Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Olwen yn dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed

Published: 08/07/2015

Ar 30 Mehefin, yng Nghartref Preswyl Croes Atti yn y Fflint, fe ddathlodd Olwen Ward (Bundred gynt) ei phen-blwydd yn 100 oed. Olwen oedd ail blentyn William ac Annie Bundred. Cafodd ei geni yn Ivy Bank ar Gadlys Lane, Bagillt ac roedd ganddi frawd hyn o’r enw John, brawd iau o’r enw Ted a hanner chwaer hyn o’r enw Gwen. Symudodd y teulu i Fryn Merllyn ac yna i Frynffynnon, lle cafodd ei magu. Ar ôl mynychu Ysgol Ramadeg Treffynnon, a datblygu ei medrau cerddorol fel cantores a feiolinydd, hyfforddodd Olwen fel nyrs yn Lerpwl cyn dychwelyd adref i gefnogi ei rhieni. Bu iddi ddychwelyd i nyrsio yn ddiweddarach yn Ysbyty Bach y Fflint. Yn 1941 priododd Olwen â Charles Ward, trydanwr a mab prif beiriannydd Glofa Llys Bedydd, a ganwyd eu plentyn cyntaf, Philip, y flwyddyn ganlynol. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ganwyd eu merched, Alison (1946) a Ruth (1953). Yn 1953 symudodd y teulu i Fryn Gwyn, cartref teulu Charles ym Magillt, a bu iddi fyw yno tan farwolaeth Charles yn 2013. Yn dilyn marwolaeth ei gwr, symudodd i Groes Atti. Drwy gydol ei bywyd mae Olwen wedi bod yn gefnogwr ffyddlon yr eglwys. I ddechrau roedd hi’n mynychu Eglwys Fethodistaidd Cymru ller oedd ei thad yn flaenor ond symudodd yn ddiweddarach ir Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru. Roedd ei chredoau yn meithrin ysbryd cymunedol cryf iawn ynddi a oedd yn adlewyrchu natur ei mam, a sefydlodd y Clinig Gofal Plant ym Magillt yn y 1940au. Roedd Olwen yn aelod gweithgar o’r clinig drwy gydol y 1950au. Mae Olwen wastad wedi bod yn berson di-lol ond roedd hi hefyd yn barod iawn i ymateb i anghenion unrhyw unigolyn yn y gymuned. Roedd hi hefyd yn aelod gweithgar o Undeb y Mamau a’r Cyngor Plwyf Eglwysig, ac am flynyddoedd lawer hi oedd Trefnydd Esgobaethol Dydd Gweddi Byd-Eang y Merched. Daeth ei theulu ynghyd ar ddiwrnod ei phen-blwydd i ddathlu. Caption for image 7293