Newyddion Diweddaraf

Lansio Gogledd Cymru Gyda’i Gilydd!

Published: 17/06/2019

Cynhaliodd Gogledd Cymru Gyda’i Gilydd - gwasanaeth di-dor newydd ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu – eu cynhadledd sefydlu yn Llandudno yn ddiweddar.

Yn y digwyddiad lansio, cyflwynwyd y Tîm Prosiect Gogledd Cymru Gyda’i Gilydd newydd, a fydd yn gweithio mewn partneriaeth ar bum ffrwd gwaith y rhaglen:

  • Gweithio Integredig 
  • Datblygu'r Gweithlu
  • Technoleg Gynorthwyol
  • Comisiynu a Chaffael
  • Newid Cymunedol a Diwylliannol 

Yn y gynhadledd roedd pobl gydag anableddau dysgu, aelodau o’u teuluoedd a’u gofalwyr a chynrychiolwyr o’r gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, cymunedol, gwirfoddol a’r trydydd sector. Roedd y digwyddiad yn amlygu themâu allweddol sydd wedi’u hymgorffori yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Y rhain yw:

Llais a rheolaeth – rhoi’r unigolyn a’u hanghenion yn ganolog i’w gofal, a rhoi llais, a rheolaeth iddynt gyrraedd y deilliannau sy’n eu cynorthwyo i gyflawni lles.

Atal ac ymyrryd yn fuan – cynyddu gwasanaethau ataliol o fewn y gymuned i leihau’r cynnydd mewn angen difrifol.

Lles – cefnogi pobl i gyflawni eu lles eu hunain a mesur llwyddiant gofal a chefnogaeth.

Cyd-gynhyrchu - annog unigolion i gymryd mwy o ran yn nyluniad a darpariaeth y gwasanaethau.

Mae Gogledd Cymru Gyda’i Gilydd yn brosiect gweddnewid dwy flynedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru, gyda’r nod o sicrhau bod iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn cydweithio’n well i gefnogi pobl sydd ag anableddau dysgu. 

Cyngor Sir y Fflint yw awdurdod arweiniol y prosiect hwn a dechreuodd y rheolwr tîm, Kathryn Whitfield, yn ei swydd ym mis Mawrth.  Ers hynny, mae hi wedi penodi deg swyddog ar draws Gogledd Cymru i gefnogi’r prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd Christine Jones, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint:

“Mae hwn yn brosiect hynod o gyffrous ac un o’i brif flaenoriaethau yw sefydlu cyfathrebiad effeithiol rhwng pobl sydd ag anableddau dysgu ac eraill.  Fel rhan o hyn, bydd y tîm yn datblygu ac yn darparu gwybodaeth hygyrch a chryno.  Mae’r tîm yn datblygu strategaeth gyfathrebu, bydd bwletinau rheolaidd, gwybodaeth drwy’r cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau rheolaidd ar gyfer y teuluoedd a budd-ddeiliaid amrywiol.” 

Learning Disabilities meeting 01.jpg

 

Learning Disabilities meeting 02.jpg

Learning Disabilities meeting 11.jpg

 

Learning Disabilities meeting 16.jpg
Learning Disabilities meeting 17.jpg         Learning Disabilities meeting 109.jpg

Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint