Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Gwasanaeth Eirioli Plant a Phobl Ifanc

Published: 15/07/2014

Gellid darparu gwasanaethau eirioli annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir y Fflint gan un sefydliad ar draws chwe sir Gogledd Cymru os cymeradwyir menter ranbarthol ar y cyd. Gofynnir i aelodau mewn cyfarfod o’r Cabinet ddydd Mawrth 15 Gorffennaf, i gefnogir cydweithio rhanbarthol a ddylai wneud arbedion a rhoi gwasanaeth cyson, trawsffiniol. Maer gwasanaeth eirioli’n gorff annibynnol syn gwrando ac yn gweithredu ar safbwyntiau, hawliau a theimladau plant a phobl ifanc mewn gofal. Y ddyletswydd gyffredinol yw cefnogi plant a phobl ifanc syn gwneud sylwadau neu gwynion am eu gofal yn Sir y Fflint. Mae deddfwriaeth yn mynnu bod gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i ddarparu gwasanaeth eirioli proffesiynol annibynnol i blant syn derbyn gofal a phlant mewn angen. Yn dilyn arweiniad gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru, mae chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru yn ceisio comisiynu gwasanaeth eirioli proffesiynol annibynnol rhanbarthol o fis Mawrth 2015 pan fydd trefniadau presennol Cyngor Sir y Fflint gyda Wrecsam a Sir Ddinbych yn dod i ben. Dywedodd y Cynghorydd Christine Jones, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol: “Maer gwasanaeth eirioli’n flaenoriaeth hanfodol i blant a phobl ifanc mewn gofal. Maen bwysig iddynt wybod bod rhywun yna a fydd yn gwrando arnynt ac yn gweithredu ar eu rhan. “Mae gweithio mewn partneriaeth gydar chwe chyngor sir yn golygu ein bod yn gallu arbed arian a pharhau i gynnig y gwasanaeth annibynnol gorau posibl, fel bod pob plentyn yn cael y sylw y maent yn ei haeddu.”