Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Sir y Fflint yn dathlu ennill gwobrau cenedlaethol

Published: 24/07/2017

Bu Cyngor Sir y Fflint yn enillydd llwyddiannus iawn yng Seremoni Wobrwyo Adeiladu Arbenigrwydd Cymru (AAC), a gynhaliwyd yn y Celtic Manor ddydd Gwener 14 Gorffennaf. Yn y seremoni, a gyflwynwyd gan Jason Mohammad, dyrannwyd gwobr “Cleient y Flwyddyn ir Cyngor ar ôl cael ei enwebu gan ei gontractwr, Wates Residential, yn ogystal ag un arall o’i gontractwyr, Galliford Try, gan dderbyn “Gwobr Gynaliadwyedd” am Gampws Dysgu blaenllaw Treffynnon. Mae Gwobrau AAC yn fesurydd ar gyfer llwyddiant diwydiant adeiladu Cymru. Ers dechraur Gwobrau yn 2006, mae prosiectau a sefydliadau sydd wedi cymryd rhan wedi darparu buddion ir gymuned, o gymorth i dros 300 o elusennau, i 1,500 o leoedd mewn ysgolion a chydlynu tua 10,000 o oriau o waith gwirfoddol. Enwebwyd y Cyngor gan Wates Residential am eu gwaith partneriaeth ar y Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP). O’r cychwyn, bu’r ddau’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod dull o weithio ar y cyd ym mhob agwedd o ddylunio a chynllunior cynllun, gan hefyd weithio i ymgysylltu âr gymuned a darparu nifer o fanteision cymunedol i drigolion lleol. Roedd grwpiau gwaith prosiectaun sicrhau bod dull o weithio’n agos, mewn tîm ar gyfer yr holl weithgarwch adeiladu, masnachol ac ymgysylltu âr gymuned. Dywedodd Aelod Cabinet Tai Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Bernie Attridge: “Y rhaglen SHARP yw’r gyntaf o’i math yng Nghymru ac mae’n gosod meincnod cenedlaethol ar gyfer safon a dylunio. Rydym yn falch iawn o ennill y wobr fawreddog yma, a bod ein rhaglen dain cael ei hamlygu fel hyn. Mae nifer o awdurdodau lleol eraill wedi ymweld â ni er mwyn gweld y cynnydd sy’n cael ei wneud ac maen nhw bellach am ddefnyddio’r model arloesol hwn yn eu hardaloedd eu hunain. Diolch i bawb yn Wates am ein henwebu ni. Mae Wates wedi bod yn bartner arbennig ac fe fyddwn ni’n parhau i weithio gyda nhw i ddarparu tai o safon i drigolion Sir y Fflint.” Dywedodd Joanne Jamieson, Rheolwr Gyfarwyddwr Wates Residential: “Hoffai pawb yn Wates Residential longyfarch y Cyngor am ennill y wobr hon, sy’n gydnabyddiaeth haeddiannol o’r gwaith adfywio pwysig mae’n ei wneud ar draws Sir y Fflint. Rydyn ni’n falch o fod yn gweithio gyda’r Cyngor ar y rhaglen SHARP, a fydd yn allweddol wrth fynd ir afael âr diffyg tai sydd yn y sir. “Mae’r buddsoddiadau sylweddol sy’n rhan o’n gwaith ar y cyd hefyd yn galluogi’r ddau sefydliad i greu nifer o gyfleoedd am waith a hyfforddiant lleol ac, wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen, fe fyddwn ni’n parhau i ddod o hyd i ffyrdd y gallwn effeithio’n gadarnhaol ar gymunedau Sir y Fflint. Galliford Try oedd y contractwr a ddarparodd y Campws Dysgu modern yn Nhreffynnon. Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts, Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint: “Or cychwyn, roedd Galliford Try’n sicrhau bod cynaliadwyedd yn greiddiol ym mhob agwedd or prosiect. Roedd llawer iawn o wastraff ar ôl dymchwel yr hen ysgol uwchradd ond fe ailddefnyddiwyd y gyfran anhygoel o 90% o’r gwastraff dymchwel ar y safle. Ar ben hynny, cafwyd 55 o gyfleoedd am waith a 19 o brentisiaethau yn sgil y prosiect, yn ogystal â nifer o weithgareddau addysgiadol a chymunedol. Dywedodd Jim Parker, Rheolwr Gyfarwyddwr Galliford Try yng Ngogledd-orllewin Lloegr: “Mae Campws Dysgu Treffynnon bellach yn brosiect enghreifftiol, nid yn unig yn rhanbarthol, ond yn genedlaethol hefyd. Mae’r tîm wedi bod yn anhygoel wrth gyflawni mwy na’r targedau a osodwyd ar eu cyfer nhw, ac mae’r gydnabyddiaeth wobrwyol maen nhw wedii derbyn gan Adeiladu Arbenigrwydd yn haeddiannol iawn.” Bydd y ddwy wobr yn mynd ymlaen i Wobraur DU yn nes ymlaen eleni.