Trwydded i fynd â cherbyd i barc ailgylchu


Mae Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy’n cael defnyddio Parciau Ailgylchu Sir y Fflint.  Rhaid gofalu nad yw’r cerbyd yn dangos unrhyw farciau masnachol.

Pa fath o gerbydau sy’n gorfod cael trwydded?
Rhaid i yrwyr y cerbydau a ganlyn gael trwydded i ddefnyddio Parciau Ailgylchu Sir y Fflint i gael gwared ar wastraff. 

  • Trelar (â mwy nag un echel)
  • Fan
  • Pic-yp
  • Bws mini 

Meini prawf
Os gallwch fodloni tair maen prawf syml, gallwch wneud cais am drwydded gan Gyngor Sir y Fflint a pharhau i ddefnyddio’r Parciau Ailgylchu.

  • Mae’r cerbyd wedi’i gofrestru i chi, ac nid i fusnes na sefydliad arall.
  • Mae’r cerbyd wedi’i gofrestru i gyfeiriad yn Sir y Fflint.
  • Nid oes enw cwmni neu hysbyseb ar y cerbyd.

Os na allwch fodloni’r amodau uchod, ni chewch ddod â’r cerbyd i Barciau Ailgylchu Sir y Fflint. Ni all y safleoedd dderbyn gwastraff masnachol.

Sut i wneud cais am drwydded

Ni does angen talu ffi ar gyfer trwydded.  Mae tri ffordd o wneud cais am drwydded:

Rhaid i chi gynnwys y dogfennau a ganlyn:

  • Dogfen cofrestru cerbyd (V5) Adran 4, 5, 6 a 7  
  • Dau fil cyfleustodau / bil Treth Gyngor a gawsoch yn ddiweddar

Gallwn dderbyn llungopïau o’r dogfennau neu gopïau wedi’u sganio, ond os anfonwch y dogfennau gwreiddiol, byddwn yn eu hanfon yn ôl.

Beth sy’n digwydd nesaf?
Bydd tîm gweinyddu’r Gwasanaethau Stryd yn eich ffonio i drefnu dyddiad ac amser i archwilio’r cerbyd yn Depo Alltami.  Ar ôl i ni archwilio’ch cerbyd, cewch drwydded a fydd yn caniatáu i chi ddefnyddio’ch cerbyd i gludo gwastraff naill ai i safle ailgylchu’r Maes Glas & Yr Wyddgrug 12 gwaith y flwyddyn. Ni fydd staff y parc ailgylchu’n caniatáu i chi ddod i’r safle heb eich trwydded.  Os na fyddwn wedi’ch ffonio chi cyn pen 5 diwrnod gwaith, cysylltwch â ni - Gwasanaethau Stryd.

 

Cwestiynau cyffredin

A allaf roi mwy nag un enw ar y drwydded?  
Does dim angen gwneud hyn gan mai’r cerbyd sy’n cael ei gofrestru.

Beth os byddaf yn newid fy ngherbyd ac mae angen trwydded ar gyfer y cerbyd newydd?
Ewch â’ch trwydded a’ch ffurflen Cofrestru Cerbyd (V5) Adran 4, 5, 6 a 7 ar gyfer eich cerbyd newydd neu i un o swyddfeydd Sir y Fflint yn Cysylltu. Gallwch hefyd bostio’r V5 gyda’ch trwydded i ‘Drwyddedau i Gerbydau ‘ Cyngor Sir y Fflint, Gwasanaethau Stryd, Depo Alltami, Alltami CH7 6LG. Byddwn yn rhoi trwydded newydd i chi ar gyfer nifer yr ymweliadau a fydd gennych ar ôl ar gyfer y flwyddyn.

Rwy’n llogi / benthyg cerbyd - oes angen trwydded arna i?
Does dim angen trwydded ar geir na threlars un echel.  Os ydych am ddod i safle ailgylchu mewn cerbyd dan gyfyngiadau nad yw wedi’i gofrestru i’ch cyfeiriad chi e.e. cerbyd cwmni neu gerbyd wedi’i fenthyg, gallwch wneud cais am ‘drwydded untro’. Rhaid gofalu nad yw’r cerbyd yn dangos unrhyw farciau masnachol heblaw marciau’r cwmni sy’n ei logi i chi.  Dim ond gwastraff o’r cartref y gellir ei gludo i’r safle.  Ewch i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref yn Faes Glas i ddangos un o’r dogfennau a ganlyn: (1) Dogfennau llogi NEU (2) bil cyfleustodau i gadarnhau eich bod yn byw yn Sir y Fflint.  Bydd staff ar y safle yn archwilio’r dogfennau ac, os bydd popeth yn iawn, cewch drwydded untro a fydd yn caniatáu i chi ddefnyddio’r cerbyd i gludo gwastraff i’r safle dair gwaith dros gyfnod o bythefnos.