Hafan > Preswyl > Ffyrdd a Theithio > Newidiadau i Wasanaeth Bysiau

Newidiadau i Wasanaeth Bysiau

O dan y Ddeddf Trafnidiaeth (1985), mae gan weithredwyr bysiau hawl i weithredu gwasanaethau bysiau ar unrhyw lwybr yr ystyrir yn ymarferol yn fasnachol, sy’n golygu bod y costau o redeg y gwasanaethau wedi eu talu gan yr arian a gesglir gan y teithwyr ar y ffordd neu gan ad-daliad teithio rhatach.

Gweithredir llwybrau bysiau masnachol yn llwyr gan gwmnïau bysiau, heb unrhyw fewnbwn gan yr awdurdod lleol am gyfeiriad y llwybr, amlder y llwybr, ffioedd neu gymorth ariannol. Gall weithredwr bysiau ddechrau, diwygio neu dynnu gwasanaeth bysiau heb awdurdod gan y Cyngor, gan roi 56 diwrnod o rybudd i’r Comisiynydd Traffig.

Llwybrau bysiau â chymhorthdal yw’r rhai a gaiff eu cyllido’n llwyr, neu’n rhannol, gan y Cyngor.  Mae hyn yn ofynnol er mwyn sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus ar gael i’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd lle nad oes gwasanaeth masnachol yn rhedeg neu os nad yw’n ymarferol yn ariannol.  Nid oes dyletswydd statudol ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau bysiau lleol, neu gyllido unrhyw ffurf o drafnidiaeth gyhoeddus, ond mae gan yr Awdurdod ddyletswydd statudol o dan Ddeddfau Trafnidiaeth 1985 a 2000 i gadw’r rhwydwaith bysiau o dan adolygiad, ac ymyrryd os yw’n briodol gwneud hynny. 

Gallwch weld cofrestriadau gwasanaeth bysiau trwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://www.gov.uk/guidance/notices-and-proceedings-for-wales

Yn ystod 2018, mae adolygiad rhwydwaith fysiau wedi ei gyflawni er mwyn adolygu holl lwybrau â chymhorthdal, er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn effeithiol, cost effeithiol a chynaliadwy. Yn dilyn yr adolygiad, cytunodd Pwyllgor Cabinet y Cyngor gefnogi gwasanaethau bysiau â chymhorthdal ar y rhwydwaith graidd sefydledig a chyflwyno Trefniadau Teithio Lleol (LTA) tu hwnt i’r rhwydwaith graidd lle nad oes llwybr masnachol yn bodoli. Mae gwasanaethau’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd trwy ddull parhaus, gan olygu bod rhai llwybrau’n cael eu tynnu / diwygio.

Dyma fanylion am newidiadau i wasanaeth bysiau â chymhorthdal a rhai masnachol sydd ar y gweill:

Newidiadau Pwysig i’r Gwasanaeth CT6

Gweithredwr: H D Hutchinson
Llwybr gwasanaeth: LT4
Dyddiad y newid: Ionawr 2020
Newid: Newidiadau i'r amserlen

Gweithredwr: R Williams
Llwybr gwasanaeth: LT8
Dyddiad y newid: Ionawr 2020
Newid: Gwasanaeth Newydd

Gweithredwr: M&H Coaches
Llwybr gwasanaeth: 29
Dyddiad y newid: Ionawr
Newid: Gwasanaeth Newydd

Am wasanaethau eraill / cysylltiol, gweler eich amserlen fysiau lleol neu Traveline Cymru Rhif Ffôn: 0800 464 0000 neu Gwasanaethau Stryd: 01352 701234.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol