawnfwyd
• Bwyd sydd wedi pasio ei ddyddiad ‘defnyddio erbyn’
• Bwyd wedi llwydo a sbarion
• Pysgod / cig (gan gynnwys esgyrn a chroen)
• Bagiau te a gwaddodion coffi 
• Wyau (a’r plisgyn), caws ac iogwrt 
• Plicion ffrwythau a llysiau
• Hen fara, cacennau a melysfwyd
• Bwyd anifeiliaid anwes
• Saim solid

Dydyn ni ddim yn derbyn: Dim hylifau nac olewau. Mae banciau olew ar gael yn eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol.  Peidiwch â tywallt saim nac olew i lawr y draen na’r sinc, gan y gall flocio draeniau a carthffosydd. Dydyn ni ddim yn derbyn pecynnau o unrhyw fath yn y cadi gwastraff bwyd, hyd yn oed os ydyn nhw’n fioddiraddiadwy.

Fyddwn ni ddim yn gwagio unrhyw gadi os bydd wedi'i leinio gyda bagiau neu fagiau bioddiraddadwy ar wahân i’r rhai rydym ni wedi eu rhoi i chi, gan y gallen nhw halogi’r llwyth.  Mae bagiau bioddiraddadwy’n ddrud, felly llenwch nhw cyn eu cau.

Gallwch gael bagiau bioddiraddadwy a chadi bwyd newydd o Ganolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu neu o’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf.  Neu clymwch fag yn sownd wrth handlen eich cynhwysydd gwastraff bwyd ar eich diwrnod casglu. 

I gael rhagor o wybodaeth am fwyta’n dda a gwastraffu llai, ewch i: https://wales.lovefoodhatewaste.com/

Coed Nadolig 
Mae posib ailgylchu coed ‘go iawn'; gellir eu malu’n sglodion pren i’w defnyddio’n lleol mewn parciau neu goetiroedd.

Mae Hosbis Tŷ’r Eos yn cynnig gwasanaeth casglu coed Nadolig go iawn am ddim yn gyfnewid am gyfraniad tuag at ofal cleifion yn yr hosbis. I drefnu casgliad, ewch i www.nightingalehouse.co.uk/tree neu ffoniwch 01978 314292.

Cofiwch dynnu pob darn o dinsel ac addurn ac unrhyw botiau neu standiau oddi ar y goeden.

Mae coed artiffisial yn cael eu gwneud o gyfuniad o ddeunyddiau, felly does dim posib eu hailgylchu. Efallai y bydd rhai siopau elusen yn fodlon derbyn coed nad ydych chi eu heisiau mwyach sydd mewn cyflwr da er mwyn eu hailwerthu a’u hailddefnyddio.

Batris y Cartref
Mae posib ailgylchu pob math o fatris cartref, gan gynnwys batris ‘botwm’ o'ch oriawr, gyda gweddill eich gwastraff ailgylchu ar ymyl y palmant. Rhowch eich batris mewn bag clir a’u rhoi allan gyda’ch gwastraff ailgylchu ar eich diwrnod casglu. 
Rydym hefyd yn derbyn batris cartref yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.  Dylech ailgylchu pecynnau batris gliniaduron, ffonau symudol, offer pŵer, teclynnau rheoli o bell a batris car yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Cardfwrdd
Rydyn ni’n derbyn:
• Papurau newydd 
• Catalogau 
• Papur swyddfa 
• Llythyrau / post sothach (ar ôl tynnu cyfeiriadau a ffenestri plastig) 
• Papur wedi’i rwygo (mewn bagiau ar wahân) 
• Amlenni 
• Cyfeirlyfrau / Yellow Pages 
• Cylchgronau / taflenni
• Bocsys (wedi’u gwasgu) 
• Cardiau cyfarch (ar ôl tynnu unrhyw dâp / plastig / gliter) 
• Bocsys wyau

Dydyn ni ddim yn derbyn: 
Cynwysyddion Pringles a Twiglets, cardiau cyfarch gyda gliter neu addurniadau eraill arnyn nhw, ffotograffau, papur lapio ffoil, cling film ac ati.

Gallwch roi cartonau bwyd a diod neu becynnau Tetra gyda'r poteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig.
 
I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch ac na allwch chi ei ailgylchu, ewch i :
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Bins-Recycling-and-Waste/What-can-and-cannot-be-recycled.aspx

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Fydd yna ddim casgliadau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan na Dydd Calan.
Ond bydd pob canolfan ailgylchu gwastraff y cartref ar agor drwy gydol cyfnod y Nadolig, ar wahân i Ddydd Nadolig. 

Dyma’r oriau agor: 
Noswyl Nadolig – 9am tan 5pm
Dydd Nadolig - Ar Gau
Gŵyl San Steffan – 9am tan 5pm
27 Rhagfyr a 28 Rhagfyr – 9am tan 5pm
29 Rhagfyr – 9am tan 4pm
30 Rhagfyr – 9am tan 5pm
Nos Galan – 9am tan 4pm
Dydd Calan – 9am tan 5pm 

I weld pryd mae’ch casgliadau gwastraff ac ailgylchu chi, ac i lawrlwytho calendr, ewch i:
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Bins-Recycling-and-Waste/Check-your-bin-day.aspx