Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Adolygiad Terfynau Cyflymder Priffyrdd

Published: 15/09/2017

Ddydd Mawrth, 19 Medi, bydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Amgylchedd y Cyngor yn ystyried adroddiad sy’n manylu ar gynnydd ymrwymiad y Cabinet ym mis Medi 2016 i adolygu a mynd i’r afael ag anghysondebau hanesyddol o ran gorchmynion terfynau cyflymder yr Awdurdod a chreu Un Gorchymyn Terfynau Cyflymder wedii Gydgrynhoi a fydd yn sicrhau bod gorchmynion terfynau cyflymder y sir yn briodol ac yn gyfreithlon. Mae nifer o gamau gweithredu allweddol wedi eu cymryd wrth i’r Cyngor ddatblygu’r Gorchymyn Terfynau Cyflymder wedii gydgrynhoi, gan gynnwys creu proses haws i ysgrifennu gorchmynion ac ymarfer mapio syn cofnodi lleoliad yr holl derfynau cyflymder presennol. Gofynnwyd i bob Aelod amlygu unrhyw bryder oedd ganddynt am derfynau cyflymder yn eu wardiau ac, o ganlyniad, derbyniwyd 100 o geisiadau am adolygu terfynau cyflymder. Cafodd pob cais ei asesu yn erbyn meini prawf yr Adran Drafnidiaeth i benderfynu a oedd angen newid y terfynau cyflymder presennol. Cafwyd ymrwymiad hefyd i adolygu holl derfynau cyflymder y sir dros gyfnod o bum mlynedd i sicrhau eu bod yn bodloni gofynion yr Adain Drafnidiaeth unwaith y mae’r Gorchymyn Terfynau Cyflymder wedii Gydgrynhoi yn ei le. Fodd bynnag, mae’r broses hon wedi ei dwyn ymlaen yn dilyn adolygu rhannau o’r rhwydwaith ffyrdd a nodwyd gan Aelodau. Rhagwelir y bydd y Gorchymyn Terfynau Cyflymder wedii Gydgrynhoi yn cael ei hysbysebu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 16 Hydref 2017 am gyfnod cyfnod statudol o 21 diwrnod, gyda’r bwriad o hysbysebu’r cydgrynhoad ym mis Mawrth 2018. Yn dilyn hynny bydd modd dechrau adolygu terfynau cyflymder unigol y sir. Bydd yr holl derfynau cyflymder ar gael i’r cyhoedd eu gweld mewn Llyfrau Cyfeirio Map hawdd eu darllen ym mhrif lyfrgelloedd y sir, Neuadd y Sir yr Wyddgrug, Depo Alltami ac ar wefan y Cyngor. Meddai’r Cyng. Carolyn Thomas, Aelod Cabinet Strydwedd a Chefn Gwlad: “Mae yna anghywirdebau yn rhai o’r gorchmynion terfynau cyflymder oherwydd newidiadau i elfennau o’r rhwydwaith ffyrdd a oedd yn arfer dynodi dechrau a diwedd y gorchmynion gwreiddiol. “Wrth symud tuag at greu un gorchymyn terfynau cyflymder wedii gydgrynhoi rydym ni’n gallu symleiddio’r broses gymhleth a defnyddio ein hadnoddau yn fwy effeithiol i fynd ir afael âr anghywirdebau presennol. “Bydd creu system fap electronig o gymorth mawr i ddod â’r hen broses ysgrifennu gorchmynion i ben, gan alluogi gweld a hysbysebu terfynau cyflymder yr Awdurdod ar ffurf map syml. “Hoffaf ddiolch ir Aelodau am gyfrannu at yr adolygiad hwn, sydd wedi ein helpu ni i wneud cynnydd da, cadarn a manwl.”