Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Addewid Cyflogwyr

Published: 11/04/2014

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ddyfodol gweithwyr a phreswylwyr trwy lansio addewid cyflogwyr. Nod y fenter yw cefnogi gweithwyr a phreswylwyr yn y Sir trwy greu cyfleoedd. Yn benodol, cymryd cam ymhellach pan fyddir yn gofalu am staff a chwsmeriaid, hyrwyddo gweithio’n lleol a gwneud y Sir yn lle gwell i fyw a gweithio. Trwy gymryd rhan ochr yn ochr â chyrff Bwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLl) Sir y Fflint sy’n bartneriaid uchelgais y cyngor yw bod yn gyflogwr o ddewis; i ddatblygu, hybu a chefnogi amrywiaeth o gyfleoedd dysgu gydol oes i bobl sy’n gweithio, mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion, ac yn ein cymunedau; i ddatblygu, hybu a chefnogi amrywiaeth ehangach o gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant i bawb, gyda phobl ifanc 16 i 24 mlwydd oed yn flaenoriaeth. Yn y lansiad ar ddydd Iau 3 Ebrill 2014 gwelwyd partneriaid y BGLl yn ymuno yn eu hymrwymiadau i’r holl staff. Mae’r BGLl yn cynnwys Cyngor Sir y Fflint, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), Coleg Cambria, Cyngor Sir y Fflint (CSFf), Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (CGLlSFf), Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prawf Cymru a Llywodraeth Cymru. Ar y cyd â’r holl bartneriaid, mae’r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau lefelau uchel o lythrennedd a rhifedd ymhlith gweithwyr, datblygu swyddi gyda hyfforddiant yn y gwaith ac i ffwrdd o’r gwaith, datblygu gweithwyr i gwrdd â’r anghenion yn awr ac yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys ymagwedd newydd at brofiad gwaith a phrentisiaethau, darparu cyfleoedd i symud ymlaen a chyfleoedd gyrfa, recriwtio’n deg o’r tu mewn i farchnad lafur Sir y Fflint tra bydd sicrhau iechyd a lles gweithwyr yn cael ei ddiogelu a’i hyrwyddo yn y gweithle. Trwy ymuno â’r Addewid Cyflogwyr, mae’r Cyngor yn anelu at gynyddu nifer ac amrywiaeth y cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith; datblygu Rhaglen Entrepreneuriaeth; datblygu Rhaglen Cyflogadwyedd; cyfrannu at amrywiaeth ehangach o lwybrau at gyflogaeth; datblygu gwybodaeth am y farchnad lafur leol a datblygu ymagweddau mwy arloesol at gynllunio’r gweithlu. Meddai’r Cynghorydd Billy Mullin, Aelod y Cabinet dros Reoli Corfforaethol: “Uchelgais y Cyngor yw annog holl bartneriaid y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i gefnogi’r nodau sy’n gysylltiedig â’r addewid hwn. Bydd yn datblygu ffyrdd newydd o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus sydd â’r potensial i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl yr un pryd â gwneud gwell defnydd o arian cyhoeddus.” I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Chyngor Sir y Fflint ar 01352 702128. Capsiwn y Llun: Ian Budd Cyngor Sir y Fflint, Sioned Rees, Llywodraeth Cymru, Jackie James, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Judith Magaw, Prawf Cymru, Paul Whiting, Prifysgol Glyndwr, Karen Armstrong, Cyngor Sir y Fflint, Paul Corner, Cyngor Sir y Fflint, Ruth Simmons Prif Swyddog Tân Cynorthwyol, Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru, David Jones, Coleg Cambria, Y Cyng. Aaron Shotton, Cyngor Sir y Fflint, John Darlington, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Y Prif Arolygydd Dave Owens, Heddlu Gogledd Cymru a Colin Everett, Cyngor Sir y Fflint.