Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus i Reoli Cwn 

Published: 31/07/2020

Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu ymgynghori ynglyn ag ymestyn y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus i Reoli Cwn fel sy’n ofynnol yn ôl Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014. 

Byddai’r gwaharddiadau a gynigir yn gofyn fod perchnogion cwn yn: 

- cael gwared o wastraff cwn ar unwaith oddi ar y llawr ym mhob lleoliad cyhoeddus;

- rhoi eu cwn ar dennyn pan gan gyfarwyddyd i wneud hynny gan swyddog awdurdodedig. Mae hyn yn berthnasol i dir cyhoeddus yn unig pan ystyrir fod ci allan o reolaeth neu’n achosi dychryn a thrallod;

- cadw cwn ar dennyn mewn mynwentydd;

- meddu ar ddull o gasglu gwastraff cwn o’r llawr os bydd swyddog awdurdodedig yn gofyn hynny.

Byddai gwaharddiad hefyd i gwn rhag cael mynediad i:

? mannau chwarae caeedig plant;

? ardaloedd chwarae caeau chwaraeon sydd wedi eu marcio;

? ardaloedd chwarae cyfleusterau chwaraeon neu hamdden penodol;

? tir ysgol.

Byddai torri unrhyw amod yn arwain at roi Rhybudd Cosb Benodedig i’r person sy’n gyfrifol am y ci.

Mae’r mater hwn yn agored i ymgynghori arno o’r 3 Awst 2020 drwy gyfrwng arolwg ar y dudalen gwe ganlynol siryfflint.gov.uk/rheolicwnGGMC sy’n cynnwys rhestr o safleoedd posibl ble byddai’r gwaharddiadau’n cael eu gweithredu, dogfen Cwestiynau Cyffredin, a chopi o’r gorchymyn drafft. 

A fyddech cystal â threulio amser yn llenwi’r arolwg? Rydym yn gwerthfawrogi eich barn a bydd yr ymgynghori ar agor hyd 4 Medi 2020.