Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £14 miliwn yn moderneiddio dros 100 o lyfrgelloedd

Published: 04/03/2016

Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru, dros y naw mlynedd diwethaf, wedi buddsoddi dros £14 miliwn yn diweddaru a moderneiddio 100 a mwy o lyfrgelloedd cyhoeddus ledled Cymru.   Mae’r arian wedi cael ei ddefnyddio i wella’r cyfleusterau cyhoeddus- popeth o ddiweddaru’r systemau TGCh i wella ardaloedd y cyhoedd a chreu mwy o lyfrgelloedd hyblyg; mae hyn wedi arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy’n defnyddio’r cyfleusterau ac yn ymaelodi.   Mewn rhai llyfrgelloedd, mae cyd-leoli gwasanaethau wedi digwydd lle mae’r llyfrgelloedd wedi cael eu gweddnewid yn ganolfannau cymunedol.  Mae gwasanaethau eraill y cynghorau yn cael eu sefydlu yn y llyfrgelloedd – er enghraifft, cyfleusterau hamdden a chyngor ar dai.   Mae help ariannol Llywodraeth Cymru’n helpu i wneud llyfrgelloedd Cymru yn llwyddiant.  Yn 2014-15, ymwelodd dros 13.6 miliwn o ddinasyddion â llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru a chafodd dros 11.1 o lyfrau eu benthyg.   Mae’r Dirprwy Weinidog yn dathlu’r cyhoeddiad yn agoriad swyddogol Llyfrgell Glannau Dyfrdwy.   Cafodd Cyngor Sir y Fflint £92,000 gan Raglen Llyfrgelloedd a Dysgu Cymunedol Llywodraeth Cymru i greu ardaloedd cyd-leoli newydd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.   Yn y llyfrgell newydd, mae systemau hunan-wasanaeth ar gael – mae hyn yn golygu bod y llyfrgell yn gallu parhau i fod ar agor pan mae’r ganolfan hamdden ar agor.  Mae defnyddwyr y llyfrgell hefyd yn gallu defnyddio’r caffi a’r cyntedd i ddarllen, cael tamed i’w fwyta a chysylltu â’r Wi-Fi.   Cyn yr agoriad swyddogol, dywedodd y Dirprwy Weinidog:   “Mae ein hymrwymiad a’n buddsoddiad mewn llyfrgelloedd yn eu helpu i fod yn berthnasol i fywydau pobl heddiw.  Mae Glannau Dyfrdwy yn enghraifft rhagorol o sut mae cyd-leoli yn gallu apelio at gynulleidfaoedd newydd ac mae’r cyfleusterau newydd a’r oriau agor hirach o fantais i’r rheini sydd eisoes yn defnyddio’r llyfrgell.   “Mae llyfrgelloedd yn asedau cymunedol pwysig.  Maen nhw ar agor i bawb ac yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cymdeithasol ac addysgol.  Mae llyfrgelloedd yn wahanol i’r hyn yr oedden nhw’n arfer bod; bydd defnyddwyr hen a newydd yn cael eu synnu cymaint o wasanaethau cyhoeddus sydd ar gael mewn llyfrgelloedd.  Rwy’n falch iawn bod ein help ni yn galluogi’r gweddnewidiad hwn i barhau fel bod llyfrgelloedd yn parhau i fod yn rhan bwysig o’n cymunedau.”   Mae gan lyfrgell Glannau Dyfrdwy 5,000 o lyfrau newydd a 4 cyfrifiadur cyhoeddus ynghyd ag 20 tabled y gellir eu defnyddio yn y llyfrgell. Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint:   “Mae’r ganolfan newydd yn rhan o fuddsoddiad gwerth £250,000 yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy gyda chyfraniadau ariannol mawr gan Lywodraeth Cymru. “Mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn atyniad mawr yn Sir y Fflint a bydd y llyfrgell newydd, ynghyd â’r gwelliannau mawr sydd wedi cael eu gwneud i’r fynedfa a’r dderbynfa yn sicrhau ei fod yn lle deniadol i ymweld ag ef ac yn parhau i fod yn lle pwysig yn yr ardal.”