Alert Section

Cronfa Budd Cymunedol Parc Adfer


Croeso i Gronfa Budd Cymunedol Parc Adfer. Mae’r gwybodaeth i gyd sydd angen ar y gronfa ar y dudalen yma.  


Am y Gronfa Budd Cymunedol Parc Adfer

Sefydlwyd y Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC) gan bum o Gynghorau Gogledd Cymru – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd a Cyngor Sir Ynys Môn – i rheoli gwastraff gweddilliol y pum awdurdod ar y cyd. Gwastraff gweddilliol yw’r gwastraff sydd yn weddill ôl ailgylchu gymaint a phosib. 

Mae’r cyfleuster Ynni o Wastraff Parc Adfer wedi’w leoli ym Mharc Diwyndiannol Glannau’r Dyfrdwy, a dechreuodd drin gwastraff yn 2019 yn dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi ac yn cynhyrchu ddigon o wastraff i bweru 30,000 o dai. Mae’n cael ei weithredu can Enfinium.

Fel rhan o’i ymrwymiad i’r gymuned lleol, mae’r Bartneriaeth ag Enfinium wedi addewid i ariannu Gronfa Budd Cymunedol, gyda cyfanswm gwerth o £230,000 y flwyddyn.


Pwrpas Gronfa Budd Cymunedol Parc Adfer

Pwrpas gwreiddiol y gronfa oedd i gefnogi prosiectau sydd yn helpu neu o fudd i’r amgylchedd lleol mew rhyw ffordd.


Pwy sydd yn medru rhoi cais?

Rhaid i bob mudiad sydd yn ceisio am y gronfa gael ei leoli yn, neu gwasaenaethu, trigolion / cymunedau ofewn yr Adral Bartneriaeth Glanau’r Dyfrdwy (gweler map ar wahan). Yn ogystal a hym fydd yn rhaid iddynt: 

 • Grwpiau ddi-broffid;
 • Mudiadau cymunedol neu wirfoddol; 
 • Mentrau Cymunedol a Chymdeithasol (e.e. Mudiadau Cydweithredol ayb);
 • Elusennau wedi’w leoli ofewn yr Adral Bartneriaeth Glanau’r Dyfrdwy. 

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr gael chyfansoddiad ysgrifennedig, set o rheolau neu ddogfen llywodraethol, yn ogystal â chyfrif banc neu chymdeithas adeiladu gyda o leiaf dwy berson i’w arwyddo mewn lle cyn geisio am grant.

Os rydych yn fudiad newydd heb y trefniadau uchod mewn lle, fedrwch drafod eich prosiect gyda tim y gronfa i weld os medrwn eich helpu. Ni ellir ymgeiswyr llwyddiannus geisio am grant mwy nag un waith.


Beth gellir y gronfa ei ddefnyddio am?

Mae yna bum saith o weithgareddau gellir y Gronfa Budd Cymunedol Parc Adfer gefnogi, sydd wedi ei nodi isod:

1. Ynni Adnewyddadwy

Cynlluniau sydd yn hybu’r defnydd o, neu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy (h.y. ynni o fynnonhell sudd disbyddu wrth ei ddefnyddio, e.e. solar neu wynt). Esgusodiadau yn cynnwys:

 • Ni ellir ei ddefnyddio i amnewid gwariant sydd yn gyfrifoldeb stadudol o fudiad cyhoeddus (e.e. amnewid boeler sydd ar ddiwedd ei fywyd, neu fel rhan o adeilad cyhoeddus newydd sydd eisioes wedi’i gynllunio);
 • Dylir ymgeiswyr arddangos eu bod yn medru cynnal unrhyw offer a brynir (os yn gymmwys);
 • Dylir ymgeiswyr arddangos unrhyw fanlyion parthed perchnogaeth unrhyw asedau a brynir gyda’r gronfa.

2. Lleihau Carbon

Schemes that either promote the use of or invest in the development of the reduction of carbon emissions. Cynlluniau sydd yn hybu’r defnydd o, neu buddsoddi mewn lleihau allyriadau carbon. 

3. Lleihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu Gwastraff 

Cynlluniau sydd yn hybu neu lleihau gwastraff, neu ailddefnyddio neu ailgylchu.
Esiamplau yn cynnnwys prosiectau ail ddefnyddio cymunedol.

4. Bioamrywiaeth a gwelliannau i’r amgylchedd lleol

Cynlluniau sydd yn hybu, o fudd uniongyrchol i, neu’n gwella’r amgylchedd naturiol lleol (yn cynnwys gwella bioamrywiaeth) neu yn darparu safle gwyrdd i’r gymuned ofewn yr ardal Barneriaeth Glannau’r Dyfrdwy.

Gellir hyn gynnwys ailwneud a chefnogi bywyd gwyllt a chynefinoedd naturiol. 

5. Datgarboneiddio trafnidiaeth 

Cynlluniau sydd yn hybu’r defnydd o, neu buddsoddi mewn ynni trafnidaeth sydd yn lleihau carbon. Esgusodiadau yn cynnwys:

 • Ni ellir ei ddefnyddio i amnewid gwariant sydd yn gyfrifoldeb stadudol o fudiad cyhoeddus;
 • Dylir ymgeiswyr arddangos eu bod yn medru cynnal unrhyw offer a brynir (os yn gymmwys);
 • Dylir ymgeiswyr arddangos unrhyw fanlyion parthed perchnogaeth unrhyw asedau a brynir gyda’r gronfa.

Esiamplau yn cynnwys prynu a gosod mannau gwefru cerbydau trydan. 


 Y Broses Ymgeisio 

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais, ag wrth geisio, cofiwch i: 

 • Sicrhau eich bod chi ag eich prosiect yn gymwys ac nad ydych wedi methu unrhyw amserlen ar gyfer ceisiadau;
 • Cwblhau pob cwestiwn ar y ffurflen gais;
 • Cyflwyno eich ffurflen gais sydd wedi’i gwblhau a gwybodaeth cefnogol i ParcAdferCommunityFund@flintshire.gov.uk *

------------------------------------------------------------------------------

* Cysylltwch ar tim ar 01352 704783 os yr ydych angen copïau wedi’i brintio o’r ffurflen gais a’r ddogfennau.

------------------------------------------------------------------------------

Byddwch yn ymwybodol:

Fydd ceisiadau ddim ond yn cael ei brosesu ar ôl derbyn y ddogfennau i gyd;

 • Byddwn yn gadael i chi wybod mewn ysgrifen (trwy ebost) unwaith mae eich cais wedi’i dderbyn a’i wirio; 
 • Ni ddylir ymgeiswyr gysylltu ag aelodau’r panel yn unigol ne utu allan i’r ffurfiau cyfathrebu swyddogol mewn cysylltiad ag unrhyw gais neu benderfyniad gwobrwyo. Os nad yw ymgeisydd yn dilyn y gofyn yma, mae’n bosib y bydd y cais yn cael ei farnu’n ddi-rym. 
 • Mae’n bosib bydd y Bartneriaeth yn defbyddio manylion eich prosiect mewn cyhoeddusrwydd.

Cysylltwch â’r Tim Gronfa Budd Cymunedol

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol drwy cysylltu â’r tim ar 01352 704783 neu drwy ebostio ParcAdferCommunityFund@flintshire.gov.uk