Alert Section

Talu am Wasanaethau Gofal Preswyl


Fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu cyfraniad tuag at gost aros mewn cartref preswyl neu gartref nyrsio. Mae’r swm y bydd angen i chi ei dalu'n dibynnu a fyddwch chi'n aros dros dro, am gyfnod neu'n barhaol.

Cwblhewch yr adnodd ar y we i weld a ydych chi’n gymwys i ymgeisio am gymorth ariannol.

Cwestiynau cyffredin

Pa wybodaeth y bydd angen i mi ei darparu?

Os dywedwch chi wrthym ni faint o gyfalaf sydd gennych chi, beth yw eich incwm a faint yw eich costau gofal, gallwn ni ddweud yn fras os byddwch yn gymwys i gael cymorth. Dylem hefyd allu dweud wrthoch chi faint y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

Beth os ydw i piau fy nghartref fy hun?

Os ydych chi’n breswylydd dros dro, ni fyddwn yn cynnwys gwerth y cartref rydych yn byw ynddo. Fodd bynnag, os oes piau chi eiddo neu dir ar wahân i'r cartref rydych yn byw ynddo, byddwn yn ystyried ei werth.

Os ydych chi’n breswylydd parhaol, byddwn fel arfer yn anwybyddu gwerth eich cartref am 12 wythnos gyntaf eich gofal parhaol. Os oes piau chi ail eiddo, byddwn yn ystyried ei werth o’r dyddiad y byddwch yn cyrraedd.

A allwch chi anwybyddu gwerth fy nghartref?

Os byddwch chi’n aros yn barhaol, ni fyddwn yn cyfrif gwerth eich cartref blaenorol os oes unrhyw un o'r canlynol yn dal i fyw yno:

  • Eich partner
  • Perthynas dros 60 oed
  • Perthynas yn iau na 60 oed sy’n analluog
  • Partner wedi ysgaru â chi/wedi ymddieithrio sydd â phlentyn dibynnol
  • Plentyn iau na 16 oed yr ydych chi'n ei gynnal

Faint o incwm ydw i’n ei gadw?

Os byddwch yn aros yn barhaol, yr isafswm y byddwch yn ei gadw bob wythnos fydd £29.50.

Os byddwch chi'n aros dros dro, mae posib’ caniatáu lwfans am gostau tŷ. Byddwch yn cadw £12.00 yr wythnos yn ychwanegol os ydych chi’n sengl a £6.00 yr wythnos os ydych chi'n bâr. Mae hyn i dalu am unrhyw alldaliadau posib’.

A fydd gen i hawl i unrhyw fudd-daliadau lles?

Bydd Swyddog Budd-daliadau Lles yn ymweld â chi i gwblhau ffurflen hawlio cymorth ariannol a byddant hefyd yn eich helpu i hawlio unrhyw fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. Mae’n bwysig eich bod yn hawlio unrhyw fudd-daliadau mae gennych hawl iddynt gan ein bod yn eu cynnwys yn y swm rydyn ni’n gofyn i chi ei dalu.

Os ydw i wedi trosglwyddo unrhyw asedau cyfalaf, a fydd gennyf hawl i gael cymorth ariannol gan y Cyngor?

Wrth gynnal neu adolygu asesiad ariannol, gall y Cyngor ddod o hyd i amgylchiadau sy'n awgrymu bod person wedi cael gwared ag asedau'n fwriadol er mwyn lleihau, neu osgoi, y cyfraniad ariannol mae angen iddyn nhw ei wneud tuag at gost darparu gofal a chymorth. Os yw’r Cyngor yn credu bod person wedi cael gwared â’u hincwm yn fwriadol, gallent gyfrif fod ganddynt incwm tybiannol at ddibenion yr asesiad ariannol. Cyfrifoldeb y person hwnnw yw profi i’r Cyngor nad ydynt wedi cael gwared â’r ased hwn yn fwriadol.

Beth os ydw i’n anghytuno â faint rydych gofyn i mi ei dalu?

Gallwch ofyn i ni adolygu’r asesiad ar unrhyw adeg. Os oes camgymeriad wedi’i wneud neu rywbeth wedi’i anwybyddu, byddwn yn ei gywiro. Bydd canlyniad yr adolygiad yn cael ei egluro i chi’n ysgrifenedig.

Beth os yw’r cartref gofal rydw i’n ei ddewis yn costio mwy na fydd y Cyngor yn ei dalu?

Os byddwch chi’n dewis cartref gofal sy’n codi mwy na faint mae’r Cyngor yn disgwyl ei dalu, bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i rywun i dalu’r gweddill. Y gweddill yw’r gwahaniaeth rhwng y swm mae'r Cyngor am ei dalu a chost y cartref rydych chi'n ei ddewis. Gall eich teulu a’ch ffrindiau ei dalu ar eich rhan neu, os ydym ni'n cyfrif eich eiddo ac os gallwch chi fforddio gwneud hynny, gallwch ei dalu eich hunan. Rhaid i’r Cyngor fod yn fodlon y gall y sawl sy'n talu'r gweddill fforddio parhau i'w dalu am y cyfnod y byddwch yn aros yn y cartref.

Sut ydw i’n talu?

Os ydych chi’n byw yn un o Gartrefi Preswyl yr Awdurdod Lleol, byddwch yn derbyn anfoneb pob mis. Gallwch dalu’r swm drwy:

  • archeb sefydlog
  • ein system dalu ar-lein
  • gyda cherdyn banc dros y ffôn ar 01352 701318

Os ydych chi’n byw mewn Cartref Preswyl neu Nyrsio preifat, byddwch yn talu eich cyfraniad yn uniongyrchol i’r cartref.

A oes unrhyw arian ar gael gan y GIG?

Mae gofal iechyd parhaus y GIG yn ofal mewn Cartref Nyrsio, lle mai'r Bwrdd Iechyd Lleol sy'n ei drefnu ac yn talu amdano'n llawn. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r dudalen we am ofal iechyd parhaus.

Os ydych chi’n derbyn gofal mewn Cartref Nyrsio sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, gallwch hawlio Gofal Nyrsio wedi'i Ariannu. Fel arfer, bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn talu hwn i'r cartref ar eich rhan ac yn hawlio'r Gofal Nyrsio wedi'i Ariannu yn ôl gan y Bwrdd Iechyd Lleol. Os ydych chi mewn Cartref Nyrsio ond yn talu'r ffioedd eich hunan, bydd angen i’r Darparwr hawlio’r Gofal Nyrsio wedi'i Ariannu ar eich rhan.