Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Rhaglen Grant Cyfalaf Cynnig Gofal Plant yn helpu darparwyr gofal plant lleol

Published: 13/07/2021

Mae Blynyddoedd Cynnar Sir y Fflint wedi cymeradwyo 105 o geisiadau gan ddarparwyr gofal plant, yn eu helpu i wella’r cyfleusterau y maent yn eu cynnig neu i leihau'r oedran y gallent ddarparu ar eu cyfer i gynnwys plant 3 a 4 mlwydd oed. 

Gwobrwywyd £500,000 o arian Llywodraeth Cymru i’r Cyngor o’r cynllun grant ac £122,000 ychwanegol ar gyfer gwaith Cyfalaf yn gysylltiedig â COVID-19. 

O’r 105 o geisiadau a gafodd eu cymeradwyo rhwng 2018 a 2021, roedd 23 yn gysylltiedig â COVID-19. 

Dywedodd Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint, Y Cynghorydd Christine Jones:

“Bydd rhieni sy’n gweithio ac angen gofal plant Cyn Ysgol yn elwa o’r swm sylweddol yma o arian ar gyfer Sir y Fflint ac yn cynnig cyfleusterau modern i blant chwarae, dysgu a datblygu.”

Dywedodd Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid Sir y Fflint, Y Cynghorydd Ian Roberts:

“Mae cydweithwyr y gwasanaethau cymdeithasol wedi gweithio mewn partneriaeth lawn â swyddogion addysg ar y cynllun hanfodol yma ac rwy’n llawn gefnogi’r rhaglen ardderchog yma sydd, fel y gwelwch chi, yn darparu cyfleusterau gofal plant o’r radd flaenaf ar gyfer nifer o blant yn y sir.”

Isod mae rhai enghreifftiau o’r gwahaniaethau mae’r grantiau yma wedi eu gwneud i blant lleol.

Yn ystod 2019 – 2021 roedd modd i Sêr Bach – Glannau Dyfrdwy ailwampio eu cegin.

Dywedodd Becky ac Ellie o Sêr Bach:

“Hoffai Sêr Bach ddiolch o waelod calon i’r tîm am ganiatáu i ni gael yr arian yma er mwyn gwneud y newid yma yn bosib. Roedd yr hen gegin wedi bod yn rhan o Sêr Bach o’r dechrau, ac er ei fod yn dal i ddarparu pob dim i ni yr oedd ei angen arnom, roedd ôl defnydd arno ac roeddem yn dechrau cael trafferth defnyddio’r cyfleusterau oedd gennym ni. Galluogodd y grant yma i ni ddiweddaru ein hoffer a darparu storfa ychwanegol yr oedd mawr ei angen a’n galluogi ni i gyrraedd at yr offer yn haws."

Little stars Pic 2.jpg     

o'r blaen 

Little stars Pic 1.jpg

ar ôl

 

Derbyniodd Meithrinfa Ddydd Hope Green arian ychwanegol LlC ar gyfer gwaith cyfalaf yn gysylltiedig â COVID-19 er mwyn adeiladu llyfrgell tu allan a oedd wedi ei awyru a’i wresogi. Wrth osod hysbysfwrdd y tu allan, gall rhieni weld yr wybodaeth ddiweddaraf, yn hytrach na gorfod rhoi copïau papur i bawb.

Dywedodd Jill o Feithrinfa Ddydd Hope Green:

“Mae’r grant bychan wedi ein galluogi i brynu sawl adnodd newydd ar gyfer y tu mewn a’r tu allan ac mae’r plant wedi mwynhau eu defnyddio. Mae’r adnoddau yma wedi darparu cyfleoedd newydd i ddysgu ar hap ac wedi eu cynllunio. Oherwydd COVID-19 rydym ni wedi bod yn treulio mwy o amser yn yr awyr agored ac mae’r adnoddau newydd wedi ein galluogi i ehangu’r ystod o weithgareddau y gallwn eu cynnig. Teimlwn fod y grant yma wedi cael effaith positif ar yr hyn mae’r plant yn ei ddysgu a’u datblygiad.”

Notice Board (1).jpg       Replacement Bikes etc.jpg

  

Stori lwyddiannus arall yw Gwasanaeth Gwarchod Plant – Little Monsterz. Fe wnaethant ddefnyddio ei grant ar gyfer ystafell chwarae tu allan a tho dros ardal chwarae â decin.

Dywedodd Karen o Little Monsterz:

“Ni allai’r amseru wedi bod yn fwy perffaith i ni gael yr ystafell chwarae tu allan a’r to dros yr ardal chwarae â decin. Er mwyn iechyd a lles ein plant rydym ni wedi treulio mwy o amser nag erioed yn chwarae tu allan. Mae’n galluogi plant i dreulio amser tu allan hyd yn oed os yw hi’n bwrw glaw. 

Mae gennym y lle i storio a chael cyfarpar ar gyfer yr ystafell chwarae tu allan, gydag eitemau hyfryd i annog y plant i fod yn greadigol.  Maent yn dysgu mewn modd pleserus a hwylus. Os ydyn nhw eisiau amser tawel gallent wneud eu hunain yn gyfforddus ar y glustog enfawr a darllen llyfr. 

Mae’n wych fod ganddynt le ychwanegol, gallent fynd fel y mynnant o’r ystafell chwarae dan do i’r decin ac yna i’r ardal chwarae tu allan, gan chwarae ag unrhyw beth mae eu dychymyg eisiau iddynt.”

Karen Maher Pic 2.jpg   

 o'r blaen 

Karen Maher Pic 6.jpg

ar ôl

Mae’n ofynnol i’r Awdurdod Lleol weinyddu a rheoli Cynllun y Grantiau Bychan ar gyfer darparwyr gofal plant Sir y Fflint, gan sicrhau eu bod yn gweithio mewn partneriaeth â chynrychiolwyr o’r sefydliadau ambarél ar gyfer gofal plant (CWLWM) – Blynyddoedd Cynnar Cymru, Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, Mudiad Meithrin, NDNA Cymru (National Day Nurseries Association Cymru) a PACEY Cymru (Professional Association for Childcare and Early Years) wrth ystyried ceisiadau.