Alert Section

Ffliw Adar


Atgoffir perchnogion dofednod yn Sir y Fflint i sicrhau eu bod yn dilyn mesurau bioddiogelwch uwch, er mwyn lleihau lledaeniad y Ffliw Adar. 

Fis diwethaf (Hydref), cyflwynodd Llywodraeth Cymru Barth Atal Ffliw Adar Cymru Gyfan, er mwyn diogelu dofednod ac adar caeth rhag straen Hynod Pathogenig o Ffliw Adar (HPAI). Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithio’n agos â’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA), er mwyn ymateb i’r heriau yn sgil y Ffliw Adar. 

Golyga hyn ei fod yn ofyniad cyfreithiol nawr i holl geidwaid adar ddilyn mesurau bioddiogelwch llym er mwyn diogelu eu heidiau. 

Mae’n rhaid i holl geidwaid dofednod ac adar caeth eraill, waeth sut y cedwir yr adar hynny, gymryd camau addas ac ymarferol, gan gynnwys: 

  • Lleihau mynediad dofednod ac adar caeth eraill i’r ardaloedd mwyaf poblogaidd ac sydd wedi’u halogi gan adar dŵr gwyllt;
  • Sicrhau nad yw’r ardaloedd lle cedwir adar yn denu adar gwyllt, er enghraifft drwy osod rhwydi dros byllau, a chael gwared ar ffynonellau bwyd adar gwyllt;
  • Bwydo a rhoi dŵr i adar mewn mannau caeedig a sicrhau nad oes modd i’w bwyd, eu dŵr na’u gwely gael eu halogi gan y firws, yn enwedig trwy faw adar, ac y cânt eu storio mewn lle nad oes modd i adar gwyllt gael gafael arnynt;
  • Lleihau symudiad pobl i mewn ac allan o fannau caeedig sy'n cynnwys adar;
  • Glanhau a diheintio esgidiau â dip traed, a sicrhau bod rhagofalon yn cael eu cymryd er mwyn osgoi trosglwyddiad uniongyrchol neu anuniongyrchol y firws i eiddo neu rhyngddynt, o ran unrhyw beth a allai ledaenu haint, megis dillad;
  • Cadw’r ardaloedd lle mae’r adar yn byw yn lân a thaclus;
  • Lleihau unrhyw halogiad presennol drwy lanhau a diheintio ardaloedd concrid, a rhoi ffens o amgylch ardaloedd gwlyb neu gorsiog.

Sefyllfa Bresennol Sir y Fflint

Ar 7 Tachwedd 2022 cadarnhawyd bod Ffliw Adar wedi’i ddarganfod mewn haid fechan ger Bwcle, Sir y Fflint. O ganlyniad, mae Parth Adar Caeth (Monitro) wedi ei sefydlu sy’n cynnwys radiws o 3 cilometr o’r safle a heintiwyd. Ceir map sy’n dangos ffiniau’r parthau ar wefan Llywodraeth Cymru.  Bydd arwyddion ffordd yn cael eu gosod dros y dyddiau nesaf, i roi gwybod i breswylwyr ac ymwelwyr am y statws hwn. 

Mae'r Parth Adar Caeth (Monitro) yn ei gwneud yn ofynnol dilyn mesurau bioddiogelwch uwch er mwyn rheoli’r clefyd ac atal lledaeniad pellach. Os ydych chi’n byw yn y parth hwn, ac yn cadw adar, ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru. Bydd y wybodaeth hon yn disgrifio’r mesurau sydd angen i chi eu cymryd ac yn eich cynghori o’r cyfyngiadau a’r cyfrifoldebau sy’n berthnasol i chi.   

I dderbyn y newyddion mwyaf diweddar dros y ffôn, ffacs neu ar e-bost ynglŷn â’r achos hwn neu unrhyw achosion eraill o glefydau anifeiliaid egsotig hysbysadwy, tanysgrifiwch i wasanaeth am ddim APHA i gael Negeseuon i’ch Rhybuddio o Glefydau: https://www.gov.uk/guidance/apha-alert-subscription-service