Hafan > Preswyl > Cynllunio > Cadwraeth a gwarchod coed

Cadwraeth a gwarchod coed

Mae modd i'r Cyngor warchod coed preifat fel a ganlyn.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllaw i berchnogion coed, y cyhoedd a grwpiau amwynderau, sy'n ateb rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am weithdrefnau cadw coed.

Coed Gwarchodedig: Canllaw i Weithdrefnau Cadw Coed

Gorchymyn Cadw Coed
Os ydych yn bwriadu cynnal gwaith o'r fath mae modd ichi drefnu apwyntiad gyda Swyddog Coedwigaeth y Cyngor er mwyn trafod y gwaith arfaethedig cyn ichi gyflwyno cais (Cais am waith ar goed: gwaith ar goed sy’n destun gorchymyn cadw coed). Bydd y Swyddog yn dweud wrthych beth yw'r drefn o ran gwneud cais, pa mor hir y bydd eich cais yn parhau, a sut i lenwi'r ffurflen gais. Gall hefyd eich cynghori ynglyn â chyflwr y goeden ac a yw'r gwaith arfaethedig yn briodol ai peidio.

Ardaloedd Cadwraeth
Os ydych chi'n bwriadu ymgymryd â gwaith gyda choed (e.e. dymchwel, brigdorri neu docio coed) Ardal Gadwraeth, fel arfer, bydd angen i chi gyflwyno Hysbysiad o weithio ar goed i'r Cyngor. Cyn cyflwyno hysbysiad, bydd Swyddog Coedwigaeth y Cyngor yn cyfarfod â chi i drafod eich cynnig ac i asesu'r goeden. Cyn gynted ac y bydd y Cyngor yn cael yr hysbysiad, bydd raid iddo drafod y cais cyn pen chwe wythnos. Bydd y Cyngor yn ceisio ymateb o fewn y cyfnod hwn ond os na chewch ateb cyn pen chwe wythnos, gallwch barhau â'r gwaith dan sylw.

Amodau Cynllunio
Yn aml iawn, bydd caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad yn cynnwys amodau sy'n gwarchod y datblygwr rhag torri na thocio coed. Os ydych yn bwriadu cynnal gwaith ar goeden sydd eisoes yn ddarostyngedig i amodau cynllunio a wnaed gan y Cyngor, fel arfer, bydd angen i chi gyflwyno Hysbysiad o weithio ar goed.

Gwneud cais

Ni chodir unrhyw ffioedd am gais ar goed: Gwaith ar goed sy’n destun Gorchymyn Cadw Coed (GCC) a/neu Rhybudd o Waith Arfaethedig ar Goed mewn Ardaloedd Cadwraeth (AC).

Beth sydd angen i mi ei gyflwyno?

1 – Ffurflen gais

Gwneud cais ar-lein gan ddefnyddio'r Porth Cynllunio cenedlaethol (atodi’r cynlluniau a’r dogfennau, logio mewn/allan a chyflwyno pryd bynnag yr ydych yn barod, a chael arweiniad cam wrth gam), neu

Lawllwytho ffurflenni papur o’r Porth Cynllunio (i’w hargraffu a’u cyflwyno drwy'r post neu’n bersonol)

2 – Cynlluniau, dyluniadau a dogfennau cefnogol

Gofynion Cais Cynllunio – rhestr yw hon o'r dyluniadau a'r dogfenau cefnogol y mae'n rhaid i chi eu cyflwyno gyda'ch cais er mwyn iddo fod yn ddilys. Efallai y bydd angen i chi gyfeirio at sawl rhestr yn dibynnu ar eich math o gais, e.e. rhestr ar gyfer datblygiadau gan berchnogion tai ynghyd â rhestr am ganiatâd mewn ardal gadwraeth.

Sut fydd y Cyngor yn ymdrin â'ch cais
Ar ôl dilysu cais, mae gan y Cyngor wyth wythnos i wneud penderfyniad (neu deufis yn achos Gorchmynion Gwarchod Coed a wnaed cyn 1999).  Os yw'ch cais yn debygol o gymryd pump wythnos neu fwy i ddod i benderfyniad, bydd y Cyngor yn cydnabod eich cais.  Mewn achosion fel hyn bydd angen rhoi cyhoeddusrwydd i'ch cais a bydd angen cynnal ymgynghoriadau â phobl sydd â diddordeb.  Os na fydd angen gwneud hyn, penderfynir ynghylch eich cais o fewn 1 - 3 wythnos.

Wrth benderfynu ynghylch eich cais, caiff y goeden a'r cyfraniad y mae'n ei wneud i amwynder yr ardal ei asesu.  Mae rhagdybiaeth yn erbyn cwympo coed iach ac unrhyw waith torri a brigdocio amhriodol.  Cefnogir hyn gan bolisi cynllunio perthnasol yn y Cynllun Datblygu Unedol.

Yn aml, daw caniatâd i gwympo coed gydag amod cynllunio sy'n mynnu bod rhaid plannu coeden arall yn ei lle.

Apelio yn erbyn gwrthodiad neu amodau

Gallwch apelio i Arolygiaeth Gynllunio os caiff eich cais ei wrthod neu os caiff unrhyw amod ei osod gan y Cyngor fel rhan o'r caniatâd.

Diogelu Data
Er mwyn cydymffurfio â gofynion Diogelu Data rydym yn tynnu eich sylw at y ffaith bod gwybodaeth a ddarperir yn eich cais yn cael ei defnyddio'n unig at ddibenion penderfynu ar y cais, ac fel rhan o'r broses hon, mae'n cael ei wneud ar gael i'r cyhoedd. Caiff ceisiadau eu gwneud ar gael ar ein gwefan ac o fewn y Gofrestr Gyhoeddus yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug.