Newyddion Diweddaraf

Monitror Cynllun Gwella

Published: 30/09/2014

Mae Aelodau wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd Cynllun Gwella Cyngor Sir y Fflint. Maer Cyngor yn amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer gwelliant bob blwyddyn yn y Cynllun Gwella, gan weithio ar dargedau cyffredinol i ddatblygu gwasanaethau a safonau byw ledled y Sir. Mae’r cynllun o gymorth i’r sefydliad ganolbwyntio ar rai meysydd ac fei rhennir yn wyth prif flaenoriaeth, sef yr Amgylchedd, Tai, Byw yn Dda, Tlodi, yr Economi a Menter, Sgiliau a Dysgu, Cymunedau Diogel a Chyngor Modern ac Effeithlon. Maer adroddiad monitro yn rhoi esboniad or cynnydd a wneir, ac yn dangos a ywr Cyngor ar y trywydd iawn i gyflawni’r effeithiau a ddymunir. Maer blaenoriaethau ar gyfer cynllun eleni yn cynnwys: · Gweithredur strategaeth i dyfu a chynnal y sector rhentu preifat drwy gynllun busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru · Atal digartrefedd o dan Byw’n Dda · Buddsoddi yn wyth prif gynllun Canol y Dref fel rhan o Economi a Menter · Adnabod sectorau gyda bylchau mewn sgiliau er mwyn datblygu prentisiaethau a rhaglenni eraill a buddsoddi mewn hyfforddiant ar gyfer Sgiliau a Dysgu · Cymunedau Diogel yn gweithio tuag at gadw pobl yn ddiogel drwy edrych ar gam-drin domestig, trais rhywiol ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol · Darparu gwasanaethau cyngor a chefnogaeth er mwyn helpu pobl i warchod eu hincwm o dan y flaenoriaeth Dlodi · Datblygu cynigion ar gyfer cludiant cydlynol ar draws y rhanbarth fel rhan or flaenoriaeth Amgylcheddol · Rhoi’r model gweithredu arfaethedig ar gyfer y dyfodol ar waith er mwyn ir Cyngor wneud Cyngor Modern ac Effeithlon. Dywedodd y Cynghorydd Billy Mullin, Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol: “Drwy fonitro Cynllun Gwellar Cyngor ar wahanol gamau yn ystod y flwyddyn, gallwn weithio allan a ydym yn mynd i gyrraedd y targedau a gwella gwasanaethau i breswylwyr. “Mae pob adroddiad yn dangos faint o gynnydd maer Cyngor yn ei wneud o ran y nodau ar gyfer yr amgylchedd, tai, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, diogelwch cymunedol, yr economi a menter, rheoli’r cyngor a diwygio lles.” Dywedodd Colin Everett: “Mae’r cynnydd da sydd yn y Cynllun Gwella yn dangos ein bod yn gyngor syn perfformion dda, gan wneud argraff fawr mewn meysydd syn bwysig ir gymuned a gwasanaethau lleol.”


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint