Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Sir y Fflint yn cefnogi ymgyrch Genedlaethol "5 Angeuol"

Published: 18/01/2021

Heddlu Dyfed-Powys i lansio ymgyrch Genedlaethol ‘5 Angeuol’ fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar Ddiogelwch Ffyrdd

Ddydd Mawrth 19eg Ionawr 2021, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn cynnal diwrnod ymgysylltu cymunedol rhithiol a fydd yn canolbwyntio’n benodol ar Ddiogelwch Ffyrdd, lle bydd Heddlu Dyfed-Powys yn lansio ymgyrch genedlaethol, 5 Angeuol.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn arwain ar lefel genedlaethol ar yr ymgyrch 5 Angeuol, sy'n canolbwyntio ar y pum llinyn sy'n ymwneud â'r prif ffactorau sy’n dueddol o arwain at wrthdrawiadau angheuol a gwrthrawiadau lle ceir anafiadau difrifol, sef yfed a gyrru / cyffuriau; goryrru; ddim yn gwisgo gwregys diogelwch; defnyddio ffôn symudol; gyrru diofal.

Bydd yr Ymgyrch yn cael ei lansio gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn fyw ar Facebook, yn ystod ei ddarllediad byw cyntaf o’r flwyddyn, ddydd Mawrth Ionawr 19eg lle bydd ACC Mark Travis o Heddlu De Cymru yn ymuno ag ef, sef Arweinydd Strategol ar gyfer Plismona Ffyrdd yng Nghymru, a Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GoSafe.

Nod yr Ymgyrch Angheuol 5 yw codi ymwybyddiaeth o'r llinynnau 5 Angeuol I yrwyr yn gyffredinol, addysgu gyrwyr, gorfodi cydymffurfiad â rheoliadau traffig ar y ffyrdd, tynnu sylw'r cyfryngau at y pwnc ac o ganlyniad, lleihau nifer y pobl a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol ar ein ffyrdd.

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn; “Yn 2019, cafodd 1,193 o bobl eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiadau ar y rhwydwaith ffyrdd yng Nghymru - mae hon yn gyfradd anffodus iawn, na ddylid ei derbyn ac rwyf wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn nodi ffyrdd o leihau’r ystadegau hyn, ynghyd a’r gost ddynol ofnadwy. Rwy'n benderfynol o weithio gyda chydweithwyr o'r pedwar Llu yng Nghymru yn ogystal â phartneriaid allweddol fel GoSafe i sicrhau cyfuniad cywir o addysg, gorfodaeth ac ymgyrchoedd i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel.

“Rwy’n edrych ymlaen at lansio’r ymgyrch 5 Angeuol ddydd Mawrth yn ystod fy niwrnod Ymgysylltu Cymunedol. Gall y llinynnau, sy'n cynnwys, goryrru, defnyddio ffôn symudol, peidio â gwisgo gwregys diogelwch, gyrru diofal, a gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau oll arwain at ganlyniadau dinistriol; nid yn unig ar y rhai a fu'n rhan o'r gwrthdrawiad, ond hefyd ar y cylch ehangach o deulu a ffrindiau. Gobeithio, trwy ymgyrchoedd fel 5 Angeuol, y gallwn weithio gyda'n gilydd i godi ymwybyddiaeth o faterion allweddol a sicrhau bod ein ffyrdd yn dod yn fwy diogel ”.

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GoSafe, “Y pum llinyn a nodwyd yw’r prif gyfranwyr at wrthdrawiadau angheuol ar ffyrdd Cymru. Mewn cydweithrediad â'n partneriaid gan gynnwys y Gwasanaeth Tân ac Achub ac Awdurdodau Lleol rydym yn cynnal amryw o ymgyrchoedd trwy gydol y flwyddyn gan godi ymwybyddiaeth o sut y gall pob defnyddiwr ffordd chwarae ei ran wrth wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel os gwnânt y pethau bach i leihau'r risg hon.

“Trwy ymgysylltu â defnyddwyr ffyrdd mewn digwyddiadau, hyrwyddo’r negeseuon diogelwch craidd hyn dros y cyfryngau cymdeithasol ac mewn ymgyrchoedd hysbysebu a thrwy weithrediadau ar y cyd â’n gwahanol bartneriaid a chydweithwyr, nid yw’r Ymgyrch Angheuol Pump byth yn bell o graidd yr hyn a wnawn.

“Nod strategol GoSafe yw gwneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel a lleihau anafiadau a marwolaethau ar ffyrdd Cymru. Trwy gefnogi’r Ymgyrch 5 Angeuol, a chodi ymwybyddiaeth o sut y gall newid mewn ymddygiad ac agwedd arwain at daith fwy diogel i holl ddefnyddwyr y ffordd, ein nod yw annog mwy o fodurwyr, o bob oed, i wneud y dewis diogel a helpu i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb. ”

Dywedodd yr Arweinydd Strategol ar gyfer Plismona Ffyrdd yng Nghymru, ACC Mark Travis o Heddlu De Cymru; “Rwyf wedi ymrwymo i wella diogelwch ar y ffyrdd a hyrwyddo gyrru mwy diogel nid yn unig o fewn ardal fy Heddlu i yma yn Ne Cymru, ond hefyd ar lefel Genedlaethol ledled Cymru a thu hwnt, a rwy’n annog pobl i gymryd rhan yn yr Ymgyrch 5 Angeuol yr ydym yn ei lansio i helpu i hyrwyddo’r negeseuon allweddol.

“Mae gan bob un o bum llinyn yr ymgyrch hon ar eu pennau eu hunain y potensial i fod yn ffactor cyfrannol wrth i rywun gael ei ladd neu ei anafu’n ddifrifol. Yn bwysig, maent hefyd yn ymddygiadau y gall defnyddwyr ffyrdd fod yn uniongyrchol gyfrifol amdanynt a'u rheoli. "

“Mae cadw pobl yn ddiogel ar ein ffyrdd yn fater y gall pawb fod yn rhan ohono. Mae gan unigolion, teuluoedd, ffrindiau a chymunedau i gyd ran i'w chwarae wrth helpu i hyrwyddo gyrru mwy diogel yn y wlad, a gobeithio y bydd pobl yn cefnogi'r ymgyrch ac yn gweithio gyda ni i hyrwyddo'r negeseuon allweddol mewn cymunedau lleol.

“Dim ond trwy weithio gyda'n gilydd y gallwn hyrwyddo gyrru mwy diogel yng Nghymru, gwella diogelwch ar y ffyrdd ac yn y pen draw, helpu i achub bywydau.”

Yn ystod ei Ddiwrnod Ymgysylltu â'r Gymuned rithiol, bydd y Comisiynydd Dafydd Llywelyn hefyd yn cwrdd â chynrychiolwyr cymunedol ym Mhowys, i drafod materion diogelwch ar y ffyrdd mewn rhai ardaloedd o fewn y Sir cyn lansio'r Ymgyrch 5 Angeuol ar dudalen facebook Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys - www.facebook.com/DPOPCC - am 5: 00yp.