Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Sir y Fflint yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth

Published: 10/05/2017

Bydd Pythefnos Gofal Maeth, sef ymgyrch recriwtio flynyddol i annog pobl i ystyried gyrfa ym maes maethu, yn dechrau ddydd Llun 8 Mai a bydd ymlaen tan ddydd Sul 21 Mai. Mae gwasanaeth maethu Cyngor Sir y Fflint yn cefnogi’r ymgyrch hon eleni a byddant yn cynnal sesiwn wybodaeth yng Ngwesty Springfield, Treffynnon nos Fawrth 16 Mai er mwyn rhoi mwy o wybodaeth i chi ynglyn â bod yn ofalwr maeth. Pythefnos Gofal Maeth yw’r ymgyrch fwyaf yn y DU i godi ymwybyddiaeth o ofal maeth ac mae’n cael ei drefnu gan yr elusen faethu flaenllaw, Y Rhwydwaith Maethu. Mae angen 9,070 o deuluoedd maethu newydd i ofalu am amryw o blant dros y 12 mis nesaf yn unig. Mae’r angen mwyaf am ofalwyr maeth ar gyfer plant hyn, grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant anabl a phlant sy’n ceisio lloches ar eu pennau eu hunain. Dywedodd Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint, Neil Ayling: “Mae gennym eisoes 120 o deuluoedd lleol sy’n maethu gyda Chyngor Sir y Fflint ond mae angen mwy o ofalwyr arnom, yn arbennig ar gyfer plant 10 oed ac yn hyn. Rydym yn chwilio am deuluoedd, pobl sengl a chyplau lleol sydd â phlant hyn neu ddim plant ifanc yn y cartref. “Mae plant hyn yn aml wedi treulio blynyddoedd lawer yn tyfu i fyny mewn gofal maeth ac mae angen gofalwyr maeth newydd arnynt nawr i’w harwain ar hyd y llwybr cywir i flynyddoedd eu harddegau er mwyn tyfu’n oedolion llwyddiannus, gan ddysgu sgiliau byw megis coginio a rheoli arian, a chael help i wneud dewisiadau ynglyn â’u haddysg, gwaith a bywyd. Ambell waith mae plant hyn wedi byw mewn cartrefi teuluol caotig am nifer o flynyddoedd, a dyna’r oll y maent yn ei wybod, nes iddynt wneud y dewis eu hunain i adael, ac mae angen teuluoedd maeth arnynt i ddangos iddynt yr holl bethau y maent wedi’u methu mewn bywyd. Mae’r gwasanaeth maethu hefyd yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o weithio gyda neu ofalu am bobl ifanc a allai gefnogi mamau, tadau neu deuluoedd sydd â babanod newydd anedig, gan eu dysgu am sgiliau gofal plant sylfaenol a monitro sut maent yn gofalu am eu babi. Meddai Neil Ayling: “Mae maethu rhiant a phlentyn gyda’i gilydd yn aml yn golygu mam ifanc sydd heb gymorth teuluol nac unrhyw un i’w harwain ar sut i ofalu am ei babi. Mae angen gofalwr maeth profiadol arnom neu rywun sy’n gallu defnyddio eu sgiliau yn y gwaith, iw harwain a chamu yn ôl yn raddol iw galluogi i fyw bywydau llwyddiannus ar eu pennau eu hunain. Cynhelir noson wybodaeth gwasanaeth maethu Sir y Fflint yng Ngwesty Springfield, ger Treffynnon am 7pm nos Fawrth 16 Mai. E-bostiwch fostering@flintshire.gov.uk i gofrestru i fynychu. I gael gwybod mwy, ffoniwch 01352 701965 neu ewch i www.flintshirefostering.org.uk. Bydd y tîm maethu hefyd yn ateb cwestiynau cyffredin am faethu ar ein tudalen Facebook drwy gydol y pythefnos gofal maeth gan gynnwys: Pa gefnogaeth fyddaf yn ei gael? Bydd tîm maethu Sir y Fflint yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd ac mae ganddynt lawer o brofiad. Fel gofalwr maeth, bydd gennych weithiwr cymdeithasol dynodedig a fydd yn cadw mewn cysylltiad agos â chi dros y ffôn neu drwy ymweld â chi. Byddwch yn cael hyfforddiant. Fel gofalwr maeth byddwch yn derbyn lwfans i’ch helpu i ofalu am y plentyn yn ogystal ag unrhyw offer ymarferol angenrheidiol. Pa hyfforddiant fyddaf yn ei dderbyn? Nid oes disgwyl i unrhyw ofalwr maeth wybod popeth ac mae hyfforddiant yn rhan hanfodol o’ch dysgu a’ch datblygu a chynnig cymorth a chyngor i chi. Bydd hyfforddiant yn broses barhaus drwy gydol eich gyrfa gyfan fel gofalwr maeth. Yn ystod y cyfnod ymgeisio byddwch yn mynychu ‘Cwrs Sgiliau i Faethu’ i’ch paratoi ar gyfer yr heriau sy’n gysylltiedig â maethu. Ydw i’n rhy hen? Nid oes uchafswm oedran i faethu. Mae pobl sydd wedi magu eu teuluoedd eu hunain ac sydd wedi ymddeol / lled-ymddeol yn ofalwyr maeth delfrydol. Mae ganddynt lawer o brofiad i’w gyfrannu at y rôl ac maent mewn gwell sefyllfa i ofalu am blant hyn. Mae hyn oherwydd ein bod yn argymell eich bod yn maethu plant sydd o leiaf blwyddyn yn iau na’ch plentyn ieuengaf eich hun. Os yw pobl mewn iechyd da, os oes ganddynt egni, amser ac ymrwymiad i ddarparu amgylchedd gofalgar, cariadus a chefnogol i blentyn/unigolyn ifanc, nid yw oedran yn rhwystr. Pam maethu gyda’ch Cyngor lleol? Mae maethu gyda’ch Cyngor lleol yn rhoi cyfle i chi helpu plant lleol a’u helpu i aros yn eu hardal leol ac ysgolion lleol. Byddwch yn cael cefnogaeth a hyfforddiant sydd eu hangen arnoch ar garreg eich drws a bydd tîm profiadol ar gael gerllaw. Ymunwch â thros 100 o deuluoedd lleol sydd eisoes yn maethu gyda Chyngor Sir y Fflint.