Bywyd yn Sir y Fflint


Y ‘porth’ i ogledd Cymru

Mae lleoliad y Sir a’i chysylltiadau trafnidiaeth yn golygu fod Sir y Fflint yn lle delfrydol ar gyfer busnes a thwf. Mae’n rhwydd i fusnesau gael mynediad yn gyflym at farchnadoedd allweddol, gwasanaethau ac ardaloedd diwydiannol gogledd-ddwyrain a chanolbarth Lloegr.

Mae pobl yn adnabod Sir y Fflint fel y Porth i Ogledd Cymru, ac mae’r sir yn elwa ar rwydwaith o ffyrdd sy’n drefnus ac effeithiol. Ceir rhwydd hynt i’r M53 tua Lerpwl a’r M56 i Fanceinion, a chysylltiadau da â’r meysydd awyr mawr yn y dinasoedd hynny. Mae’r cysylltiadau rheilffordd â Llundain a dinasoedd mawr eraill yn rhagorol, ac mae yno borthladd lleol ym Mostyn.

Mae bywyd yn braf yn Sir y Fflint a phrisiau eiddo’n rhesymol, a cheir cyfleusterau hamdden ac addysg o’r radd flaenaf, ynghyd â chefn gwlad hygyrch a llwybrau ar yr arfordir.

Treftadaeth a Thirlun

Mae’r amgylchedd naturiol yn amrywiol ac yn ffynnu. Rhwng y golygfeydd godidog, rhostir agored a rhosydd gwyllt yn ucheldir Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd yn y gorllewin, a’r traeth penigamp yn Nhalacre, mae yno amrywiaeth anhygoel o ran tirwedd cefn gwlad Sir y Fflint. Ceir tawelwch ar lannau’r afonydd, yn y dyffrynnoedd coediog a thir amaeth eang Llanasa, Ysceifiog, Chwitffordd a Chaergwrle, mae’r arfordir yn gyforiog o fywyd gwyllt, ac wedyn mae Afon Dyfrdwy a’i haber. Nid nepell i ffwrdd mae dinas hanesyddol Caer a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Ym Mharc Gwledig Dyffryn Maes Glas fe ddewch chi o hyd i filltir a hanner o goedwigoedd, cronfeydd dŵr, henebion a hanes diwydiannol yn yr Amgueddfa sy’n ganolbwynt i’r Parc. Mae hen adeiladau fferm wedi’u hailadeiladu yno yn gefndir hiraethus i’r arddangosfeydd. Neu gallwch ymweld â Pharc Gwepra yng Nghei Connah: 160 erw o goedwigoedd rhwng Cei Connah ac Ewloe. Mae’r goedwig hynafol yn gyforiog o fywyd gwyllt a darnau o hanes.

Gallwch ddarganfod mwy am yr hyn sydd gan Sir y Fflint i’w gynnig yma  http://www.siryfflint.gov.uk   

You can discover more about what Flintshire has to offer here https://www.flintshire.gov.uk/en/LeisureAndTourism/Home.aspx