Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Digwyddiad dathlu wedi’i drefnu ar gyfer 10fed pen-blwydd Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy

Published: 05/08/2016

I ddathlu 10fed pen-blwydd Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy, bydd digwyddiad glanhau blynyddol ar hyd glannau’r Afon Dyfrdwy, digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal i ddathlu popeth syn gysylltiedig âr afon ai chymunedau, yn y gorffennol ar presennol. Bydd Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy GWIRIONEDDOL yn cael ei gynnal ym Mharc Cae Edgar, Handbridge, Caer ddydd Sadwrn, 17 Medi o 11am tan 3pm. Mae’r digwyddiad i’r teulu hwn wedi ei drefnu drwy gydweithio ar draws y ffin rhwng Cymru a Lloegr er budd yr holl gymunedau lleol sy’n byw ger yr afon. Bydd yn gweld sefydliadau a grwpiau ledled dod Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd i ddathlur achlysur gyda gweithgareddau ac arddangosiadau i bawb eu mwynhau. Maer digwyddiad glanhau blynyddol Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy, a drefnwyd gan Gyngor Caer a Gorllewin Swydd Gaer, Cyngor Sir y Fflint, Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru yn addo bod yn fwy ac yn well nag erioed ar gyfer ei ben-blwydd yn 10 oed. Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint: “Mae Cyngor Sir y Fflint yn falch o fod yn rhan o ddathlu degfed pen-blwydd Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy. “Ers ei sefydlu yn 2007, mae mwy a mwy o fusnesau, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr yn cymryd rhan a hoffwn gydnabod eu cymorth amhrisiadwy wrth helpu i gadw ein harfordir yn lân ar gyfer ymwelwyr a bywyd gwyllt. Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Samantha Dixon: “Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy ers rhai blynyddoedd bellach ac wrth i nifer y gwirfoddolwyr a phartneriaid dyfu, mae wedi datblygu o gasglu sbwriel ar hyd glannau’r afon Dyfrdwy i gynnwys plannu bylbiau, paentio meinciau a chynnal a chadw perthi, llwybrau a choed. “Maen briodol ar gyfer y 10fed pen-blwydd ein bod yn cynnal digwyddiad dathlu i ddod ag unigolion, sefydliadau a busnesau sydd â chysylltiad ân afon wych ynghyd. “Rwyn gobeithio y bydd cynifer o bobl â phosibl yn gallu dod draw i ymuno âr dathliadau. Dywedodd Carys Bebb, Swyddog yr Amgylchedd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru: “Maer Afon Dyfrdwy yn adnodd mor bwysig i ni yng Ngogledd Cymru ac rydym yn gweithion galed iw diogelu. “Maen darparu dwr yfed i filiynau o bobl, yn gynefin gwych ar gyfer bywyd gwyllt gyda eogiaid syn mudo yma i silio ac yn cefnogi diwydiant ar draws yr ardal. “Mae hefyd yn rhywle i bobl fynd a mwynhau ein hamgylchedd naturiol, felly mae Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy yn bwysig iawn er mwyn ei chadwn lân a heb sbwriel. Dywedodd Jo Holden, Cydlynydd Dalgylch Asiantaeth yr Amgylchedd: “Maen bwysig iawn i bobl allu mwynhau’r awyr agored sydd ganddynt fynediad iddo. Dyna pam y llynedd gwnaethom greu llwybr troed newydd i drigolion o Blacon i gael mynediad i Barc Manwerthu Greyhound. Eleni rydym yn mynd i fod yn gwneud rhywfaint o waith cynnal a chadw cyffredinol, cael gwared ar sbwriel or ardal a’i gwneud hyd yn oed yn well! Casglwyd mwy na 157 o fagiau o sbwriel yn ogystal â 18 o eitemau mawr y llynedd - gan gynnwys trolïau siopa, beiciau, cadeiriau plastig, seston toiled a bin compostio – yn ystod y digwyddiad y llynedd yng Ngorllewin Swydd Gaer. Er bod parcio yn gyfyngedig yn Handbridge, mae Parc Cae Edgar ond yn daith gerdded fer o ganol y ddinas. Mae gwybodaeth am barcio, amserlenni bysiau a gwasanaeth parcio a theithio traws-dinas newydd ar gael ar wefan y Gyngor Caer a Gorllewin Swydd Gaer: www.cheshirewestandchester.gov.uk. Nodiadau i olygyddion: Mae Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy wedi bod yn ddigwyddiad blynyddol ers 2007. Dechreuodd y syniad gyntaf ar draeth Talacre pan benderfynodd Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir y Fflint a’r partneriaid BHP Billiton, Presthaven Sands, Clwb Traeth Talacre, y gymuned leol a Chyfoeth Naturiol Cymru gynnal arolwg or traeth i helpu i dynnu sylw at sbwriel morol ar niwed y gall ei achosi. Ers hynny, mae Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Bwrdeistref Cilgwri a Pharc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal â llawer o wirfoddolwyr a busnesau lleol eraill - gan gynnwys Airbus, Kingspan a Kimberley Clark - hefyd wedi cymryd rhan ac maer digwyddiad wedi mynd o nerth i nerth.