Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Llyffantod y twyni yn ymdeithio

Published: 25/07/2014

Mae poblogaeth gynyddol Sir y Fflint o lyffantod cefnfelyn yn symud y mis hwn wrth i safle newydd ar foryd Dyfrdwy roir cartref diweddaraf yng Nghymru ir creadur anarferol hwn. Bydd y prosiect cadwraeth newydd a chyffrous hwn sy’n ychwanegu at y llwyddiant a gafwyd wrth gyflwynor twyni tywod ar y ffin rhwng Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn trosglwyddo penbyliaid y Llyffant Cefnfelyn i safle Hen Fwynglawdd Llys Bedydd ym Magillt. Fe’i lleolir wrth Wasanaeth Cefn Gwlad Cyngor Sir y Fflint mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid, Cyfoeth Naturiol Cymru a Phaneli Inswleiddio Kingspan. Caiff y trawsleoliad ei gydlynu gan geidwaid parc i greu llwyth bach ond pwysig yng Ngogledd Cymru, a fydd yn rhoi Bagillt ar y map cadwraeth. “Mae cyrraedd y pwynt hwn wedi cymryd tipyn o amser, meddai’r uwch geidwad arfordirol Mike Taylor. “Roeddem yn rhan o lwyth Gronant a Thalacre syn eiddo i ENI o tua 1997, a’r profiad hwnnw sydd wedi ein galluogi i ddatblygu safle Bagillt.” Galluogodd diogelu safle Llys Bedydd fel rhan o brosiect Llwybr Arfordir Cymru i rywfaint o waith paratoi gael ei gynnal, gyda ffens a thywod yn cael eu hychwanegu i domen wastraff glo ddiffaith. Eleni, cafwyd gwaith ar ddraeniau a chrëwyd dau bwll bridio newydd ar ardal a oedd wedii difrodin flaenorol gan weithgarwch anghyfreithlon oddi ar y ffordd. “Mae cymorth gan Baneli Ynysu Kingspan wedi galluogi i bwll ychwanegol a gwaith pellach ar gynefinoedd gael ei wneud na fyddwn wedi eu cwblhau fel arall” meddai Mike. Dywedodd y Cynghorydd ar gyfer Gorllewin Bagillt, Mike Reece: “Ymhen tair blynedd, dylai hen safle Llys Bedydd weld llawer o Lyffantod Cefnfelyn llawn dwf. Ychwanegwch hyn at Lwybr Arfordir Cymru, y golygfeydd gorau o foryd Dyfrdwy ar Goelcerth Ddraig orau o bell ffordd yng Nghymru a bydd gennym ran eithaf arbennig o forlin syn werth ei gweld ac y gallwn fod yn falch iawn ohoni. Mae’r beiciau modur a’r beiciau oddi ar y ffordd a oedd yn difetha ein cymuned bellach wedi mynd ac mae bywyd gwyllt a thawelwch wedi dod yn eu lle. Dywedodd Mark Harris o Kingspan: “Rydym yn falch iawn o gael y cyfle i gyfrannu at y prosiect cadwraeth hynod fuddiol hwn – mae cefnogi ein cymuned leol a gwella ein hamgylchedd yn rhan allweddol on gweledigaeth strategol i sefydlu uned fusnes gynaliadwy or radd flaenaf yn ein pencadlys adrannol yng Ngogledd Cymru Llun L-R: Emma Green o Baneli Ynysu Kingspan, ar ceidwaid arfordirol Mike Taylor, Mandy Cartwright ac Alistair Hemphill.