Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Y Cabinet yn ystyried cynnydd blynyddol cadarnhaol y Cyngor – 2020/2021

Published: 10/06/2021

Gofynnir i Aelodau Cabinet nodi cynnydd, perfformiad a’r risgiau a nodir yn adroddiad diwedd y flwyddyn Cynllun y Cyngor ar gyfer 2020/21 yn y cyfarfod ddydd Mawrth, 15 Mehefin.

Cafodd Cynllun y Cyngor 2017/23 ei fabwysiadu gan y Cyngor ym Medi 2017. Mae Sir y Fflint wedi perfformio yn dda yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac yn profi unwaith eto ei fod yn Gyngor sy’n perfformio’n uchel.  Er gwaethaf blwyddyn heriol yn sgil Covid-19, mae 67% o’r gweithgareddau yn gwneud cynnydd da a dim ond 13% sydd heb gyrraedd eu targedau – oll yn sgil y sefyllfa digynsail a grëwyd gan y pandemig.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ian Roberts:

“Trwy Gynllun y Cyngor, rydym yn blaenoriaethu meysydd a gwasanaethau sy’n bwysig i’n cymuned. Caiff ei fonitro trwy gydol y flwyddyn er mwyn asesu os fyddwn yn taro ein targedau. Er gwaethaf nifer o flynyddoedd o her ariannol a’r flwyddyn hynod o anodd rydym oll wedi ei brofi, mae Sir y Fflint yn parhau i fod yn Gyngor sy’n perfformio’n gryf.” 

Roedd nifer o gyflawniadau trwy gydol y flwyddyn, gyda rhai wedi’u rhestru isod:

 • Cafodd dros 64% o bobl ifanc 16 – 18 oed yn y system cyfiawnder ieuenctid gynnig addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. 
 • Dros 63% o wastraff wedi’i ailddefnyddio, ailgylchu neu ei gompostio. 
 • Cyfartaledd cyfradd ailgylchu o dros 80% ar draws holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref er gwaethaf cyfyngiadau Covid.
 • Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif – 17,405.
 • Mae cyfradd ateb galwadau cyffredinol y Ganolfan Gyswllt ar gyfer y flwyddyn yn 93.64%, ac yn welliant o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol o 87%, er gwaethaf y cynnydd yn nifer y galwadau.
 • 169 o dai fforddiadwy yn eiddo i ac wedi’u rheoli gan Gartrefi NEW.
 • 93 o dai fforddiadwy wedi’u cwblhau neu yn cael eu hadeiladu trwy’r Rhaglen Adfywio a Thai Strategol.
 • Lefel boddhad tenantiaid Cyngor dros 96%.
 • 2,173 o fesurau arbed ynni wedi’u darparu er mwyn lleihau tlodi tanwydd. 
 • Er gwaethaf oedi yn sgil Covid-19, agorodd y cynllun gofal ychwanegol diweddaraf, Plas yr Yrwn yn Nhreffynnon, gan greu 55 o unedau gofal ychwanegol.
 • Mae cyfanswm yr unedau gofal ychwanegol a ddarperir yn Sir y Fflint bellach yn 239.

Mae adnoddau yn parhau i fod yn heriol, ond er gwaethaf hyn, roedd y Cyngor wedi gallu gosod cyllideb gytbwys ar gyfer 2021/22.

Dywedodd Prif Weithredwr Sir y Fflint, Colin Everett: 

“Mae Sir y Fflint wedi bod yn greadigol ac yn llwyddiannus i gyflawni ei nodau am flwyddyn arall.  Mae rhai prosiectau wedi dod i ben, mae rhai yn parhau ac yn symud i’r flwyddyn nesaf wrth i Sir y Fflint barhau i gyrraedd a rhagori ei dargedau, er gwaethaf yr heriau economaidd parhaus a’r argyfwng iechyd.”