Alert Section

Camddefnyddio sylweddau


Mae Tîm Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau (SMAT) Sir y Fflint, sef grŵp o fewn y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod ffyrdd o fynd i’r afael â phroblemau camddefnyddio sylweddau yn lleol.

Prif flaenoriaeth SMAT yw sicrhau bod Strategaeth 10 Mlynedd Camddefnyddio Sylweddau Cymru 2008 – 2018, ‘Gweithio gyda’n Gilydd i Leihau Niwed’, yn cael ei gweithredu’n lleol.  Mae’r blaenoriaethau lleol yn gydnaws â phedwar prif faes gweithredu’r strategaeth, gan gynnwys:

 • Atal niwed.
 • Cynorthwyo camddefnyddwyr sylweddau i wella eu hiechyd a chynorthwyo a chynnal eu hadferiad.
 • Cefnogi ac amddiffyn teuluoedd.
 • Mynd i’r afael â diffyg gwasanaethau ac amddiffyn unigolion a chymunedau trwy gyfrwng gweithgareddau gorfodi.

Cyngor a chymorth ar gael yn Sir y Fflint a’r ardal

 • Gwasanaethau Barnados yn Sir y Fflint – cymorth i deuluoedd
 • Gwasanaeth Alcohol a Chyffuriau
 • Sefydliadau a Rhaglen Ymyrryd â Chyffuriau
 • Gwasanaeth Lleihau Niwed
 • Gwasanaeth Gwella Cymhelliad
 • Gwasanaeth Cyfnewid Nodwyddau Chwistrell
 • Grŵp Pheonix - cymorth alcohol
 • Tîm Alcohol a Chyffuriau Pobl Ifanc

Partneriaethau

Mae Tîm Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau Sir y Fflint a’i is-grwpiau yn cynnwys yr asiantaethau partner, y cynrychiolwyr a’r sefydliadau canlynol: 

 • Heddlu Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth Prawf Cymru
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • Gwasanaeth Ieuenctid
 • Cyfiawnder Ieuenctid
 • Tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol
 • Tîm Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc
 • Addysg
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Cefnogi Pobl
 • Barnardo’s
 • Mentrau ARCH
 • Tai
 • Cydgysylltydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
 • Cynrychiolwyr Fforwm Camdriniaeth yn y Cartref
 • Iechyd
 • Gwasanaethau Plant
 • Trwyddedu
 • Safonau Masnach
 • Dysgu Gydol Oes

Dolen(ni) Defnyddiol

Cyffuriau ac Alcohol Cymru - Pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol.