Dogfen Ymgynghori – Cynllun Teithio Llesol - Bwcle


Cefndir y cynllun
Mewn partneriaeth, mae Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Tref Bwcle wedi ffurfio gweithgor i edrych ar addasiadau posib i’r ffyrdd yn ac o amgylch canol y dref. Sicrhaodd y grŵp gyllid yn llwyddiannus i ehangu’r seilwaith Teithio Llesol cyfredol o fewn Bwcle drwy ddarparu cysylltiadau cynaliadwy o Ysgolion i Ganol Dref Bwcle.

Pam bod angen y gwelliannau?
Yn y blynyddoedd diweddar, mae pryderon wedi’u codi ynghylch cysylltiadau cerdded a beicio i’r ysgolion o fewn y dref.  Bydd y cynigion yn darparu amgylchedd mwy diogel ac atyniadol i bobl wneud hyn.

Gwelliannau a Mesurau Diogelwch Arfaethedig

  • Llwybr 3 medr a rennir ger y Tir Comin – sy’n cysylltu’r seilwaith teithio llesol cyfredol ar Knowle Lane
  • Goleuadau traffig 4 ffordd gyda chyfleuster Croesfan twcan – sy’n cymryd lle’r signalau croesfan i gerddwyr presennol ger Ysgol Uwchradd Elfed
  • Llwybr 3 medr a rennir ar hyd Lôn Y Felin B5127 i gysylltu â Llwybr Troed 22
  • Gwaith lledu Lôn Y Felin B5127 i ganiatáu darpariaeth parcio i breswylwyr dynodedig ar Lôn Y Felin ac i draffig lifo’n rhwydd ynghyd â llwybr 3 medr a rennir
  • Gwelliannau i’r safle bws ar Lôn Y Felin B5127
  • Gwaith lledu ar lwybr troed 22 presennol i ganiatáu rhannu'r defnydd o'r llwybr
  • Darparu cyswllt beicio oddi ar y ffordd i Ysgol Gynradd Southdown gyda chyfleuster croesfan baralel ar Elfed Drive
  • Diweddaru’r goleuadau traffig presennol ar Argoed Road A549 a Brunswick Road Road (rhan y Stryd Fawr a Chroesfan twcan
  • Cyfleuster beicio ar y ffordd ar hyd Brunswick Road (rhan y Stryd Fawr) – gan gynnwys terfyn cyflymder 20 mya
  • Llwybr 3 medr a rennir o Ysgol Gynradd Westwood at ganol y dref.

B5127 Mill Lane, Bwcle - Trefniant Cyffredinol
Cynigion Llwybr Beicio

Sut y bydd hyn yn effeithio arnaf i fel preswylydd? 
Mae eich barn yn bwysig ac fe fydd yn ein helpu i ddarparu cynllun wedi’i addasu. Rydym eisiau gwella’r gymuned drwy wneud ein rhwydweithiau’n fwy diogel a gwella cysylltiad o fewn y dref.

Ymgynghoriad ar y Cynllun 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â gwelliannau a fydd yn gwella ansawdd a diogelwch llwybrau i ac o ysgolion, a’r gymuned ehangach i annog dulliau teithio llesol i ddisgyblion, rhieni a thrigolion lleol. 
Hoffwn glywed eich barn ar y cynigion hyn ac rydym wedi cynnwys cyfres o gwestiynau penodol lle croesawir ymateb. 
Mae’r cyfnod ymgynghori ar agor tan hanner nos ar 14 Rhagfyr 2020. 

Sut allaf i wneud sylwadau? 
Rydym ni eisiau clywed eich barn am ein cynigion, ond nid yw hi’n bosibl cynnal digwyddiadau ymgynghori wyneb yn wyneb yn sgil cyfyngiadau Covid-19. Yn hytrach, rydym eisiau i chi roi eich sylwadau ar-lein 

Sylw ar-lein >>

Neu, yna gallwch ffonio i gofrestru eich barn ar: 01352 701234.

Ymatebion erbyn: 14 Rhagfyr 2020