Newyddion Diweddaraf

Rhybudd lladrata o dai

Published: 20/05/2014

Mae Safonau Masnach Sir y Fflint a Heddlu Gogledd Cymru yn codi ymwybyddiaeth ynghylch lladradau diweddar yn Sir y Fflint. Mae ymchwiliadau’r Heddlu wedi clustnodi rhai ardaloedd y mae galwyr diwahoddiad wedi ymweld â nhw cyn i ladradau ddigwydd ac maent yn credu y gall fod cysylltiad rhwng yr achosion o alw’n ddiwahoddiad a’r lladradau. Mae grwp Gostwng Troseddu Stepen y Drws Sir y Fflint yn codi ymwybyddiaeth o beryglon delio â galwyr diwahoddiad ar hyn o bryd ac yn cynghori sut i wneud yn siwr fod cartrefi a phethau gwerthfawr preswylwyr yn ddiogel. Arweinir y grwp gan Safonau Masnach Sir y Fflint ac mae’r aelodau’n cynnwys Heddlu Gogledd Cymru, Gwarchod Cymdogaeth Sir y Fflint, Wardeniaid Cymdogaeth Sir y Fflint ac Age Connects ymhlith sefydliadau eraill. Meddai Yolande Blower swyddog Safonau Masnach yn Sir y Fflint, sy’n cadeirio’r grwp: “Mae galwyr diwahoddiad yn aml yn hen gyfarwydd â’r hyn y maent yn ei wneud; mae ganddynt eu perswâd i brynu, atebion i’ch cwestiynau ac esgusodion i gyd wedi’u cynllunio ymlaen llaw. Byddant yn rhoi llawer o resymau i ennill eich hyder i gael mynediad i mewn i’ch cartref ac fe allai’r rheswm go iawn fod i weld pa bethau gwerthfawr a allai fod gennych neu ble’r ydych yn cadw ’goriadau eich car a phethau gwerthfawr eraill. “Mae’r grwp Gostwng Troseddu Stepen Drws wedi ymrwymo i wella diogelwch cymunedol ac rydym yn gofyn i breswylwyr hybu ysbryd cymunedol cadarnhaol, a chefnogi eich cymdogion, yn enwedig y rheini sy’n fregus. Rydym yn cynghori pob preswylydd i ddweud na wrth alwyr diwahoddiad a rhoi gwybod am unrhyw amheuon i naill ai Heddlu Gogledd Cymru neu’r Safonau Masnach.” Mae preswylwyr yn cael y cyngor canlynol i ddweud na wrth alwyr diwahoddiad: • Peidiwch byth â gadael i ddieithryn ddod i mewn i’ch cartref • Os oes gennych dwll sbïo neu gadwyn ar eich drws, defnyddiwch nhw wrth ateb y drws. • Arddangoswch sticer dim galw diwahoddiad – mae’n atal galwyr diwahoddiad I ofyn am sticer dim galw diwahoddiad ffoniwch safonau masnach Sir y Fflint ar 01352 703181. Mae’r heddlu’n gofyn i breswylwyr ffonio 101 neu Crimestoppers ar 0800555111 os ydynt yn gweld rhywbeth amheus a 999 os ydynt yn teimlo bod rhywun yn ceisio mynd i mewn i dy. Os ydych chi wedi bod yn ddioddefwr trosedd, pa un a ydych wedi rhoi gwybod amdano i’r heddlu ai peidio, gellwch gysylltu â Chymorth i Ddioddefwyr Cymru ar 0845 6 121 900 i gael help cyfrinachol, am ddim.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint