Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Datganiad Cyngor Sir y Fflint ynglyn ag ysgolion

Published: 07/10/2020

Mae Cyngor Sir y Fflint, drwy weithio gydag asiantaethau partner, yn cymryd camau i atal lledaeniad COVID-19 ymysg pobl ifanc y sir, wrth i ledaeniad y firws barhau i gynyddu. Dyma pam y cyflwynwyd cyfyngiadau clo lleol mewn pedair sir yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys Sir y Fflint.

Os bydd unrhyw ddisgybl yn profi’n bositif, mae posibilrwydd cryf, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd, y bydd gofyn i’r flwyddyn ysgol gyfan hunan-ynysu am bythefnos.  Bydd maint y grwp y gofynnir iddynt hunan-ynysu yn dibynnu ar drefniadau sefydliadol yr ysgol unigol, gosodiad yr adeilad ac i ba raddau y cadwyd y disgyblion ar wahân yn ystod y diwrnod ysgol, ac argaeledd staff.

Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i adolygu nifer y cysylltiadau posibl fu gan ddisgybl a brofwyd yn bositif er mwyn penderfynu pwy sydd angen hunan-ynysu. Weithiau, daw gwybodaeth am ganlyniadau positif profion yn hwyr gyda’r nos neu dros benwythnos, felly ar y cychwyn, mae’n ddoeth dangos agwedd synhwyrol a gofyn i’r cohort cyfan hunan-ynysu er mwyn sicrhau diogelwch disgyblion. Bydd cyfle wedyn i adolygu’r sefyllfa a symudiadau’r disgybl sydd wedi profi’n bositif er mwyn gweld a oes modd lleihau nifer y disgyblion sy’n gorfod hunan-ynysu. Mae’n rhaid cael sicrwydd na fu cyfle i unrhyw groeshalogi ddigwydd cyn llacio unrhyw gyngor.

Mae’n rhaid rhoi blaenoriaeth i leihau trosglwyddiad y firws ac i ddiogelwch y gymuned. Gwyddom mai dyma’r ffordd fwyaf diogel i ymdrin â’r firws hwn sydd mor hawdd i’w drosglwyddo. Gallai’r lledaeniad waethygu eto drwy hunan-ynysu dim ond nifer fechan o ddisgyblion.

Dywedodd Prif Swyddog Addysg ac Ieuenctid, Cyngor Sir y Fflint, Claire Homard:

 “Mae gan ysgolion asesiadau risg llawn mewn lle ac maent yn arfer rhagofalon llym i amddiffyn staff a disgyblion hefyd. Maen ganddynt gynlluniau hefyd i osod disgyblion na allant fynychu’r ysgol ar eu llwyfannau dysgu digidol er mwyn sicrhau dilyniant i’r addysg.

 “Mae’n amhosibl i ysgolion fonitro beth fydd myfyrwyr yn ei wneud y tu allan i oriau ysgol. Mae’n bwysig felly i rieni a gofalwyr wybod ble mae eu plant a beth maen nhw’n ei wneud.  Ni ddylent fod yn cymysgu gyda ffrindiau o ysgolion gwahanol, er enghraifft. Rydym yn gofyn am gefnogaeth rhieni a gofalwyr gyda hyn er mwyn lleihau lledaeniad y firws a’i effaith ar ysgolion.”

Gofynnir i rieni a gofalwyr fod yn wyliadwrus am brif symptomau coronafeirws:

  • Peswch newydd neu gyson
  • Tymheredd uchel
  • Colli synnwyr arogleuo neu synnwyr blasu, neu newid iddynt

Dylai'r rhai a gynghorir i hunan-ynysu archebu prawf coronafeirws os ydynt yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, hyd yn oed os ydynt yn ysgafn. Gellir archebu prawf drwy ffonio 119 neu ar-lein: https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Mae hunan-ynysu yn golygu aros gartref, peidio â mynd y tu allan i ymarfer, i ymweld â siopau, ffrindiau a theulu neu fynd i unrhyw fan cyhoeddus arall. Peidiwch â gwahodd unrhyw un i’ch cartref.

Am wybodaeth bellach am y Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu, ewch i: https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws