Newyddion Diweddaraf

Y Cyngor yn Ennill Gwobr Tai

Published: 26/11/2014

Mae Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru (NEW Homes), cwmni tai fforddiadwy Cyngor Sir y Fflint, wedi ennill Gwobr Tai Cymru fawreddog. Enillodd Sir y Fflint wobr Syniad Newydd y Flwyddyn am fod yr awdurdod cyntaf yng Nghymru i sefydlu ei gwmni tai ei hun. Trefnwyd y gwobrau gan y Sefydliad Tai Siartredig ac fe aeth y Cyngor benben â thri phrosiect arall. Wedi ei gynllunio i ymateb ir heriau a brofir gan drigolion wrth gael mynediad at dai fforddiadwy, mae NEW Homes wedi ei sefydlu gan y Cyngor i gynyddur opsiynau tai sydd ar gael i drigolion. Mae’n cynnig nifer o wasanaethau rheoli tai wedi eu teilwra sydd wedi eu cynllunio i gynyddu nifer ac ansawdd y tai fforddiadwy yn y sir. Yn ogystal â gosod eiddo, mae NEW Homes hefyd yn rhedeg ystod o gynigion ar gyfer landlordiaid sydd i gyd yn cynnwys gwasanaethau parod i denantiaid’. Maer cwmni yn cynnig gwasanaeth gosod a rheoli eiddo a reolir yn llawn yn ogystal â chyfle unigryw i berchnogion tai dros 55 oed i brydlesu eu heiddo i’r cwmni a chael mynediad at lety cyngor addas. Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Dirprwy Arweinydd a Chadeirydd NEW Homes: “Rwyf wrth fy modd bod Sir y Fflint wedi ei chydnabod yn genedlaethol am ei gwaith arloesol wrth fynd ir afael â materion tai fforddiadwy ei thrigolion. Sefydlwyd NEW Homes i ddarparu dewis tai amgen a fforddiadwy i bobl leol nad ydynt yn gallu fforddio rhenti landlordiaid preifat neu’n gymwys i gael ty Cyngor. Mae llwyddiant y cwmni yn ei flwyddyn gyntaf yn galonogol iawn. Dywedodd y Cynghorydd Helen Brown, Aelod Cabinet Tai: “Rydym nin falch iawn o ennill y wobr yma. Mae NEW Homes yn ateb arloesol ir problemau a wynebir gan lawer o deuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio rhentir farchnad ond nad ydynt chwaith yn gymwys i gael tai cyngor. Rydym nin falch bod y syniad wedi ei gydnabod ar y lefel broffesiynol uchaf. Derbyniodd y tîm eu gwobr mewn seremoni ddydd Gwener 21 Tachwedd yn The Vale Resort, Bro Morgannwg. I gael rhagor o wybodaeth am y cwmni ar gwasanaethau a gynigir ewch i wefan NEW Homes www.northeastwaleshomes.co.uk neu eu ffonio ar 01352 701400. Delwedd: Disgrifiad: O’r chwith i’r dde yn y blaen: y Cyng. Bernie Attridge, y Cyng. Helen Brown, Colin Everett (Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint), Y Cyng. Glenys Diskin YH (Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint), Clare Budden (Prif Swyddog Cymuned a Menter) ac aelodau or Tîm Tai .


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint