Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Wythnos Fusnes Sir y Fflint 13 - 16 Hydref

Published: 24/09/2015

Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint 2015 bron yma! Cynhelir y digwyddiad mawreddog, sydd bellach yn ei nawfed flwyddyn, rhwng 13 ac 16 o Hydref. Ein prif noddwyr eleni yw: AGS Security Systems (yn noddi Gwobrau Busnes Sir y Fflint) Westbridge Furniture Designs (yn noddi’r Arddangosfa Busnes) Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint wedi dod yn un o’r digwyddiadau pwysicaf oi fath yn y rhanbarth, gan ddenu tua 2,000 o gynrychiolwyr o fusnesau bob blwyddyn. Maen cefnogi’r gymuned fusnes yn y sir ac, yn gynyddol yn y rhanbarth ehangach, i hyrwyddo eu cwmnïau, datblygu cyfleoedd masnachu ac i godi proffil yr ardal fel cymuned fusnes fywiog ac yn lle gwych i fuddsoddi. Maer rhaglen wedi cael ei datblygu gyda anghenion busnesau lleol mewn golwg, ac eleni byddwn yn canolbwyntio ar gysylltu busnesau â gwleidyddiaeth, yr economi a rhagolygon y dyfodol ar gyfer twf. Mae uchafbwyntiau eleni yn cynnwys: Yr Arddangosfa Busnes ar 13 Hydref yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy a fydd yn rhoi llwyfan i arddangos busnesau lleol a chyfleoedd B2B, yn ogystal â seminarau ar dwf swyddi yng Nghymru, cyfryngau cymdeithasol, band eang cyflym iawn a phrentisiaethau a hyfforddiant. Yr Economi Cenedlaethol a Rhanbarthol ar 15 Hydref yng Ngwesty Dewi Sant, Ewloe, lle bydd siaradwyr yn tynnu sylw at bynciau gan gynnwys llwyddiant busnes, cyflwr y genedl a datblygu sgiliau rhanbarthol. Ymhlith y siaradwyr bydd Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint a fydd yn siarad am yr economi leol. Ar 16 Hydref bydd cyfle i fusnesau gymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb gyda AC ac AS yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy. Mae’n gyfle gwych i fusnesau i ymgysylltu â gwleidyddion yn cynrychioli pob plaid etholedig ac i ofyn cwestiynau. Mae’r themar rhagolygon rhanbarthol ar gyfer twf ar 14 Hydref yng Ngwesty Springfield, Treffynnon, yn cynnwys seminarau ar Gynllun Trafnidiaeth Lleol a Chenedlaethol, Prosiect Carchar Gogledd Cymru a phrosiectau adeiladu yn y sector gyhoeddus. Bydd busnesau yn cael gwybod am y prosiectau a sut y gallant gymryd rhan yn y broses. Dywedodd y Cynghorydd Derek Butler, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Economaidd, Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint yn helpu ein busnesau lleol ac yn rhoi ein hardal ar y map. Maen bartneriaeth unigryw a llwyddiannus iawn rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat. Byddwn yn annog cymaint o fusnesau â phosibl i gymryd rhan ac i wneud y mwyaf or cyfleoedd gwych sydd ar gael trwy gydol yr wythnos. Maen llwyfan gwych i rwydweithio ac i broffilio busnesau Sir y Fflint ir gynulleidfa ehangaf posibl. Am fanylion pellach ar yr holl ddigwyddiadau a gynhelir yn ystod yr Wythnos Fusnes ewch i www.flintshirebusinessweek.co.uk neu cysylltwch âr tîm Wythnos Fusnes ar 01352 703219.