Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Dee Wilfowlers

Published: 23/05/2014

Mae bron 100 o fagiau o sbwriel wedi’u casglu fel rhan o ymgyrch i dacluso ardal leol. Bu 35 o wirfoddolwyr o grwp Dee Wildfowlers yn casglu llanast oddi ar dir ger y bont newydd dros afon Dyfrdwy yn Sir y Fflint. Alex Williams, aelod  o’r Dee Wildfowlers drefnodd yr ymgyrch gyda chymorth Mike Taylor; llwyddwyd i gasglu dau lond trelar o wastraff, yn bennaf o’r blaendraeth a’r ymylon. Plastig oedd y rhan fwyaf o’r sbwriel, a hwnnw wedi’i olchi i’r lan gan lanw’r gaeaf ond roedd hefyd yn cynnwys gweddillion carafán, haearn sgrap a hen deiars ceir. Dywedodd Alex Williams o Dee Wildfowlers: “Hwn oedd y trydydd ymgyrch mawr i dacluso’r ardal dros y 12 mis diwethaf ac mae tunelli o sbwriel wedi’u clirio oddi ar dros tua un cilometr sgwâr. Byddai ymwelwyr â’r ardal yn cael trafferth cael hyd i ddarn o sbwriel yn awr. Mae’r cyfan yn gynefin glân o laswelltir a choedwig lle gall planhigion ac anifeiliaid ffynnu.” “Mae’n wych meddwl bod ymgyrchoedd tebyg ar y gweill ar hyd aber afon Dyfrdwy yn ystod Wythnos Cadw Cymru’n Daclus; a throi’r aber cyfan yn dir glân a braf.” Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: “Mae’n braf gweld pobl yn gwirfoddoli i helpu’r ardal leol. Hoffwn ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser er budd ymwelwyr ac i helpu’r amgylchfyd.”  Pennawd: Gwirfoddolwyr o grwp Dee Wildfowlers gydar sbwriel a gasglwyd ger y bont newydd dros afon Dyfrdwy.