Alert Section

Mynwentydd Sir y Fflint


COVID-19 / Coronafeirws
Yng ngoleuni'r cyngor diweddaraf gan y llywodraeth, fel mesurau pellhau cymdeithasol, ystyriwch a yw'ch taith yn hollol angenrheidiol i'n mynwentydd ar yr adeg hon. Er mwyn ceisio lleihau eich risg o ddod i gysylltiad â'r coronafirws, peidiwch â mynd at staff tra ar y safle.

Ceisiwch gynnal y pellter diogel argymelledig o 2 fetr oddi wrth bobl eraill tra ar y safle.

Oriau agor mynwentydd

 • Oriau’r haf 8.00am i 8.00pm
 • Oriau’r gaeaf 8.00am i 4.00pm 

Mynwent Bagillt

Lleoliad:  New Brighton Road, Bagillt, Sir y Fflint

Ym mhen uchaf y Fynwent mae Capel bach hyfryd y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwasanaethau angladd cyn claddu ar ôl derbyn caniatâd Pwyllgor y Capel. 6 troedfedd (bedd i ddau) yw’r dyfnder mwyaf a ganiateir ym Mynwent Bagillt.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Capel
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog 

Mynwent Ffordd Bryn

Lleoliad:  Ffordd y Bryn, Cei Connah, Sir y Fflint

Mae llefydd claddu yn brin yn y Fynwent hon erbyn hyn a dim ond ychydig o lefydd claddu llawn sydd ar ôl. 6 troedfedd (bedd i ddau) yw’r dyfnder mwyaf a ganiateir yn y Fynwent hon yn awr.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Toiledau
 • Dŵr
 • Torrwr Beddau Preswyl
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Ardal i blant
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini
 • Beddi glaswelltog 

Mynwentydd Bryn y Grog, Yr Hôb a Hen Fynwent yr Hôb

Lleoliad:  Lôn Fagl, Yr Hôb, Sir y Fflint

Ceir dwy Fynwent yn Yr Hôb. Erbyn hyn mae Hen Fynwent Yr Hôb wedi cau ar gyfer claddedigaethau newydd, ar wahân i rai sy’n dymuno ailagor beddi.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Beddi glaswelltog
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Toiledau 

Mynwent Bwcle

Lleoliad:  Rhodfa Elfed, Bwcle, Sir y Fflint

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Beddi glaswelltog
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini
 • Ardal i weddillion amlosgiad 

Mynwentydd Hen Ffordd Llundain a Ffordd Llaneurgain y Fflint

Lleoliad:
Mynwent Ffordd Llundain, Hen Ffordd Llundain, Y Fflint, Sir y Fflint   
Mynwent Ffordd Llaneurgain, Ffordd Llaneurgain, Y Fflint, Sir y Fflint

Mae dwy Fynwent wedi’u lleoli yn y Fflint, un ar Ffordd Llaneurgain sydd bellach wedi’i chau ac un ar Hen Ffordd Llundain sy’n dal yn weithredol. Mynwent Ffordd Llaneurgain yw un o fynwentydd hynaf Cyngor Sir y Fflint ac mae bellach ar gau i gladdedigaethau newydd, ond ambell waith caiff bedd ei ailagor yno.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini  (Ffordd Llaneurgain yn unig)
 • Ardaloedd claddu yn ôl Enwad Crefyddol 

Mynwentydd Rhif 1 a Rhif 2 Maesglas

Lleoliad: Lôn yr Ysgol, Maesglas, Sir y Fflint

Mae Mynwent Rhif 1 Maesglas bellach yn llawn o ran claddedigaethau newydd, ond gall rhai sy’n dymuno ailagor bedd a chladdu gweddillion a amlosgwyd ei defnyddio o hyd. 

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog (Maesglas Rhif 2)
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini  (Maesglas Rhif 1) 

Mynwentydd Rhif 1 a Rhif 2 Penarlâg

Lleoliad:
Rhif 1 Penarlâg, Cross Tree Lane, Penarlâg, Sir y Fflint
Rhif 2 Penarlâg, Ash Lane, Penarlâg, Sir y Fflint

Mynwentydd Rhif 1 Penarlâg: Mewn un gornel o’r Fynwent mae amryw o feddi rhyfel yn dyddio’n ôl i’r Ail Ryfel Byd sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n awr gan y Comisiwn Beddi Rhyfel. Ceir Capel sydd wedi’i adnewyddu’n llwyr yn y Fynwent hefyd, y gellir ei ddefnyddio i gynnal gwasanaethau angladd.

Mynwentydd Rhif 2 Penarlâg: Yn anffodus, ym Mhenarlâg, oherwydd amodau’r tir yn y Fynwent, dim ond i ddyfnder o 4 troedfedd 6 modfedd y gallwn gloddio beddi yn awr, h.y. bedd ar gyfer un. Felly os yw teuluoedd yn awyddus i gael bedd ar gyfer dau rydym yn cynnig beddi “ochr yn ochr”, h.y. dau fedd 4 troedfedd 6 modfedd yn agosach at ei gilydd na dau fedd sengl arferol fel bod modd gosod y gofeb ar draws canol y ddau fedd.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Canolfan ymwelwyr
 • Capel
 • Dŵr
 • Beddi glaswelltog
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini (Rhif 1 Penarlâg)
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Toiledau
 • Torrwr Beddau Preswyl
 • Ardal natur / cadwraeth a phwll 

Mynwent Treffynnon

Lleoliad:  Ffordd Parc y Fron, Treffynnon, Sir y Fflint

Yn y Fynwent mae Capel hardd o garreg sy’n dyddio’n ôl i oddeutu 1850. Mae’r Capel ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd, gwaetha’r modd, gan fod angen gwaith adnewyddu mawr arno.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Capel
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog 

Mynwent Celstryn

Lleoliad: Lôn Celstryn, Celstryn, Cei Connah, Sir y Fflint

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Gardd Goffa
 • Beddi glaswelltog
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Ardal i gladdu plant/babanod

Fel rhan o’r nodweddion dylunio trawiadol crëwyd Gardd Goffa lle gellir prynu placiau coffa a’u gosod ar unrhyw un o’r tair wal goffa. Gall ymwelwyr fynd yno i gofio am eu hanwyliaid mewn amgylchedd tawel a heddychlon. 

Mynwent Rhewl

Lleoliad: Mynwent Santes Farged, Penrhewl, Mostyn, Sir y Fflint

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Ardal i weddillion amlosgiad
 • Beddi glaswelltog
 • Beddi traddodiadol gydag ymylfeini 

Mynwent Treuddyn

Lleoliad: Ffordd y Rhos, Treuddyn, Sir y Fflint

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Dŵr
 • Beddi glaswelltog
 • Ardal i weddillion amlosgiad 

Rhagor o wybodaeth

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â staff y Gwasanaethau Profedigaeth a byddant yn falch o egluro’r dewisiadau sydd ar gael i chi.