Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


“Rascals Bach Iach”

Published: 04/05/2017

Mae Grwp Chwarae Little Rascals yng Nghei Connah yn dathlu ar ôl dod yn gylch chwarae cyntaf yn Sir y Fflint i gwblhau Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy. Gweithiodd staff y grwp chwarae gyda phlant a rhieni i wella chwe maes y mae’r cynllun yn ymdrin â nhw: · Maeth ac Iechyd y Geg · Gweithgareddau Corfforol / Chwarae Bywiog · Iechyd Meddyliol ac Emosiynol, Lles a Pherthnasau · Amgylchedd · Diogelwch · Hylendid · Iechyd a Lles yn y Gweithle Mae hwn yn gynllun cenedlaethol a reolir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n cael ei gydlynu yn Sir y Fflint fel estyniad i’r Cynllun Ysgolion Iach. Mae Little Rascals wedi bod yn cymryd rhan yn y Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy ers 2013, gan dderbyn cyngor, hyfforddiant a chymorth gydag adnoddau. Maen nhw wedi llwyddo i hyrwyddo hylendid, gweithgarwch corfforol, bwyta’n iach a sgiliau cymdeithasol ymhlith y plant yn eu gofal. Mae Meithrinfa Ddydd Sunray, Nercwys, Amanda Calloway (Gwarchodwr Plant o Dreuddyn) a Grwp Chwarae’r Santes Gwenffrewi hefyd wedi cwblhau pob agwedd ar y cynllun yn ddiweddar. Dywedodd Prif Swyddog Addysg ac Ieuenctid Sir y Fflint, Ian Budd: “Mae arferion iach yn cael eu sefydlu yn y blynyddoedd cynnar, ac felly mae gweithwyr proffesiynol y blynyddoedd cynnar yn bobl ddelfrydol i annog byw’n iach. Mae ganddyn nhwr potensial i wneud cyfraniad enfawr at iechyd a lles y plant yn eu gofal ac mae’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy yn eu helpu nhw i wneud hynny. Mae staff yr holl leoliadau wedi dangos ymrwymiad gwirioneddol ir cynllun ac i les y plant, ac maen nhw’n haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith caled.”