Hafan > Preswyl > Dyma Ein Cyfle Ni

Dyma Ein Cyfle Ni

Wynebu’r Her Ariannol yn Sir y Fflint  

Digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd  16 Tachwedd – 7 Rhagfyr 2015

Hoffai Cyngor Sir y Fflint eich gwahodd i gymryd rhan a’n helpu yn ein hymgais i fynd i’r afael â’r her ariannol fwyaf i ni ei hwynebu erioed.

Dyma ein cyfle chi i gymryd rhan.  Rydym eisoes yn cynorthwyo a gweithio gyda phobl leol i ddod o hyd i atebion lleol er mwyn darparu gwasanaethau.  Mae gan gymunedau lleol gyfle mawr i chwarae eu rhan a chymryd cyfrifoldeb dros gyfleusterau a gwasanaethau lleol na fydd y Cyngor o bosibl yn gallu eu darparu o hyn ymlaen.

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i ymgysylltu â’r cyhoedd gan ddechrau ar 16 Tachwedd a gobeithiwn y gallwch weithio gyda ni i gynnal gwasanaethau yng ngoleuni’r gostyngiad hollol newydd mewn cyllid gan y llywodraeth.

Mae gwasanaethau lleol a chyfleusterau cymunedol dan fygythiad oherwydd y gostyngiadau mawr mewn gwariant cyhoeddus.  Ond gyda’n gilydd mae gennym siawns i siapio dyfodol ein gwasanaethau a’n cymunedau lleol.

Fel Cyngor rydym wedi arbed dros £22m dros y tair blynedd diwethaf.  Wrth wneud hynny rydym wedi llwyddo i ddiogelu gwasanaethau allweddol ar yr un pryd megis cynnal a chadw ffyrdd, cadw cymunedau’n lân ac yn daclus, canolfannau hamdden, ysgolion lleol, cymorth lles a gwasanaethau i bobl hŷn, plant sy’n agored i niwed a’r rheiny ag anableddau.

Ond rhwng nawr a 2018 mae’r rhagolygon yn llwm wrth i’r Cyngor wynebu bwlch pellach o £53m yn y gyllideb.  Eleni yn unig rydym wedi arbed £18.3m tuag at y targed hwn, ond rydym bellach wedi cyrraedd ‘trobwynt’ difrifol.  Mae’r cyllid grant blynyddol gan y Llywodraeth i dalu am wasanaethau lleol yn gostwng o flwyddyn i flwyddyn.  Ni yw un o’r Cynghorau sy’n derbyn y lefel isaf o gyllid yng Nghymru ac rydym yn codi’r lefel gyfartalog Nghymru ar y Dreth Gyngor, ond oherwydd y lefelau cyllid isel hyn rydym yn agored i ostyngiadau cyllidebol arbennig o fawr.

Rydym yn gweithio’n galed i ddod o hyd i atebion a chredwn y gallwn arbed tua £14m o’r £21m sy’n ofynnol erbyn y flwyddyn nesaf.  Os gallwn weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i atebion pellach, er enghraifft gostwng cyfanswm y grant a gollwn, a derbyn cyfran o’r cyllid newydd ar gyfer iechyd i ariannu gwasanaethau gofal cymdeithasol ataliol yn uniongyrchol, credwn y gallwn wneud cam mawr ymlaen tuag at bontio’r bwlch hwn.  Heb yr atebion hyn, bydd y gwasanaethau yr ydym wedi gallu eu diogelu hyd yma mewn perygl.

To find out more you can register to attend one of seven public engagement events being held at venues across the County. 

Gobeithiwn y byddwch yn achub ar y cyfle hwn i sefyll o blaid gwasanaethau lleol a’n helpu â’r her enfawr sy’n ein hwynebu.

Numbers will be limited to 200 at each venue so you need to register now by following the links in the text below.

AreaDateTimeLocation

Ardal 1

Nos Lun 16 Tachwedd 2015 

6.30pm - 8.30pm

Ysgol Uwchradd Elfed Bwcle

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Argoed, Bwcle a Phenyffordd

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 1 cliciwch yma 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru:  Dydd Sul 15 Tachwedd 2015

 

Ardal 2

 

Nos Fawrth 17 Tachwedd 2015

 

6.30pm - 8.30pm

 

Ysgol Gynradd Sirol Gwynedd y Fflint

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Bagillt a Fflint

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 2 cliciwch yma 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru:  Dydd Llun 17 Tachwedd 2015

 

Ardal 3

 

Nos Fercher 18 Tachwedd 2015

 

6.30pm - 8.30pm

 

Ysgol Uwchradd Treffynnon

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Brynffordd, Caerwys, Treffynnon, Helygain, Llanasa, Mostyn, Trelawnyd a Gwaenysgor, Chwitffordd ac Ysgeifiog

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 3 cliciwch yma 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru:  Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2015

 

Ardal 4

 

Nos Lun 23 Tachwedd 2015

6.30pm - 8.30pm

 

Ysgol Bryn Coch, yr Wyddgrug

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Cilcain, Gwernaffield, Gwernymynydd, Coed-llai, Llanfynydd, yr Wyddgrug, Nannerch, Nercwys, Llaneurgain, Treuddyn

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 4 cliciwch yma 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru:  Dydd Sul 22 Tachwedd 2015         

 

Ardal 5

 

Nos Fawrth 24 Tachwedd 2015

 

6.30pm - 8.30pm

 

Ysgol Gynradd Sirol Brychdyn

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Brychdyn a Bretton, Higher Kinnerton, Yr Hob, Saltney

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 5 cliciwch yma 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru:  Dydd Llun 23 Tachwedd 2015    

 

 

Ardal 6

 

Nos Iau 3 Rhagfyr 2015

 

6.30pm - 8.30pm

 

Neuadd Ddinesig Cei Conna

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Cei Conna, Northop Hall a Shotton

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 6 cliciwch yma 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru:   3 Rhagfyr 2015   

 

Ardal 7

 

Nos Lun 7 Rhagfyr 2015

 

6.30pm - 8.30pm

 

Ysgol Gynradd Sirol Sandycroft

Ar gyfer pobl yn yr ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned:

Penarlâg, Queensferry a Sealand

I gofrestru i fynychu digwyddiad Ardal 7 cliciwch yma 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru:  Dydd Sul 6 Rhagfyr 2015  

 

A oedd y cyfarfod yn eich ardal chi’n llawn? Cliciwch yma os hoffech adael eich manylion cyswllt rhag ofn y bydd llefydd ar gael yn ddiweddarach.  

 

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig