Newyddion Diweddaraf

Casglu Treth y Cyngor ac Ardrethi Busnes

Published: 17/06/2019

Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos mai Cyngor Sir y Fflint, gyda chefnogaeth trigolion a busnesau lleol, yw'r Cyngor sy'n perfformio orau yng Nghymru o ran casglu Treth y Cyngor ac Ardrethi Busnes. 

Ym mlwyddyn ariannol 2018/19, casglodd y Cyngor 98.2% o Dreth y Cyngor yn y flwyddyn yr oedd yn ddyledus ynddi, sy’n llawer uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 97.3%. Mae hyn yn golygu mai Sir y Fflint yw’r Cyngor sy’n perfformio orau yng Nghymru. Y ffigwr casglu hwn hefyd yw’r ganran gasglu uchaf mae Sir y Fflint wedi’i chael.

Bu i’r Cyngor hefyd gasglu 99.2% o Ardrethi Busnes yn y flwyddyn yr oeddent yn ddyledus ynddi, sydd hefyd yn rhoi Sir y Fflint fel y Cyngor sy'n perfformio orau yng Nghymru o ran casglu ardrethi masnachol.  

Dywedodd y Cynghorydd Glyn Banks, Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Sir y Fflint:

“Rydym yn falch o’r llwyddiannau hyn ac o gael cydnabyddiaeth gan Lywodraeth Cymru fel Cyngor gyda record ragorol o gasglu trethi lleol.   Rydym ni hefyd yn cydnabod y gall rhai teuluoedd a busnesau ei chael hi’n anodd talu, ac rydym ni'n annog unrhyw un sy'n cael trafferth talu i gysylltu’n fuan â’r Gwasanaeth Refeniw ar 01352 704848 bob tro fel y gallwn ni ddarparu cymorth ac arweiniad ymarferol ar y ffordd orau o dalu."

 


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint